ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Is There a Difference between Typical and Atypical Hippocampal Sclerosis Regarding Preoperative Blood Inflammatory Markers? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-82713 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.82713

Is There a Difference between Typical and Atypical Hippocampal Sclerosis Regarding Preoperative Blood Inflammatory Markers?

Rahsan Kemerdere1, Oğuz Baran2, Orkhan Alizada1, SUREYYA TOKLU1, Mehmet Yigit Akgun1, Seher Naz Yeni3, Taner Tanriverdi1
1Department Of Neurosurgery, Medical Faculty, Istanbul University-cerrahpasa, Istanbul, Turkey.
2Neurosurgery Clinic, Haseki Research And Training Hospital, Istanbul, Turkey.
3Department Of Neurology, Medical Faculty, Istanbul University-cerrahpasa, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: The purpose of this retrospective study was to provide whether there was a difference regarding preoperative inflammatory markers between typical and atypical hippocampal sclerosis (HS).
METHODS: For this purpose, 44 patients who underwent epilepsy surgery due to drug-resistant temporal lobe epilepsy were included. Preoperative neutrophil, lymphocyte, monocyte, and platelet counts as well as neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio, lymphocyte-monocyte ratio, and systemic immune-inflammation index) were noted from peripheral blood tests.
RESULTS: Although the majority of inflammatory markers showed higher levels in typical HS, no significant differences were found. None of the markers studied showed a correlation with the degree of neuronal loss.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although no differences between typical and atypical HS were demonstrated, there was a trend to increase in the levels of some inflammatory markers in typical HS which is severe form of neuronal loss compared to atypical HS and further studies with larger cohort of retrospective and preferably prospective are needed.

Keywords: Epilepsy, Hippocampal sclerosis, Inflammation, Inflammatory marker, Temporal lobe epilepsy.

Tipik ve Atipik Hipokampal Sklerozda Ameliyat Öncesi Kan İnflamatuvar Belirteçler Arasında Fark Var mı?

Rahsan Kemerdere1, Oğuz Baran2, Orkhan Alizada1, SUREYYA TOKLU1, Mehmet Yigit Akgun1, Seher Naz Yeni3, Taner Tanriverdi1
1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ad
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği
3İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ad

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışmanın amacı ameliyat öncesi inflamatuvar belirteçlerin tipik ve atipik hipokampal sklerozlu (HS) hastalarda farkının ortaya konmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla çalışmaya, ilaca dirençli temporal lob epilepsi nedeniyle ameliyat edilen 44 hasta dahil edilmiştir. Ameliyat öncesi elde edilen hemogram sonuçlarından nötrofil, lenfosit, monosit, platelet sayıları ve nötrofil-lenfosit oranı, platelet-lenfosit oranı, lenfosit-monosit oranı ve sistemik-inflamasyon indeksi hesaplanmıştır.
BULGULAR: Tipik HS hastalarında atipik HS hastalarına göre inflamatuvar belirteçlerin çoğu yüksek seviyede bulunsa da anlamlı fark saptanmamıştır. Belirteçlerin hiçbiri nöronal kayıp ile korelasyon göstermemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tipik ve atipik HS hastaları arasında fark olmasa da, bazı inflamatuvar belirteçlerin atipik HS hastalarına göre nöronal kaybın ciddi olduğu tipik HS hastalarında yükselme eğilimi gösterdiği saptandı. Daha fazla hasta satısını içeren retrospektif and tercihen prospektik ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Hipokampal skleroz, İnflamasyon, İnflamatuvar belirteç, Temporal lob epilepsi.Corresponding Author: Oğuz Baran, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale