ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science When Should a Surgeon Think to Convert Laparoscopic Cholecystectomy to Open Surgery? A Retrospective Study [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 53-59 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.04934

When Should a Surgeon Think to Convert Laparoscopic Cholecystectomy to Open Surgery? A Retrospective Study

Ekrem Ferlengez1, Serap Pamak Bulut2
1Department of General Surgery, University of Health Science Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2University of Health Science Hamidiye Vocational School of Health Services, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Today, it is still a difficult decision for surgeons to convert from laparoscopic cholecystectomy (LC) to Open cholecystectomy (OC). Our aim in this study is to predict the possibility of conversion to OC before the operation by comparing the data of the patients who underwent LC.
METHODS: Patients were divided into two groups. The first group was the OC group and the second group was the LC group. The data of both groups were compared with various parameters.
RESULTS: The conversion rate from LC to OC was 7.2%. The rate of conversion in male patients was 12.8%, and the rate of conversion in female patients was 5.2%. The mean age of the group with OC (52.66±13.77) was statistically higher (p=0.019 <0.05) than the laparoscopy group (47.22±13.04).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Regarding patients’ age, gender, increased alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transferase and direct bilirubin values, gallbladder wall thickness, presence of bile sludge and presence or suspicion of choledocholithiasis, preoperative endoscopic retrograde cholangiography history parameters as a risk factor in the group OC, there were statistically significant relation.

Keywords: Conversion, laparoscopic cholecystectomy; open cholecystectomy.

Bir cerrah laparoskopik kolesistektomiden açık cerrahiye geçişi ne zaman düşünmeli? Retrospektif Çalışma

Ekrem Ferlengez1, Serap Pamak Bulut2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde cerrahların laparoskopik kolesistektomiden (LC) Açık kolesistektomiye (OC) geçmeleri hala zor bir karardır. Bu çalışmada amacımız LC yapılan hastaların verilerini karşılaştırarak ameliyat öncesi OC'ye dönüşüm olasılığını öngörmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar iki gruba ayrıldı. İlki OC grubuydu. İkincisi LC grubu iken. Her iki grubun verileri çeşitli parametrelerle karşılaştırıldı.
BULGULAR: LC'den OC'ye dönüşüm oranı %7,2 idi. Erkek hastalarda dönüşüm oranı %12.8, kadın hastalarda ise %5.2 idi. OC'li grubun ortalama yaşı (52.66 ± 13.77) istatistiksel olarak laparoskopi grubundan (47.22 ±13.04) daha yüksekti (p=0.019 < 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların yaşı, cinsiyeti, artmış alkalen fosfataz, gama-glutamil transferaz ve direkt bilirubin değerleri, safra kesesi duvar kalınlığı, safra çamuru varlığı ve koledokolitiyazis varlığı veya şüphesi, preoperatif endoskopik retrograd kolanjiyografi öykü parametreleri grup OC'de risk faktörü olarak istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Açığa geçiş, laparoskopik kolesistektomi, açık kolesistektomi.

Ekrem Ferlengez, Serap Pamak Bulut. When Should a Surgeon Think to Convert Laparoscopic Cholecystectomy to Open Surgery? A Retrospective Study. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 53-59

Corresponding Author: Ekrem Ferlengez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale