ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of Quality of Life and Tendency to Negative Cognitive Errors in Children with Primary Nocturnal Enuresis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 322-328 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.85429

Evaluation of Quality of Life and Tendency to Negative Cognitive Errors in Children with Primary Nocturnal Enuresis

Behçet Şimsek, Julide Özgür
Department of Children, University of Health Sciences Turkey, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Enuresis nocturna is an important health problem having adverse effects on the child’s emotional state, social development and self-esteem and might be associated with various psychiatric conditions. Children with chronic diseases such as obesity and cancer have been reported to have decreased life quality. It has been reported that adverse life events in children lead to development of negative cognitive structure and mental problems in adulthood. It was aimed to evaluate the social and psychological well-being of 8-17 age group cases diagnosed with primary enuresis nocturna through “Pediatric Quality of Life Questionnaire (PedsQL)” and the probable negative cognitive structures for the same group through “Children’s Negative Cognitive Error Questionnaire (CNCEQ).”
METHODS: “Pediatric Quality of Life Questionnaire (PedsQL)” and “Children’s Negative Cognitive Error Questionnaire (CNCEQ)” were applied to all children included in the study with written consent from their families. The NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007(Kaysville, Utah, USA) program was used for statistical analysis.
RESULTS: In the study, 39.3% (n=59) girls and 60.7% (n=91) boys, 150 children between the ages of 8 and 17 with a mean age of 10.40±2.07 years were included. The total score of children in the enuretic study group had significantly lower PedsQL total score than healthy children (p=0.001; p<0.01). Total CNCEQ total scores of enuretic children were significantly higher than the control group (p=0.001; p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: To our knowledge, we are the first to determine that children with primary nocturnal enuresis develop negative cognitive errors. Besides, it was observed that their quality of life was significantly lower compared to their healthy peers.

Keywords: Cognitive errors, children; enuresis nocturnal; quality of life.

Primer Enuresis Nokturnalı Çocuk Olgularda Yaşam Kalitesi ve Olumsuz Düşünce Eğilimlerinin Değerlendirilmesi

Behçet Şimsek, Julide Özgür
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Enuresis nokturna, çocukların emosyonel durumu, sosyal gelişimi ve öz saygısı üzerine olumsuz etkilerinin olması, çeşitli psikiyatrik durumlarla da birliktelik gösterebilen önemli bir sağlık sorunudur. Obesite, kanser gibi kronik hastalığı olan çocukların yaşam kalitesinin düştüğü bildirilmiştir. Çocuklardaki olumsuz yaşam olaylarının, olumsuz bilişsel yapının gelişimine ve erişkinlik dönemi ruhsal sorunlarına yol açtığı bildirilmiştir.. Bu çalışmada, primer enuresis nokturna tanılı 8-17 yaş grubu olguların sosyal ve ruhsal iyilik hallerinin, “Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği”(ÇİYKÖ) ile, gelişebilecek olumsuz bilişsel yapılarının ise “Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği”(ÇODDÖ) ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ailelerinden yazılı onam alınarak dahil edilen tüm çocuklara “Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği” ve “Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği” anketleri uygulanmıştır. İstatistiksel analizler için NCSS(Number Cruncher Statistical System) 2007(Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıştır
BULGULAR: Çalışmaya, %39.3’ü (n=59) kız, %60.7’si (n=91) erkek; 8-17 yaş arasında ortalama 10.40±2.07 yıl yaş olmak üzere 150 çocuk alınmıştır. Enuretik olan çalışma grubundaki çocukların ÇİYKÖ toplam puanı, sağlıklı çocuklardan anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur (p=0.001; p<0.01). Enuretik çocukların ÇODDÖ toplam puanları, kontrol grubundan anlamlı derecede daha yüksektir (p=0.001; p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bilgilerimize göre, bu çalışmada ilk kez gösterildiği üzere; primer enuresis nokturnalı çocuklarda, olumsuz düşünceler gelişmekte; bunun yanında, sağlıklı akranlarına kıyasla, yaşam kalitelerinin belirgin düşük olduğunu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alt ıslatma, yaşam kalitesi, olumsuz düşünceler ölçeği, çocuklar.

Behçet Şimsek, Julide Özgür. Evaluation of Quality of Life and Tendency to Negative Cognitive Errors in Children with Primary Nocturnal Enuresis. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 322-328

Corresponding Author: Behçet Şimsek, Türkiye
LookUs & Online Makale