ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Relationship between Red Cell Distribution Width, Mean Platelet Volume, Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Benign Thyroid Nodules [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 67-70 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.85579

The Relationship between Red Cell Distribution Width, Mean Platelet Volume, Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Benign Thyroid Nodules

Kadir Kayataş, Elif Senocak Tascı, Muharrem Yıldırım
Department of Internal Medicine, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Thyroid diseases are highly associated with the inflammatory process. Red cell distribution width (RDW), mean platelet volume (MPV) and neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) are recently used inflammatory markers. In this study, our aim is to investigate the relationship between RDW, MPV and NLR levels and benign thyroid nodules.

METHODS: Patients who referred to Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital internal medicine clinic between January 2011 and May 2017 were retrospectively analyzed. One hundred-sixty patients with benign thyroid nodules and 30 patients without thyroid nodules fulfilling the inclusion criteria were included in this study. Patients’ routine hemogram tests were recorded and RDW, MPV and NLR values were compared between two groups.

RESULTS: The RDW, MPV and NLR values were compared between the group with nodules and the group without nodules. No difference was observed between the groups’ MPV or NLR values. RDW values were significantly higher in the group with nodules than the group without nodules (p=0.036).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study supports the relationship between thyroid nodules and the underlying inflammatory process. However, unlike some studies suggesting an association between inflammatory biomarkers and malignancy, we do not recommend the use of such markers since they may increase in benign conditions, in distinguishing malignant from benign nodules.

Keywords: Benign, thyroid, inflammation.

Kırmızı hücre dağılım genişliği, ortalama trombosit hacmi, nötrofil lenfosit oranı ve benign tiroid nodülleri arasındaki ilişki

Kadir Kayataş, Elif Senocak Tascı, Muharrem Yıldırım
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Blim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid hastalıkları enflamatuar süreçle yakından ilişkilidir. Kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), ortalama trombosit hacmi (MPV) ve nötrofil / lenfosit oranı (NLR) günümüzde inflamatuvar belirteç olarak kullanılmaktadır. Amacımız RDW, MPV ve NLR düzeyleri ile benign tiroid nodülleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011 - Mayıs 2017 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye kliniğine başvuran hastalar geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan benign tiroid nodülü olan 160 hasta ve 30 tiroid nodülü olmayan hasta dahil edildi. Hastaların rutin hemogram testleri kaydedildi ve RDW, MPV ve NLR değerleri iki grup arasında karşılaştırıldı. 
BULGULAR: RDW, MPV ve NLR değerleri, nodülü olan grup ile nodülü olmayan grup arasında karşılaştırıldı. Grupların MPV veya NLR değerleri arasında fark gözlenmedi. RDW değerleri nodülü olan grupta nodülü olmayan gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0,036).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız tiroid nodülleri ile altta yatan inflamatuvar süreç arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. Bununla birlikte, inflamatuvar biyobelirteçler ve malignite arasında bir ilişki olduğunu öne süren bazı çalışmaların aksine, maligniteyi benign nodüllerden ayırmada, benign koşullarda da artabileceklerinden, bu tür belirteçlerin kullanılmasını önermiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Benign, tiroid, inflamasyon.

Kadir Kayataş, Elif Senocak Tascı, Muharrem Yıldırım. The Relationship between Red Cell Distribution Width, Mean Platelet Volume, Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Benign Thyroid Nodules. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 67-70

Corresponding Author: Elif Senocak Tascı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale