ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Long-Term Neurodevelopmental Outcomes Of Newborn Who Hıgh Bılırubın Level [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-94759

The Long-Term Neurodevelopmental Outcomes Of Newborn Who Hıgh Bılırubın Level

Derya Çolak1, Münevver Kaynak Türkmen1, Yelda Özsunar Dayanır2, Hatice Aksu3, Sema Başak4, Ayşe Fahriye Tosun5
1Department of Neonatology, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
2Department of Radiology, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
3Department of Child and Adolescent Psychiatry,Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
4Department of Otolaryngology, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
5Department of Pediatric Neurology, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the long-term neurodevelopmental outcomes of newborns who had exchange transfusion due to hyperbilirubinemia and presented with bilirubin values at the border of exchange transfusion and did not need exchange transfusion during the preparation period.
METHODS: The study included 18 patients (n=18) who had exchange transfusion due to indirect hyperbilirubinemia (Group 1) and 10 patients (n=10) who applied with a bilirubin value at the border of exchange transfusion and decreased bilirubin during the preparation period (Group 2). Neurological examination, cranial magnetic resonance imaging (MRI), auditory brainstem response test(BERA) results of the cases were evaluated via cross-sectional analysis. Ankara Developmental Inventory (AGTE) for children under the age of six and Wechsler intelligence scale-Revised (WISC-R) for children over the age of six were performed.
RESULTS: 67% (n=12) of the patients in Group 1 were male, mean gestational week was 38.4±1.8 (34-42) and mean age was 8.8±2.1 years. 40% (n=4) of the patients in Group 2 were male, mean gestational week was 37.9±1.7 (36-40) and mean age was 8.2±2.2 years.The mean venous serum total bilirubin level of group 1 was 29.5±8.2 mg/dl, and group 2 was 22.8±3.9 mg/dl, which was statistically significant (p=0.024). Neurological examination was abnormal in four patients in group 1 and one patient in group 2. Two of the cranial MRIs (n=8) in group 2 were pathological. There was no significant difference between the groups in terms of neurological examination, cranial MRI, BERA and developmental tests.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the fact that there was no neurodevelopmental difference between the cases who underwent exchange transfusion or whose bilirubin levels were lowered by phototherapy without the need for exchange transfusion, and the cases with neurodevelopmental abnormalities were very few, once again demonstrated the importance of intervening before bilirubin encephalopathy occurs.

Keywords: Hyperbilirubinemia, newborn, exchange transfusion, neurodevelopmental outcomes

Yüksek Bilirubin Düzeyi Olan Yenidoğanların Uzun Dönem Nörogelişimsel Sonuçları

Derya Çolak1, Münevver Kaynak Türkmen1, Yelda Özsunar Dayanır2, Hatice Aksu3, Sema Başak4, Ayşe Fahriye Tosun5
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın
5Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hiperbilirubinemi nedeniyle kan değişimi yapılan ve kan değişimi sınırında bilirubin değerleriyle başvurup hazırlık sürecinde kan değişimi yapılmasına gerek kalmayan yenidoğanların uzun dönem nörogelişimsel sonuçlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle kan değişimi yapılan 18 hasta (n=18) ( Grup 1) ve kan değişimi sınırında bilirubin değeri ile başvurup hazırlık sürecinde bilirubini düşen 10 hasta (n=10) dahil edildi (Grup 2). Olguların kesitsel olarak nörolojik muayeneleri, kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve işitsel beyin sapı cevabı (BERA) sonuçları değerlendirildi. Olgularda altı yaşın altında Ankara Gelişim Envanteri (AGTE) ve altı yaşın üzerindeki çocuklar için Wechsler zeka ölçeği-Revize (WISC-R) gelişim testleri yapıldı.
BULGULAR: Grup 1’deki hastaların %67’si (n=12) erkek, ortalama gebelik haftası 38,4±1,8 (34-42) ve ortalama yaşları 8,8±2,1yıl idi. Grup 2’deki hastaların %40’ı (n=4) erkek, ortalama gebelik haftası 37,9±1,7 (36-40) ve ortalama yaşları 8,2±2,2 yıl idi.Grup 1’in ortalama venöz serum total bilirubin düzeyi 29,5±8,2 mg/dl, grup 2’nin 22,8±3,9 mg/dl olup istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p=0.024). Grup 1’de dört, grup 2’de bir olgunun nörolojik muayenesi anormaldi.Grup 2’deki kranial MRG’den (n=8) ikisi patolojik idi. Gruplar arasında nörolojik muayene, kranial MRG, BERA ve gelişim testleri açısından anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, kan değişimi yapılan veya kan değişimi gerekmeden bilirubin düzeyleri fototerapi ile düşürülen olgular arasında nörogelişimsel farklılık saptanmaması ve nörogelişimsel anormallik izlenen olguların çok az olması bilurubin ensefalopatisi oluşmadan müdahale edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Hiperbilirubinemi, yenidoğan. kan değişimi, nörogelişimsel sonuçlarCorresponding Author: Derya Çolak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale