ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
A review of the contralateral ears in chronic otitis media [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-92499 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.92499

A review of the contralateral ears in chronic otitis media

Çiğdem Tepe Karaca1, Sema Zer Toros1, Çiğdem Kalaycık Ertugay2, Ayşegül Verim1
1Department Of Otorhinolaryngology, Sağlık Bilimleri University Haydarpaşa Numune Research And Education Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Otorhinolaryngology, Sağlık Bilimleri University Istanbul Research And Education Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Our aim is to determine the incidence of the contralateral ear pathologies in patients with chronic otitis media and to review the literature.
METHODS: Total of 271 patients who had been diagnosed as having chronic otitis media with or without cholesteatoma were evaluated. Pathologic alterations such as tympanic membrane perforations, adhesive otitis, cholesteatoma, retraction pockets, tympanosclerosis in the contralateral ear were determined.
RESULTS: Of all patients, 39,1 % had pathologic alterations in their contralateral ear. The 60.9% of the contralateral ears were normal. The most frequent finding in these patients was dry perforation of the tympanic membrane (26,9%). The remaining pathologies were retractions (7,3%), cholesteatoma (1,9 %), sclerosis (2,2%) and adhesive otitis media (0,7%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: A considerable percentage of the contralateral ears of the patients with chronic otitis media were affected with a spectrum of pathologies at some degree.


Keywords: chonic otitis media, other ear, cholesteatoma

Kronik otitis media hastalarında diğer kulakların durumunun gözden geçirilmesi

Çiğdem Tepe Karaca1, Sema Zer Toros1, Çiğdem Kalaycık Ertugay2, Ayşegül Verim1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Amacımız kronik otittli hastalarda, hastaların diğer kulağındaki kulak hastalıklarını tespit ederek literatürle karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kronik otit nedeniyle takip edilen toplam 271 hastanın diğer kulağındaki timpanik membran perforasyonu, adeziv otit, kolesteatom, retraksiyon cebi, timpanoskleroz gibi patolojik değişiklikler değerlendirildi.
BULGULAR: Tüm hastalar incelendiğinde, hastaların %39,1'inin diğer kulağında patolojik değişiklikler tespit edildi. Diğer kulağında patoloji saptanmayanların oranı %60,9 du. En sık rastlanan patoloji kuru timpanik membran perforasyonuydu (%26,9). Saptanan diğer patolojiler retraksiyon cebi (%7,3), kolesteatom (51,9), timpanoslkleroz (%2,2), ve adeziv otitti (%0,7).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronik otitli hastaların diğer kuklaklarında çeşitli derecelerde patolojiler saptanmıştır. Bu da bize diğer kulağında etkilendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: kronik otit, diğer kulak, kolesteatomaCorresponding Author: Çiğdem Tepe Karaca, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale