ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Blood indices and CHA2DS2VASC score in patients who underwent manual compression repair for femoral artery pseudoaneurysms. [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-90377 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.90377

Blood indices and CHA2DS2VASC score in patients who underwent manual compression repair for femoral artery pseudoaneurysms.

Sinan VAROL1, fahrettin katkat1, Gökmen Kum1, Serkan Ketenciler2, ERTUGRUL OKUYAN1
1Bagcilar Training and Research Hospital, Cardiology Department, Istanbul
2Bagcilar Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Department, Istanbul

INTRODUCTION: Manual compression repair (MCR) for femoral artery pseudoaneurysm (FAP) is an earlier, well-known non-surgical procedure. Relationship with the success of MCR and CHA2DS2VASC score, neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR), mean platelet volume (MPV), red-cell distribution width (RDW) were unknown.
METHODS: We investigated 17,391 catheterization procedures from April 2009 to December 2015. 118 FAPs were suitable for MCR. Age, sex, concomitant vascular disease, and laboratory findings were compared between patients who have non-thrombosed pseudoaneurysm (NTP) and those who have thrombosed pseudoaneurysm (TP) after one or more MCR attempts.
RESULTS: 81 FAPs were successfully sealed after one or more MCR attempts. The success rate was 38.9% at the first attempt and 68.6% at the third attempt. The dual antiplatelet usage rate was high (68.5%) in the study population. FAP dimensions, fistula tract width or length did not differ between groups. Patients who have sealed pseudoaneurysm have a higher CHA2DS2VASC score (2 [1-3.5] vs. 3 [2-4], p=0.019). There is no difference in terms of Neutrophil Lymphocyte Ratio (NLR), Platelet to Lymphocyte Ratio (PLR), Red Cell Distribution Width (RDW), Mean Platelet Volume (MPV). Patients in TP group were found to have a thicker left ventricular posterior wall on transthoracic echocardiogram (1.0 ± 0.2 vs. 1.1 ± 0.2, p=0.047).
DISCUSSION AND CONCLUSION: MCR may be considered as a therapeutic option for FAPs. It is well-known, a practical procedure without the need for costly equipment. MCR treatment was successful at older ages, high CHA2DS2VASC score and a thicker posterior wall on transthoracic echocardiography. Multiple attempts should be used for clinical success.

Keywords: femoral artery, manual compression repair, pseudoaneurysm

Femoral arter psödoanevrizması için manuel kompresyon tamiri uygulanan hastalarda kan indeksleri ve CHA2DS2VASC skoru

Sinan VAROL1, fahrettin katkat1, Gökmen Kum1, Serkan Ketenciler2, ERTUGRUL OKUYAN1
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Femoral arter psödoanevrizması (FAP) için manuel kompresyon (MK) geleneksel, iyi bilinen, cerrahi-dışı bir yöntemdir. MK başarısı ile CHA2DS2VASC skoru, nötrofil lenfosit oranı (NLO), platelet lenfosit oranı (PLO), ortalama platelet hacmi (OPH) ve kırmızı hücre dağılım genişliği (KHDG) arasındaki ilişki bilinmemektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2009 ve Aralık 2015 tarihleri arasında 17.391 kateterizasyon olgusunu tarayıp, MKT tedavisi uygulanan 118 FAP olgusu saptadık. Bir veya daha fazla MK girişimi sonrası tromboze olan pseudoanevrizma (TP) veya tromboze olmayan pseudoanevrizma (TOLP) olan hastalardaki yaş, cinsiyet, ek vasküler hastalık ve laboratuar bulgularını karşılaştırdık.
BULGULAR: 81 FAP olgusu bir veya daha fazla MK girişimi sonrası tromboze oldu. Başarı oranı ilk girişimde %38,3, son girişimde %68,6 idi. İkili antiagregan kullanım oranı çalışma popülasyonunda yüksek idi (%68,5). FAP boyutları, fistül boynunun genişliği ve uzunluğu gruplar arasında farklı değildi. Kapanmış pseudoanevrizması olan hastalarda CHA2DS2VASC skoru yüksekti (2 [1-3.5]‘ye karşı 3 [2-4], p=0.019). Nötrofil lenfosit oranı (NLO), Platelet lenfosit oranı (PLO), Ortalama platelet hacmi (OPH) ve kırmızı hücre dağılım genişliği (KHDG) arasında fark yoktu. TP grubunda ekokardiyografik posterior duvar kalınlığı artmış saptandı (1.0 ± 0.2’ye karşı 1.1 ± 0.2, p=0.047).
TARTIŞMA ve SONUÇ: MK, FAP için bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. İyi bilinen, pahalı ekipman gerektirmeyen pratik bir yöntemdir. MKT tedavisi ileri yaş, yüksek CHADVASC skoru ve transtorasik ekokardiyografide artmış posterior duvar kalınlığı olan hastalarda daha başarılı bulunmuştur. Klinik başarı için çoklu girişim gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: femoral artery, manual compression repair, pseudoaneurysmCorresponding Author: Sinan VAROL, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale