ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Effective Risk Factors in the Development of Retinopathy of Prematurity, Screening Results and Intravitreal Ranibizumab Treatment [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 264-271 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.85619

Effective Risk Factors in the Development of Retinopathy of Prematurity, Screening Results and Intravitreal Ranibizumab Treatment

Baran Cengiz Arcagök1, Berna Özkan2
1Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University School of Medicine, İstanbul
2Department of Ophthalmology, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University School of Medicine, İstanbul

INTRODUCTION: The aim of our study was to determine the prevalence of retinopathy of prematurity and the risk factors that play a role in the development of retinopathy, to evaluate the intravitreal ranibizumab treatment and its results in premature babies
METHODS: Babies with a gestational age of ≤32 weeks and / or a birth weight of 1500 grams and babies found to be at risk by the clinician were examined for the development of retinopathy. Risk factors including gestational week, birth weight, mode of delivery, gender, APGAR scores, need for mechanical ventilation, 40% oxygen therapy, oxygen therapy duration, surfactant treatment, acidosis, hypoxia, sepsis, erythrocyte transfusion, intraventricular bleeding, apnea and anemia, were compared in cases with and without retinopathy of prematurity.
RESULTS: The mean gestational weeks of babies were 30.1 ± 0.24 (23-36 weeks), the mean birth weight was 1362.3 ± 378.6 grams (450-2020 grams). Any stage of retinopathy of prematurity was detected in 21 (16.2%) of 130 evaluated patients. Intravitreal ranibizumab was applied to seven patients (5.3%) with stage III retinopathy, and both ranibizumab and laser therapy were applied to one patient with stage IV retinopathy. Low gestational week and birth weight (p <0.001), duration of oxygen treatment (p <0.001), surfactant treatment (p = 0.002), sepsis (p <0.001), blood transfusion (p <0.001), intraventricular hemorrhage (p = 0.019), apnea (p <0.001), anemia (p <0.001), hypoxia (p <0.001), acidosis (p <0.001) and decreased APGAR score (p <0.001) were found to statistically significantly increase the risk of retinopathy of prematurity
DISCUSSION AND CONCLUSION: Retinopathy development can be reduced by appropriate management of risk factors that increase retinopathy of prematurity, such as low gestational age and weight, high concentration and long-term use of oxygen. Although there is no definite recommendation for the treatment of retinopathy of prematurity, intravitreal ranibizumab treatment is thought to be a good option in selected cases.

Keywords: Retinopathy of prematurity, Ranibizumab, Neonatal

Prematüre Retinopatisi Gelişiminde Etkili Risk Faktörleri, Tarama Sonuçları ve Vitre İçi Ranibizumab Tedavisi

Baran Cengiz Arcagök1, Berna Özkan2
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde takip edilen prematüre bebeklerde üç yıl içindeki prematüre retinopatisi görülme sıklığı, retinopati gelişiminde rol oynayan risk faktörlerinin belirlenmesi, vitre içi ranibizumab tedavisi ve sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Doğum haftası ≤32 hafta ve/veya doğum ağırlığı ≤1500 gram olan bebekler ile klinisyen tarafından risk taşıdığı belirlenen bebekler retinopati gelişimi açısından muayene edildi. Doğum haftası, doğum ağırlığı, doğum şekli, cinsiyet, APGAR skorları, mekanik ventilasyon ihtiyacı, ≥% 40 oksijen tedavisi, oksijen tedavi süresi, sürfaktan tedavisi, asidoz, hipoksi, sepsis, eritrosit transfüzyonu, intraventriküler kanama, apne ve anemiyi içeren risk faktörleri, prematüre retinopatisi gelişen ve gelişmeyen olgularda karşılaştırıldı.
BULGULAR: Bebeklerin doğum haftaları ortalaması 30,1±0,24 hafta (23-36 hafta), doğum ağırlıkları ortalaması ise 1362,3 ± 378,6 gram (450-2020 gram) idi. 130 hastanın 21’inde (%16,2) değişik evrelerde prematüre retinopatisi saptandı. Prematüre retinopatisi için taranan tüm hastaların sekizi (%6,1) tedaviye ihtiyaç duydu. Evre III retinopati saptanan yedi hastaya (%5,3) vitre içi ranibizumab, Evre IV retinopati saptanan bir hastaya ise hem ranibizumab hem de lazer tedavisi uygulandı. Doğum haftası ve doğum ağırlığı düşüklüğünün (p<0.001), oksijen tedavi süresinin (p<0.001), sürfaktan tedavisi almış olmanın (p=0.002), sepsisin (p<0.001), kan transfüzyonunun (p<0.001),intraventriküler kanama (p=0.019), apne (p<0.001), anemi (p<0.001), hipoksi (p<0.001), asidoz (p<0.001) varlığının ve APGAR skor düşüklüğünün (p<0.001), prematüre retinopatisi gelişme riskini istatistiksel olarak anlamlı derecede artırdığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük doğum haftası ve ağırlığı, yüksek konsantrasyonda ve uzun süreli oksijen kullanımı gibi prematüre retinopatisini artıran risk faktörlerinin uygun yönetimi ile retinopati gelişimi azaltılabilir. Prematüre retinopatisi tedavisinde net bir öneri olmamasına karşın seçilmiş olgularda intravitreal ranibizumab tedavisinin iyi bir seçenek olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Prematüre retinopatisi, Ranibizumab, Yenidoğan

Baran Cengiz Arcagök, Berna Özkan. Effective Risk Factors in the Development of Retinopathy of Prematurity, Screening Results and Intravitreal Ranibizumab Treatment. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 264-271

Corresponding Author: Baran Cengiz Arcagök, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale