ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Glaucoma Quality of Life-15 Scale [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-83702 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.83702

Validity and Reliability of the Turkish Version of the Glaucoma Quality of Life-15 Scale

Yücel Öztürk1, Alev Özçelik köse1, Sevcan Balcı1, Özgül Öztürk2
1University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Research and Training Hospital, Department of Ophthalmology
2Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation

INTRODUCTION: Our aim was to translate the Glaucoma Quality of Life-15 Scale (GLQ-15) into Turkish and assess the reliability and validity of the adapted scale.
METHODS: This was a cross-sectional study. One hundred and twenty two with primary open-angle glaucoma were evaluated using the Turkish version of the Glaucoma Quality of Life-15 and National Eye Institute Visual Function Questionnaire-25 (NEI-VFQ-25). Internal consistency, test-retest reliability at a 2-weeks interval were evaluated. Floor and ceiling effects and factor analysis was performed to test the validity.
RESULTS: Cronbach’s alpha values were ranged from 0.65 to 0.95 which indicates the internal consistency values are moderate to excellent and intraclass correlation coefficients were ranged from 0.85 to 0.95 between test and retest assessments. The Turkish version of the Glaucoma Quality of Life-15 is negatively and moderate to strongly correlated with the scale and the NEI-VFQ-25, as expected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish version of the Glaucoma Quality of Life-15 scale is a valid and reliable instrument to evaluate the level of quality of life in patients with glaucoma. Our results support the potential usefulness of this questionnaire in clinical practice.

Keywords: Glaucoma, Cross-Cultural Adaptation, Quality of Life, Reliability, Validity

Glokom Yaşam Kalitesi – 15 Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenilirliği

Yücel Öztürk1, Alev Özçelik köse1, Sevcan Balcı1, Özgül Öztürk2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızdaki amaç Glokom Yaşam Kalitesi - 15 Ölçeği'ni Türkçe diline çevirmek ve çevirisi gerçekleşmiş versiyonun glokomlu bireylerde geçerlilik ve güvenilirliğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız kesitsel olarak tasarlanmıştır. Primer açık açılı glokom tanısı almış 126 hasta değerlendirilmiştir. Çalışmamızda Glokom Yaşam Kalitesi -15 Ölçeği'nin Türkçe versiyonu ile birlikte Ulusal Göz Sağlığı Enstitüsü Görme İşlevleri Anketi - 25 uygulanmıştır. Glokom Yaşam Kalitesi - 15 Ölçeği'nin Türkçe versiyonunun iç tutarlığı, iki hasta aralıkla test-tekrar test güvenilirliği değerlendirilmiştir. Geçerliliği değerlendirmek için taban ve tavan etkisi ile faktör analizi gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda cronbach alfa değerleri 0.65 ile 0.95 arasında değişmekle birlikte, bu değerler iç tutarlılığın orta ile mükemmel olduğuna işaret etmektedir. Test-tekrar test güvenilirliğini değerlendiren sınıf içi korelasyon katsayısı 0.85 ile 0.95 arasında idi. Glokom Yaşam Kalitesi - 15 Ölçeği'nin Türkçe versiyonu ile Ulusal Göz Sağlığı Enstitüsü Görme İşlevleri Anketi - 25 arasında negatif ve güçlü korelasyon olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Glokom Yaşam Kalitesi - 15 Ölçeği'nin Türkçe versiyonu glokomlu bireylerin yaşam kalitesini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Çalışmamızın sonuçları bu ölçeğin klinik pratikte glokomlu hastalarda kullanımını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Glokom, Kültürel Adaptasyon, Yaşam Kalitesi, Geçerlilik, GüvenilirlikCorresponding Author: Yücel Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale