ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Evaluation of Cultures of Deep Tracheal Aspirates in Intensive Care Unite [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 15-20

The Evaluation of Cultures of Deep Tracheal Aspirates in Intensive Care Unite

Behiye Dede, Ayten Kadanalı, Gül Karagöz, Şenol Çomoğlu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, Arzu İrvem
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: In intensive care units, respiratory tract infections take first place in the hospital infection. In this study, bacteria which were isolated from sample deep tracheal aspirate (DTA) materials sent from intensive care unit and their antibiotic resistance were investigated.
METHODS: Between January 1, 2010 and December 31, 2011, for all deep tracheal aspirates (DTA) cultures, identification of bacteria and their
antibiotic susceptibilities were avaluated according to CLSI criteria defined by VITEK 2 (bioMeriux, France) automated identification system.
RESULTS: During this two-year period, 280 different bacteria, including the most common Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii were isolated as causative pathogens from DTA cultures. Extendedspectrum beta-lactam resistance ratio were 52% for Escherichia coli strains and 84% for Klebsiella spp. strains. For Staphylococcus aureus, methicilin resistance was 60%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For our intensive care unit, rate of antibiotic resistance in pathogens isolated from DTA culures were very common. Because treatment
of infections secondary to this pathogens is quite difficult, appropriate approaches are preventing cross-contamination, maintaining
effective infection control program and surveillance.

Keywords: Antibiotic resistance, deep tracheal aspirate, intensive care unit

Yoğun Bakım Ünitemizden Gönderilen Derin Trakeal Aspirat Kültürlerinin Değerlendirilmesi

Behiye Dede, Ayten Kadanalı, Gül Karagöz, Şenol Çomoğlu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, Arzu İrvem
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksiyonları içerisinde solunum sistemi infeksiyonları ilk sıralarda yer alır. Bu çalışmada hastanemiz yoğun bakım ünitesinden gönderilen derin trakeal aspirat (DTA) örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotiklere dirençleri irdelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2011 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinden gönderilen tüm DTA kültürlerinde bakterilerin
identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıkları VITEK 2 (bioMerieux, Fransa) otomatize identifikasyon sistemi ile belirlenmiş, CLSI kriterlerine göre değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmanın yapıldığı iki yıllık süre içinde DTA kültürlerinden en sık Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii olmak üzere, 280 bakteri izole edilmiştir. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz oranı Escherichia coli suşlarında % 52, Klebsiella spp. suşlarında % 84, Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direnci ise % 60 olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakın ünitelerinde DTA kültürlerinden izole edilen bakterilerde antibiyotik direnç oranları oldukça yüksek saptanmıştır. Bu etkenlerle gelişen infeksiyonlarda tedavi oldukça zor olup en doğru yaklaşım çapraz bulaşın engellenmesi, etkin bir infeksiyon kontrol programı ve sürveyansın yürütülmesidir.

Anahtar Kelimeler: antibiyotik direnci, derin trakeal aspirat, yoğun bakım ünitesi

Behiye Dede, Ayten Kadanalı, Gül Karagöz, Şenol Çomoğlu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, Arzu İrvem. The Evaluation of Cultures of Deep Tracheal Aspirates in Intensive Care Unite. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 15-20

Corresponding Author: Behiye Dede, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale