ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Retrospective Evaluation of Intoxication Cases Followed in Pediatric Intensive Care: A 5-Year Experience [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 437-444 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.88709

Retrospective Evaluation of Intoxication Cases Followed in Pediatric Intensive Care: A 5-Year Experience

Muhterem Duyu1, Şeyma Köksal Atış2
1Department of Pediatrics, Pediatric Intensive Care Unit, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was designed to investigate the demographic, epidemiologic and clinical characteristics of cases admitted to the pediatric intensive care unit (PICU) with a diagnosis of intoxication.
METHODS: Inpatient intoxication cases who were treated in the PICU between May 2015 and May 2020 were analyzed retrospectively.
RESULTS: A total of 86 patients were included in the study. The average age was 10.8 ± 6.4 years and 53.5% of the cases were aged between 13-18 years. In terms of gender, 48.8% of the cases were male. Almost half of the (53.5%) intoxications occurred due to attempted suicide, 39.6% were accidental, 4.6% were due to substance abuse and 2.3% were due to incorrect drug dosage. Pharmaceutical agents were responsible for intoxication in the majority (79.1%) of patients, and among these, central nervous system (CNS) drugs were the most common (41.8%). Carbon monoxide poisoning was the most common nonpharmaceutical agent cause (8.1%). The agents that caused the intoxication were taken orally in 91.8% of cases. The average time from consumption to admission was 239±423.9 minutes. Gastric lavage was applied to 41.9% of the cases and activated charcoal was applied to 44.1%. Mechanical ventilation support was given to 32.6% of the patients. The most common findings were CNS symptoms (in 54.6% of patients). The mean length of stay (LOS) in PICU was 4.3±6.7 days and LOS in the hospital was 5.8±7.1 days. Mortality rate was 1.2%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Knowing the epidemiology of intoxication is of great importance for rapid and correct treatment. Multicenter comprehensive studies are needed to reveal risk factors related to mortality.

Keywords: Drug, intoxication; pediatric intensive care; suicide.

Çocuk Yoğun Bakımda Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Retrospektif Değerlendirmesi: 5 Yıllık Deneyim

Muhterem Duyu1, Şeyma Köksal Atış2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, çocuk yoğun bakım ünitesine zehirlenme nedeni ile kabul edilen pediatrik olguların demografik, epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2015 ile Mayıs 2020 arasında çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen zehirlenme olguları retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Çalışmaya toplam 86 olgu alındı. Ortalama yaş 10.8 ± 6.4 yıl idi. Olguların 53.5'i 13-18 yaş arasında idi. Olguların %48.8'i erkekti. Zehirlenmelerin yarıya yakını (% 53.5) intihar amaçlı,% 39.6'sı kaza,% 4.6'sı madde kötüye kullanımı ve% 2.3'ü doz hatalarında kaynaklandı. Farmasötik ajanlarla zehirlenme daha sık (%71.9) olup, zehirlenmeye neden olan en sık farmasötik ajanlar %41.8 ile santral sinir sistemi (SSS) ilaçları idi. Farmasötik olmayan ajanlarla zehirlenmenin en sık nedeni %8.1 ile karbonmonoksit zehirlenmesi idi. Zehirlenmeye yol açan ajanların en sık alınma yolu %91.8 ile ağız yolu idi. Zehirlenmeden hastaneye başvuruya kadar geçen ortalama süre 239.0 ± 423.9 dakikaydı. Hastaların %41.9'una mide yıkama, %44.1'ine aktif kömür uygulandı. Hastaların %32.6'sına mekanik ventilasyon desteği verildi. En sık bulgu %54.6 ile SSS ile ilişkili semptomlardı. Ortalama çocuk yoğun bakımda yatış süresi 4.3 ± 6.7 gün, ortalama hastanede yatış süresi 5.8 ± 7.1 gün idi. Mortalite oranı %1.2 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Zehirlenmelerin epidemiyolojisinin bilinmesi, hızlı ve doğru tedavi için önem taşımaktadır. Mortalite ile ilişkili risk faktörlerini ortaya koymak için çok merkezli geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, çocuk yoğun bakım, ilaç, intihar

Muhterem Duyu, Şeyma Köksal Atış. Retrospective Evaluation of Intoxication Cases Followed in Pediatric Intensive Care: A 5-Year Experience. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 437-444

Corresponding Author: Muhterem Duyu, Türkiye
LookUs & Online Makale