ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Conjunctival Autograf In Recurrent Pterygium Cases With Unknown Primary Surgical Intervention [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 75-78

Conjunctival Autograf In Recurrent Pterygium Cases With Unknown Primary Surgical Intervention

İbrahim Bülent Buttanrı, Didem Serin, Esra Türkseven Kumral
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: To evaluate the efficacy and safety of conjunctival autograft in recurrent pterygium cases with unknown primary surgical intervention.
METHODS: Fourty six eyes of 43 patients who underwent recurrent pterygium excision and conjunctival autograft transplantation in Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital between November 2009 and August 2013 were included in the study. Previous surgical interventon techniques were not known. Pterygium was excised with a crescent knife. Autograft which was taken from either superior or superotemporal conjunctiva was sutured with 8.0 polyglactine sutures to cover the bare sclera. The patients were followedup at least for 3 months. Complications and surgical results were noted. Progression of pterygium tissue on the corneal surface more than 2 mm from the limbus was accepted as recurrence.
RESULTS: Mean age of the patients was 52.8 ±10.2 (20-73) years. Mean follow- up period was 5.6±2.1 months. The most common intraoperative complication was subconjunctival hematoma in 6 (13%) patients. After the operations, partial graft dislocation occurred in 3 (6.5%) patients and graft loss in 2 (4.3%) patients. Suture granuloma occurred in 4 (8.6%) patients. The granuloma was excised in 1 (2.1%) patient. In 3 (6.5%) patients, the granulomas disappeared with suture removal and steroid treatment. Recurrence occurred in 3 (6.5%) patients during the follow-up period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conjunctival autograft transplantation was found to be an efficient and safe procedure in the treatment of recurrent pterygium cases with unknown primary surgical intervention.

Keywords: Pterygium, recurrence, autograft.

Önceki Cerrahi Girişim Yöntemi Bilinmeyen Nüks Pterjiyum Olgularında Konjonktival Otogreft Uygulamalarımız

İbrahim Bülent Buttanrı, Didem Serin, Esra Türkseven Kumral
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Önceki cerrahi girişim yöntemi bilinmeyen nüks pterjiyum olgularında konjonktival otogreft uygulamasının etkinliğini ve güvenilirliğini tespit etmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2009 Kasım-2013 Ağustos arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniğinde nüks pterjiyum nedeni ile opere olan ve konjonktival otogreft uygulanan 43 olgunun 46 gözü çalışma kapsamına alındı. Olguların önceki cerrahi girişim yöntemi bilinmiyordu. Pterjiyum kresent bıçak yardımı ile eksize edildi. Oluşturulan çıplak sklera bölgesine üst veya üst temporalden alınan otogreft 8.0 vikril kullanılarak sütüre edildi. Olgular ameliyat son- rası en az 3 ay takip edildi. Komplikasyonlar ve cerrahi sonuçlar not edildi. Pterjiyum do- kusunun korneaya limbustan 2 mm ve daha fazla ilerlemesi nüks kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 52.8 ±10.2 (20-73) idi. Ortalama takip süresi 5.6±2.1 ay idi. Cerrahi sırasında gelişen en sık komplikasyon 6(%13.0) olguda gelişen subkonjonktival hematom idi. Operasyon sonrası 3 (%6.5) olguda kısmi greft kayması, 2 (%4.3) olguda tam greft kaybı görüldü. 4 (%8.6) olguda sütür granülomu görüldü. 1(%2.1) olguda sütür granülomu eksize edildi. 3 (%6.5) olguda granüloma neden olan sütürün alınması ve steroid tedavisi ile granülom kayboldu. 3 (%6.5) olguda nüks görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Önceki cerrahi girişim yöntemi bilinmeyen nüks pterjiyum olgularının cerrahisinde otogreft kullanımı komplikasyon oranı düşük ve etkili bir yöntem olarak bulunmuştur. Anahtar kelimeler: pterjiyum; nüks; otogreft

Anahtar Kelimeler: Pterjiyum, nüks, otogreft.

İbrahim Bülent Buttanrı, Didem Serin, Esra Türkseven Kumral. Conjunctival Autograf In Recurrent Pterygium Cases With Unknown Primary Surgical Intervention. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 75-78

Corresponding Author: İbrahim Bülent Buttanrı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale