ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Killing Two Birds with One Stone: Treatment of Female Urinary Incontinence Improves Female and Male Sexual Function [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-03780 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.03780

Killing Two Birds with One Stone: Treatment of Female Urinary Incontinence Improves Female and Male Sexual Function

Bahar Yüksel Özgör1, Faruk Özgör2, Pınar Yalçın Bahat3, Abdullah Esmeray2, İclal İlknur Özdemir1, Ömer Sarılar2
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Esenler Maternity And Children’s Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Urology, Haseki Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Obstetrics And Gynecology,Kanuni Sultan Suleymen Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Aim of this study was to evaluate the impact of urinary incontinence (UI) treatment on female and male sexual functions.
METHODS: Sexually active women, who were diagnosed with UI and treated by surgically and/or medically between December 2017 and July 2018, were enrolled into the study, prospectively. Patients' demographic properties were evaluated and patients filled out Urinary Distress Inventory (UDI-6), Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7) and Female Sexual Function Index (FSFI) forms. Moreover, partner’s age, BMI and sexual status (IIEF-5 score: International Index of Erectile Function) were noted. Transobturator tape (TOT) operation was performed in patients with SUI. Patients with UUI underwent anticholinergic treatment. In patients with MUI, TOT operation was applied who had evident stress component and then anticholinergic treatment was initiated, if necessary. The patients filled out UDI-6, IIQ-7 and FSFI questionnaires at the 3rd month of initial therapy and patients' partners filled out IIEF-5 form.
RESULTS: Forty-two women with UI and their partners were included in the study. Number of sexual intercourse per month was significantly increased after the treatment of UI (3.3 per month vs 5.2 per month, p: 0.001). Pre-treatment FSFI score was 18.9 in average; and after UI was treated, FSFI score was increased to 24.9 (p: 0.001). Moreover, we found significant improvement in IIEF score of partners, after the treatment of female UI (18.5 vs 22.5, p: 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: : Our findings have showed that, treatment of UI in women significantly improved quality of life and sexual function in women and sexual activity in their partners.

Keywords: Incontinence, IIEF score, FSFI score, Stress, Urge

Bir Taşla İki Kuş: Kadın Üriner İnkontinans Tedavisi Kadın ve Erkek Cinsel İşlevini Geliştiriyor

Bahar Yüksel Özgör1, Faruk Özgör2, Pınar Yalçın Bahat3, Abdullah Esmeray2, İclal İlknur Özdemir1, Ömer Sarılar2
1Esenler Kadın Dogum Ve Cocuk Hastalıkları Hastanesı
2Hasekı Egıtım Ve Arastırma Hastanesı Urolojı Departmanı
3Kanuni Sultan Suleyman Egitim Ve Arastırma Hastanesı KadinHastaliklari ve Dogum Departmanı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı idrar kaçırma (UI) tedavisinin kadın ve erkek cinsel işlevleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: UI tanısı alan ve cerrahi ile ve / veya tıbbi olarak tedavi edilen ve Aralık 2017 ile Temmuz 2018 arasında cinsel olarak aktif olan kadınlar çalışmaya prospektif olarak alındı. Hastaların demografik özellikleri değerlendirildi ve hastalar Üriner Tehlike Envanteri (UDI-6), İnkontinans Etki Anketi (IIQ-7) ve Kadın Cinsel İşlev İndeksi (FSFI) formlarını doldurdu. Ayrıca, partnerin yaşı, BMI ve cinsel durum (IIEF-5 puanı: Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi) kaydedildi. SUI hastalarında transobturator bant (TOT) operasyonu yapıldı. UUI olan hastalara antikolinerjik tedavi uygulandı. MUI hastalarında belirgin stres bileşeni olan TOT operasyonu uygulanip ve gerekirse antikolinerjik tedavi başlandı. Hastalar ilk tedavinin 3. ayında UDI-6, IIQ-7 ve FSFI anketlerini doldurdu ve partnerleri IIEF-5 formunu doldurdu.
BULGULAR: Çalışmaya UI'li 40 kadın ve eşleri dahil edildi. UI tedavisinden sonra aylik cinsel ilişki sayısı anlamlı derecede artmıştı (ayda 3.3'e karşılık ayda 5.2, p: 0.001). Tedavi öncesi FSFI skoru ortalama 18.9 idi; UI tedavi edildikten sonra FSFI skoru 24.9'a yükseldi (p: 0.001). Ayrıca, kadınlardaki UI tedavisinden sonra, partnerlerin IIEF skorunda anlamlı bir iyileşme bulduk (18,5 - 22,5, p: 0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, kadınlarda UI tedavisinin, kadınlarda yaşam kalitesini ve cinsel işlevi ve eşlerinde cinsel aktiviteyi anlamlı şekilde iyileştirdiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Inkontinans, IIEF skoru, FSFI skoru, Stres inkontinans, Urge inkontinansCorresponding Author: Bahar Yüksel Özgör, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale