ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Impact of COVID-19 Pandemic on Admission Times, Manual Detorsion Rates and Outcomes in Testicular Torsion [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-02693

The Impact of COVID-19 Pandemic on Admission Times, Manual Detorsion Rates and Outcomes in Testicular Torsion

Emre Tokuç1, İlker Artuk1, Rıdvan Kayar1, Emrah Özsoy2, Ramazan Topaktaş1, Yavuz Baştuğ1, Mehmet Akyüz1
1University of Health Sciences, Haydarpasa Numune SUAM, Department of Urology, Istanbul - Turkey
2Unye State Hospital, Urology Clinic, Ordu - Turkey

INTRODUCTION: This study aims to assess the admission times, manual detorsion rates and outcomes of the testicular torsion cases during COVID-19 pandemic.
METHODS: A retrospective analysis of the testicular torsion cases was done through our hospital’s electronic archive. Patients with were distributed into two groups as “COVID-19 era” (between 11th of March 2020 – March 2021) and “pre-COVID-19 era” (between January 2018 and 10th of March 2020). Time between the onset of symptoms and the moment of detorsion was calculated as the duration of ischemia. Two groups were compared in terms of ischemia duration, manual detorsion rates and operational outcomes.
RESULTS: No statistically significant differences was detected between groups in terms of ischemia duration, manual detorsion rates and surgical procedure type (all p>0.05). During the COVID-19 pandemic, the number and percentage of manual detorsions have increased, resulting in a numerical decrease in orchiectomies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conditions caused by COVID-19 may prompt urologists to manual detorsion more to set up safer surgical environment. Moreover, this approach may result in a decrease in orchiectomy rates by saving time and preserving the vascularity of the testis. Further studies with larger samples sizes and meta-analyses may support this concept significantly.

Keywords: testicular torsion, COVID-19, manual detorsion, orchiectomy, emergency

Testis Torsiyonunda COVID-19 Pandemisinin Başvuru Süreleri, Manuel Detorsiyon Oranları ve Sonuçları Üzerine Etkisi

Emre Tokuç1, İlker Artuk1, Rıdvan Kayar1, Emrah Özsoy2, Ramazan Topaktaş1, Yavuz Baştuğ1, Mehmet Akyüz1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune SUAM, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Ünye Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ordu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, COVID-19 pandemisi sırasında testis torsiyonu vakalarının başvuru sürelerini, manuel detorsiyon oranlarını ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizin elektronik arşivinden testis torsiyonu vakalarının retrospektif analizi yapıldı. Hastalar “COVID-19 dönemi” (11 Mart 2020 – Mart 2021 arası) ve “COVID-19 öncesi dönem” (Ocak 2018-10 Mart 2020 arası) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Semptomların başlangıcı ile detorsiyon anı arasındaki süre iskemi süresi olarak hesaplandı. İki grup iskemi süresi, manuel detorsiyon oranları ve operasyonel sonuçlar açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: İskemi süresi, manuel detorsiyon oranları ve cerrahi işlem tipi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (tüm p>0.05). COVID-19 salgını sırasında, manuel detorsiyonların sayısı ve yüzdesi artmış, bu da orşiektomilerde sayısal bir azalmaya neden olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19'un neden olduğu durumlar, daha güvenli cerrahi ortam oluşturmak için ürologları manuel detorsiyona daha fazla yönlendirebilir. Ayrıca bu yaklaşım zaman kazandırarak ve testisin vaskülaritesini koruyarak orşiektomi oranlarının düşmesine neden olabilir. Daha büyük örneklem boyutları ve meta-analizler içeren ileri çalışmalar bu kavramı önemli ölçüde destekleyebilir.

Anahtar Kelimeler: testis torsiyonu, COVID-19, manuel detorsiyon, orşiektomi, acilCorresponding Author: Emre Tokuç, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale