ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effects of density gradient sperm preparation on semen parameters and acrosomal status [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 73-77 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.08208

Effects of density gradient sperm preparation on semen parameters and acrosomal status

İlknur Keskin1, Seda Karabulut2
1Medipol University, School of Medicine, İstanbul, Turkey; Regenerative and Restorative Medicine Research Center (REMER)
2Medipol University, International School of Medicine, İstanbul, Turkey; Regenerative and Restorative Medicine Research Center (REMER)

INTRODUCTION: The aim of this study is to observe the changes in the sperm parameters after density gradient sperm preparation. The data will help the specialist to decide the preparation technique and to predict the outcome of semen parameters after using this technique.
METHODS: One thousand four hundred two men screening for infertility were analyzed attending Florence Nightingale Hospital, IVF clinic for infertility investigation between 04.2011- 10.2016. Semen analysis were performed according to WHO 2010 before and after semen preparation. Samples having <1 mil/ ml sperm concentration were prepared by density gradient centrifugation technique and the semen parameters (sperm concentration, total motility, progressive motility, normal morphology rates and normal acrosomal status rates) were analyzed after the preparation.
RESULTS: Although the sperm concentrations were decreased, total motility, progressive motility and normal morphology rates were increased after density gradient semen preparation. The sperm concentrations were decreased by 37.49% after semen preparation (P= 0,01). Total motility rates were increased significantly by 21.47% (66.1% before and 87.57% after semen preparation), progressive motility rates were increased by 28.12% (11.45% before and 39.57% after semen preparation), normal morphology rates were increased by 5% (3% before and 8% after semen preparation), normal acrosomal status rates were increased by 14% (62% before and 76%)) after semen preparation (p<0,01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of this study, the sperm parameters including the total motility, progressive sperm motility, normal morphology and normal acrosomal status rates increased but the sperm concentration decreased after density gradient sperm preparation. The data will help the specialist to decide the sperm preparation technique for using in assisted reproductive techniques and to predict the outcome of semen parameters after using this technique.

Keywords: density gradient, infertility, sperm

Dansite gradyan sperm yıkama yönteminin sperm parametreleri ve akrozomal duruma etkileri

İlknur Keskin1, Seda Karabulut2
1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul; Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırma Merkezi (REMER)
2Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, İstanbul; Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırma Merkezi (REMER)

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı sperm parametrelerinin yoğunluk gradyan yöntemi ile yıkanmasının sperm sonuçlarının etkisini araştırmak ve uzmanlara bu yöntem ile yıkama sonrasında sonuçları öngörme imkanı verebilmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 04.2011- 10.2016 tarihleri arasında Florence Nightingale Hastanesi, Yardımla Üreme Merkezi’ne infertilite araştırması nedeniyle başvuran 1402 erkek çalışmaya alınmıştır. Sperm hazırlama öncesi ve sonrasında semen analizleri WHO 2010’ a göre yapılmıştır. Sperm konsantrasyonu <1 mil/ ml nin altındaki örnekler dansite gradyan yöntemiyle hazırlanmış ve semen parametreleri (sperm konsantrasyonu, toplam motilite, progresif motilite, normal morfoloji ve normal akrozom yapısı oranları analiz edilmiştir.
BULGULAR: Yoğunluk gradyan yöntemi sonrasında sperm konsantrasyonu azalmasına rağmen total motilite, progresif motilite, normal morfoloji ve normal akrozomal yapı oranları artmış olarak bulunmuştur (p<0,05). Sperm konsantrasyonu parametresinde %37,49 lük anlamlı bir azalma belirlenmiştir. Toplam motilite oranında %21,47 lik anlamlı bir artış (yıkama öncesi 66.1% ve yıkama sonrası 87.57%) after semen preparation, progresif motilite oranında 28.12% lik bir artış (yıkama öncesi 11.45% ve yıkama sonrası 39,57%), normal morfoloji oranında %5’lik bir artış (yıkama öncesi 3% ve yıkama sonrası 8%), ve normal akrozomal yapı oranında %14’lük bir artış yıkama öncesi 62% ve yıkama sonrası 76%), belirlenmiştir (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın bulguları doğrultusunda yoğunluk gradyanı yöntemi sonrasında toplam motilite, progresif motilite, normal morfoloji ve normal akrozomal yapı oranları anlamlı derecede artmış ancak sperm konsantrasyonu anlamlı derecede azalmış olarak belirlenmiştir p0,05). Bulgular, uzmanlara yöntem sonrasında parametreleri öngörme ve buna göre yardımla üreme tekniklerinde sperm hazırlama yöntemini seçmekte yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: dansite gradyan, infertilite, sperm

İlknur Keskin, Seda Karabulut. Effects of density gradient sperm preparation on semen parameters and acrosomal status. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 73-77

Corresponding Author: İlknur Keskin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale