ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Septoplasty With Inferior Turbinate Surgery: Our Results [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 96-100

Septoplasty With Inferior Turbinate Surgery: Our Results

Önder İhvan, Lütfü Şeneldir, Sinan Oduncu
Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği İstanbul

INTRODUCTION: The most common reason of nasal obstruction is mechanic obstruction. The most common cause of mechanical obstruction is deviatio septi nasi and inferior turbinate hypertrophy. The aim of our study is to search the effective and the reliability of septal and turbinate surgery which has done in our clinic at the same time with different techniques, and also to discuss the results according to literature findings.
METHODS: This study is performed by retrospective investigation of data files belongs to the patients (42 female (%49) and 43 male (%51) totaly 85 patients (mean age 32,75 range 18 to 66 years) who admitted with the complaint of nasal obstruction and operated with the diagnosis of deviatio septi nasi and inferior turbinate hypertrophy. According to physical investigaton of the patients; septal surgery is performed in three different ways; standart septoplasty, open technique septoplasty or endoscopic septoplasty. Radiofrequency thermal ablation to the inferior concha, lateralization for hypertrophic inferior turbinates, endoscopic reduction of inferior concha and submucosal resection of inferior con- cha are the surgical procedures performed for inferior turbinate hypertrophy. 7 patients (%8) of 85 patients who underwent septal surgery have open technique septoplasty, 5 patients (%6) have endoscopic septoplasty and 73 (%86) patients have standart sep- toplasty. 42 patients (%49) who underwent inferior turbinate surgery have radiofrequency, 31 patients (%36) have submucosal resection of concha, 12 patients (%15) have endoscopic reduction of concha and also 21 patients (%25) have concha lateralization as a seconder process.
RESULTS: Post operative controls 1 patient has septal perforation (<0.5 cm) and 6 patients have epistaxis but not serious. Further more there is no serious complication in septal surgery. None of serious complication occured in turbinate surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result in the treatment of septal deviation and inferior turbinate hypertrophy; the surgical procedures of both sides can be done at the same time with more efficacy and without important complication.

Keywords: Septum surgery, inferior turbinate surgery, nasal obstruction.

Konka Cerrahisi İle Kombine Uygulanan Septoplasti Sonuçlarımız

Önder İhvan, Lütfü Şeneldir, Sinan Oduncu
Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Burun tıkanıklığının en sık ve en dikkat çeken nedeni mekanik tıkanıklıktır. En sık rastlanılan mekanik tıkanıklık nedenleri ise deviasyo septi nazi (DSN) ve alt konka hipertrofisidir. Çalışmamızın amacı kliniğimizde aynı seansta farklı tekniklerle yapılan septum ve konka cerrahisinin etkinliğini ve güvenilirliğini araştırmak, bulguları literatürler eşliğine tartışmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma burun tıkanıklığı ile baş vuran ve DSN ve konka hipertrofisi tanısıyla opere edilmiş 42 (%49) bayan, 43 (%51) erkek toplam 85 hastanın (ortalama yaş 32,75 en yüksek 66, en düşük 18) dosya kayıtları retrospektif incelenerek yapıldı. Hastalara endikasyonlarına göre septum cerrahisi olarak standart septoplasti, açık septoplasti veya endoskopik septoplasti uygulandı. Konka cerrahisi olarak yapılan işlemler, konka radyofrekans uygulaması, konka lateralizasyonu, endoskopik konka redüksiyonu veya konka submüköz rezeksiyonu (SMR’ı) olarak sınıflandırıldı. Septum cerrahisi yapılan 85 hastadan, 7 hastaya (%8) açık septoplasti, 5 hastaya (%6) endoskopik septoplasti, ve 73 hastaya (%86) standart septoplasti uygulandı. Konkaya yapılan girişimlerde 42 hastaya radyofrekans uygulaması (%49), 31 hastaya konka SMR’ı (%36), 12 hastaya da endoskopik konka redüksiyonu (%15) iş- lemi uygulandı. 21 hastaya da (%25) konkaya ikinci işlem olarak konka laterilizasyonu
yapıldı.
BULGULAR: Yapmış olduğumuz septum cerrahilerinden sonra takiplerde 1 kişide septal per- forasyon, altı hastada küçük miktarda burun kanaması görüldü. Bunların dışında septum cerrahisinde başka ciddi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Konka cerrahisi uygulanan hiçbir hastamızda önemli bir komplikasyon- la karşılaşılmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak DSN ve konka hipertrofisinin tedavisinde aynı seansta her iki bölgenin cerrahisinin yapılması hem etkinliği arttırmakta hem de komplikasyon yönünden önemli bir soruna yol açmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Septum cerrahisi, konka cerrahisi, burun tıkanıklığı.

Önder İhvan, Lütfü Şeneldir, Sinan Oduncu. Septoplasty With Inferior Turbinate Surgery: Our Results. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 96-100

Corresponding Author: Önder İhvan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale