ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Retrograde Intrarenal Surgery for the Management of Kidney Stones Smaller than 20 mm: A Single-Center Experience of 452 Cases [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 85-90 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.10337

Retrograde Intrarenal Surgery for the Management of Kidney Stones Smaller than 20 mm: A Single-Center Experience of 452 Cases

Ramazan Topaktaş, Ahmet Ürkmez
Department of Urology, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study presents our outcomes of 452 patients who underwent retrograde intrarenal surgery (RIRS) for the treatment of renal stones smaller than 20 mm in the last five years.
METHODS: We retrospectively reviewed the file of 452 patients who were performed RIRS for renal stones in our clinic between January 2013 and February 2018. Fluoroscopy was always used in all cases. Patients were investigated regarding demographic and operation data, stone location and size and stone-free rates. Patients were controlled by direct urinary system graphy on the postoperative first day and by non-contrasted computed tomography (CT) in a month after the intervention. Stone-free status was documented on CT if there were no residual stones or presence of residual fragments smaller than 3 mm after a month.
RESULTS: There were 285 (63%) male and 167 (36.9%) female patients with a mean age of 47.9 (range 12-85) years. Mean stone size was 13.5 mm (range 7-20 mm). Ureteral access sheath was used in 388 (85.8%) of the patients. Mean operative and fluoroscopy screening times were 70.6 (range 45-150) minutes and 17.6 (range 3-55) second, respectively. The average hospital stay was 1.3 (range 1-5) days. Twenty (4.4%) patients had minor complications, including renal colic, hematuria, infection and/or fever. No major complications and blood transfusions were noted. Stone-free status was achieved in 403 (89.1%) of the patients in the first month postoperatively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that RIRS is an effective, reliable and safe treatment modality for kidney stones smaller than 20 mm. The procedure has low morbidity and high success rate.

Keywords: Flexible ureterorenoscopy, renal stone; retrograde intrarenal surgery.

20 mm'den Daha Küçük Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi: 452 Vakalık Tek Merkez Deneyimi

Ramazan Topaktaş, Ahmet Ürkmez
Üroloji Kliniği, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amacımız, son beş yılda 20 mm'den küçük böbrek taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) uygulanan 452 hastanın sonuçlarını sunmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2013 ile Şubat 2018 arasında böbrek taşı nedeniyle RIRS uygulanan 452 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Bütün vakalarda floroskopi kullanıldı. Hastaların demografik verileri,operasyon bilgileri, taş yeri ve boyutu ve taşsızlık oranları incelendi. Hastalar operasyon sonrası birinci gün direk üriner sistem grafisiyle, birinci ay ise kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) ile kontrol edildi. Taşsızlık durumu, operasyondan bir ay sonra BT'de taşın hiç olmaması veya 3 mm den daha küçük rezidüel fragmanlar kalması olarak tanımlandı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 47.9 (aralık, 12-85) yıl olan 285 (% 63) erkek ve 167 (% 36.9) kadın hasta vardı.Ortalama taş boyutu 13,5 mm (aralık, 7-20 mm) idi. Üreter giriş kılıfı 388 (% 85.8) hastada kullanıldı. Ortalama operasyon ve floroskopi süreleri sırasıyla 70.6 dakika (aralık,45-150) ve 17.6 saniye (dağılım 3-55) idi. Ortalama hastanede kalış süresi 1.3 (aralık, 1-5) gündü. Yirmi (% 4.4) hastada renal kolik, hematüri, enfeksiyon ve / veya ateş gibi minör komplikasyonlar gelişti. Majör komplikasyon görülmedi ve kan transfüzyonu yapılmadı. Ameliyat sonrası birinci ayda 403 (% 89.1) hastada taşsızlık durumu elde edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 20 mm'den küçük böbrek taşlarının tedavisinde RIRS'ın etkili, uygulanabilir ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğuna inanıyoruz. Prosedür düşük morbidite ve yüksek başarı oranına sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Fleksibl üreterorenoskopi, böbrek taşı, retrograd intrarenal cerrahi

Ramazan Topaktaş, Ahmet Ürkmez. Retrograde Intrarenal Surgery for the Management of Kidney Stones Smaller than 20 mm: A Single-Center Experience of 452 Cases. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 85-90

Corresponding Author: Ramazan Topaktaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale