ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Serum Zinc Levels in Children with Iron Deficiency Anemia [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 89-94 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.10820

Evaluation of Serum Zinc Levels in Children with Iron Deficiency Anemia

Pelin Ataman, Zehra Esra Önal, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu
Department of Pediatrics, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Iron deficiency anemia is a leading problem among children in developing countries. In this study we aimed to evaluate the correlation between demographic features and serum zinc levels in children with iron deficiency anemia.
METHODS: This study was performed in Haydarpaşa Training and Research Hospital between 01.11.2013 and 01.12.2013, among children with iron deficiency aged 6 months to 12 years. Height and weight percentages, nutrition behaviors and family social and economic features were investigated. Blood samples for zinc deficiency were performed and the correlation between iron and zinc deficiency in the samples was evaluated.
RESULTS: There was no statistically significant difference between serum zinc levels and gender, nutrition, monthly incoming and parental education level among children with iron deficiency (p>0.05). There was positive correlation between serum zinc levels and age and weight (p<0.05). There was no significant correlation between serum zinc levels and height and serum transferrin saturation (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study we did not demonstrate zinc deficiency in children with iron deficiency. This result is related with different ages of children and specially related with consumption of large amounts of nuts and proteins among the older children. We decide that studies including larger samples are needed.

Keywords: Iron deficiency, anemia, zinc, children

Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Serum Çinko Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Pelin Ataman, Zehra Esra Önal, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Demir eksikliği anemisi gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun teşkil etmektedir. Demir eksikliği anemisi tespit edilen çocukların ve ailelerinin demografik özelliklerini, serum çinko düzeyi ile karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde 01.11.2013-01.12.2013 tarihleri arasında 6 ay-12 yaş arasındaki demir eksikliği anemisi olan çocukların boy ve ağırlık persentillerine bakılarak, beslenme alışkanlığı ve ailenin gelir düzeyi sorgulanarak, serum çinko örneği için kan alındı. Hastalardan alınan kan örneklerinden çinko düzeyi saptanarak çinko düzeylerindeki farklılıkların demir eksikliği anemisi ile ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Demir eksikliği anemisi olan hastalardan bakılan serum çinko düzeyi ile cinsiyet, beslenme, aile gelir düzeyi, aile eğitim durumu arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Çinko düzeyi ile yaş ve ağırlık arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu (p<0,05). Çinko düzeyi ile boy ve Fe/Febk % değeri arasında anlamlı korelasyon yoktu (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biz bu çalışmada demir eksikliği anemisi olan çocuklarda anlamlı bir çinko eksikliği tespit etmedik. Bunu, çalışmaya alınan çocuk yaş grubu yelpazesinin geniş olmasına, özellikle büyük çocukların çinko ihtiyacını kuruyemişten ve proteinden karşılayabilmesine bağlıyoruz. Ancak konuyla ilgili daha fazla sayıda hasta içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği, anemi, çinko, çocuk

Pelin Ataman, Zehra Esra Önal, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu. Evaluation of Serum Zinc Levels in Children with Iron Deficiency Anemia. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 89-94

Corresponding Author: Pelin Ataman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale