ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Microalbüminuria Development and Related Risk Factors in Patients with Type 2 Diabetes [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(1): 8-14

Microalbüminuria Development and Related Risk Factors in Patients with Type 2 Diabetes

Fikret Yener1, Akın Dayan2, Gül Babacan Abanonu3, Sabri Sami Bulgurlu2, Işık Gönenç2, Refik Demirtunç4
1Şırnak Güçlükonak Merkez Sağlık Ocağı, Aile Hekimi Uzmanı; Şırnak
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimi Uzmanı; İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Uzman Doktor; İstanbul
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Klinik Şefi, Doçent Doktor; İstanbul.

INTRODUCTION: Microalbuminuria is an early sign of diabetic nephropathy. In this retrospective study we investigated the factors that playing role in development and progression of microalbuminuria in patients with diabetes mellitus.
METHODS: A total of 66 diabetes patients (48 females/18male, age 62.5 ± 10.3 years) were included. Patients were grouped as normoalbuminuric and microalbuminuric based on baseline readings of urinary albumin excretion. Available laboratory data from five years before was compared with current data to determine the presence and predictors of renal disease.
RESULTS: At baseline there were 51 normoalbuminuric and 15 microalbuminuric patients. After 5 years, in the normoalbuminuric group 16% developed microalbuminuria and 2% progressed to macroalbuminuria. In the microalbuminuric group, 40% regressed to normoalbuminuria and 7% progressed to macroalbuminuria. Regression analysis determined HbA1c as the most significant predictor of albuminuria progression (p=0.034).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In diabetic normoalbuminuric patients HbA1c is the most important parameter for estimating the fifty year albuminuria value.

Keywords: Diabetes, diabetic nephropathy, glycemic control, microalbuminuria.

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Mikroalbüminüri Gelişimi ve İlişkili Risk Faktörleri

Fikret Yener1, Akın Dayan2, Gül Babacan Abanonu3, Sabri Sami Bulgurlu2, Işık Gönenç2, Refik Demirtunç4
1Şırnak Güçlükonak Merkez Sağlık Ocağı, Aile Hekimi Uzmanı; Şırnak
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimi Uzmanı; İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Uzman Doktor; İstanbul
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Klinik Şefi, Doçent Doktor; İstanbul.

GİRİŞ ve AMAÇ: Mikroalbüminüri diyabetik nefropatinin erken bulgusudur. Bu retrospektif çalışmada, Diabetes Mellituslu hastalarda mikroalbüminüri gelişimi ve ilerlemesinde rol oynayan faktörler araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Diabetes mellitus tanısı olan toplam 66 hasta (48 kadın, 18 erkek, yaş ortalaması: 62,5 ± 10,3 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar idrar albumin atılımı esas alınarak, normoalbüminürik ve mikroalbuminürik olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların 5 yıl önceki laboratuar verileri elde edilerek, böbrek hastalığı varlığını ve belirteçlerini tayin etmek amacıyla güncel verilerle karşılaştırıldı.
BULGULAR: Başlangıçta 51 hasta normoalbüminürik, 15 hasta mikroalbuminürik idi. 5 yıl sonunda normoalbüminürik hastaların %16’sında mikroalbüminüri, %2’sinde makroalbüminüri gelişti. Mikroalbüminürili grubun %40’ı normoalbüminüriye gerilerken, %7’sinde makroalbüminüri gelişti. Regresyon analizi albüminüri progresyonunun en önemli belirleyicisinin HbA1c olduğunu gösterdi (p: 0,034).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Normoalbüminürik diyabetik hastalarda HbA1c beşinci yıl albüminüri değerini tahmin etmede en önemli parametredir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, diyabetik nefropati, glisemik kontrol, mikroalbuminüri.

Fikret Yener, Akın Dayan, Gül Babacan Abanonu, Sabri Sami Bulgurlu, Işık Gönenç, Refik Demirtunç. Microalbüminuria Development and Related Risk Factors in Patients with Type 2 Diabetes. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(1): 8-14

Corresponding Author: Fikret Yener, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale