ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 317-321 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.06641

Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy

Ali Doğukan Anğın1, İsmet Gün1, Yasemin Sevinç1, Önder Sakin1, Muzaffer Seyhan Çıkman1, Serem Uruş2
1Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences Turkey, Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Private Held Company, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To examine the fetomaternal effects of TSH values considered to be high (≥2.5 and <4 μIU/mL) during pregnancy.
METHODS: Pregnant women admitted to the obstetrical outpatient clinic of Istanbul Kartal Training and Research Hospital between January 2017 and December 2017 with TSH values >0.3 and <4 μIU/mL in the first trimester of their pregnancy who were followed up in our clinic until giving birth were included to the study. Patient files were reviewed retrospectively. The 518 patients meeting the criteria were divided into 2 groups according to their initial TSH values; Group 1 consisted of patients with TSH <2.5 μIU/mL (n=410), and Group 2 of patients with TSH ≥2.5 and <4 μIU/mL (n=108). Demographic characteristics and poor pregnancy outcomes (PPO) of the patients were compared.
RESULTS: Comparing the demographic characteristics of the two groups formed according to the patients’ TSH values at the onset of their pregnancy, no statistically significant differences were found (p<0.05). When the two groups were compared in terms of poor pregnancy outcomes (PPO), no statistically significant difference was found either (p=.852; OR: 1.067; CI: 0.541-2.102).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In cases of subclinical hypothyroidism during pregnancy, refraining from medication does not cause PPO.

Keywords: Hyperthyroidism, pregnancy; subclinical; TSH.

Gebelik Başlangıcı TSH Değerlerinin Fetomaternal Etkileri

Ali Doğukan Anğın1, İsmet Gün1, Yasemin Sevinç1, Önder Sakin1, Muzaffer Seyhan Çıkman1, Serem Uruş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul, Türkiye
2Özel Şirket, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelikte yüksek olduğu düşünülen TSH değerlerinin (≥2,5 ve <4 uIU/mL) fetomaternal etkilerini incelemek.


YÖNTEM ve GEREÇLER: 0cak 2017 ile Aralık 2017 tarihleri arasında, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebe polikliniğine başvuran, gebeliğin ilk trimesterindeki TSH değerleri >0,3 ve <4 uIU/mL olan ve gebelik boyunca kliniğimizde takip edilerek doğumu yine kliniğimizde gerçekleşen gebeler çalışmaya dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak tarandı. Kriterlere uygun 518 hasta, gebelik başlangıç TSH değerlerine göre 2 gruba ayrıldı; Grup 1 TSH <2,5 uIU/mL (n: 410), Grup2 ise TSH ≥2,5 ve <4 uIU/mL olan hastalardan (n: 108) oluşturuldu. Hastaların demografik bulguları ve kötü gebelik sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların gebelik başlangıcı TSH değerlerine göre oluşturulan 2 grubun demografik özellikleri birbiriyle karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p<0,05). Gruplar kötü gebelik sonuçları (KGS) açısından karşılaştırıldığında da istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p: 0,852; OR: 1,067; CI: 0.541-2.102).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelikte subklinik hipotroidi vakalarında, ilaç kullanımının olmaması KGS’ye neden olmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipotiroit, gebelik; subklinik; TSH

Ali Doğukan Anğın, İsmet Gün, Yasemin Sevinç, Önder Sakin, Muzaffer Seyhan Çıkman, Serem Uruş. Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 317-321

Corresponding Author: Ali Doğukan Anğın, Türkiye
LookUs & Online Makale