ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Serum Eosinophil Cationic Protein Levels In Asthmatic Children [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 87-92

Serum Eosinophil Cationic Protein Levels In Asthmatic Children

Mehmet Cengiz1, Aysun Boğa1, Sadık Sami Hati&775;poğlu2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Uzman Doktor
2Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Doçent Doktor, Klinik Şefi

INTRODUCTION: Bronchial asthma is an airway disease that commonly related with allergy in children.
METHODS: Because of the routine tests tho- se used in the diagnosis of bronchial asthma could be inadequate at times, evaluation of eosinophils and eosinophil products gained importance nowadays. Eosinophil cationic protein (ECP) is a cytotoxic product of eosinophil granulocytes which has ribonuclease activity. In this study, we aimed to investigate the importance of serum ECP levels in diagnosis and follow-up of asthmatic children. Fortynine asthmatic children and 40 healthy children are included to study. Average of serum ECP levels in asthmatic children and control group was 21,45±18,7 mcg / L and 8,4 ± 7,5 mcg / L, respectively. There was a significant difference in serum ECP levels when compared astmatic children with control group (p < 0,05). Sex distribution was equal in between two groups. Children in control group has a lower age than patient group (p < 0,05).
RESULTS: There was a elevation in serum ECP levels with severity of asthma. However this elevation was not statistically significant (p > 0,05). Serum ECP levels was increasing with older age and longer therapy duration in asthmatic children(p < 0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no effect of therapy duration on serum ECP levels when patient’s age was fixed (p > 0,05). In conclusion we think that serum ECP level can have an important role in diagnosis of asthma and follow up in therapy in children.

Keywords: Asthma, eosinophil cationic protein (ECP).

Astımlı Çocuklarda Serum Eozinofilik Katyonik Protein Düzeyleri

Mehmet Cengiz1, Aysun Boğa1, Sadık Sami Hati&775;poğlu2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Uzman Doktor
2Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Doçent Doktor, Klinik Şefi

GİRİŞ ve AMAÇ: Astımlı çocuklarda serum ECP düzeylerinin, hastalığın tanı ve tedavi izlemindeki önemini belirlemek amacıyla yaptığımız çalışmaya 49 astım lı ve 40 sağlıklı çocuk alındı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Astımlı çocukların serum ECP düzeyi ortalaması 21,45±18,7 mcg/L, kontrol grubundaki çocukların ise 8,4 ± 7,5 mcg/L olarak tespit edildi. Çalışma grubundaki çocukların serum ECP değerleri kontrol grubunun değerleri ile karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulundu (p < 0,05). Her iki grup arasında cinsiyet dağılımı eşitti (p > 0,05). Kontrol grubundaki çocukların yaşları hasta çocukların yaşlarından daha küçük olarak bulundu (p < 0,05). Çalışma grubunda cinsiyet ile serum serumeozinofilikkatyonik protein değerleri arasında istatiksel anlamda bir ilişki gösterilemedi (p > 0,05).
BULGULAR: Yine çalışma grubunda astım şiddeti arttıkça serum ECP düzeylerinin arttığı görüldü yalnız bu artış istatistiksel anlamlılıkta değildi. (p > 0,05). Astımlı çocukların yaşları arttıkça serum eozinofilik katyonik protein değerlerinin arttığı tespit edildi (p < 0,05) ve tedavi süresi attıkça serum eozinofilikkatyonik protein değerlerinin arttığı görüldü (p < 0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ancak istatiksel analiz sırasında hastaların yaşları sabit kabul edildiğinde tedavi süresinin serum eozinofilikkatyonik protein değerleri üzerinde etkili olmadığı tespit edildi (p > 0,05). Sonuç olarak çocuklarda astım tanı ve tedavisinde günbegün değişen yaklaşımlarda, uygulanması kısa süren, kolay ve ucuz olan ECP düzeyinin daha önemli bir yer alabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Astım, Eozinofilikkatyonik protein.

Mehmet Cengiz, Aysun Boğa, Sadık Sami Hati&775;poğlu. Serum Eosinophil Cationic Protein Levels In Asthmatic Children. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 87-92

Corresponding Author: Mehmet Cengiz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale