ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect Of 25-OH Vitamin D On Biochemical And IL-12 Parameters In Patients With Metabolic Syndrome [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-10846 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.10846

The Effect Of 25-OH Vitamin D On Biochemical And IL-12 Parameters In Patients With Metabolic Syndrome

Ali ihsan Oluk1, SÜLEYMAN BAŞ1, Pinar Eker2, BERNA YÜCEL AYBAL1, Gülbu Işıtmangil3, Funda Türkmen1
1Department of Internal Medicine of Central Laboratory, University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Biochemistry Department of Central Laboratory, University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Immunology and Tissue Typing Laboratory, University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The present study investigates the effect of 25-OH vitamin D replacement on blood pressure, as well as biochemical and IL-12 parameters in patients with metabolic syndrome (MetS), and whether a threshold for vitamin D exists in such effect.
METHODS: This prospective study included 44 metabolic syndrome patients who presented to the Internal Medicine Clinic of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital. The patients had a mean age of 44.68±11.49 years; 65.9% (n=29) were female and 34.1% (n=15) were male. Biochemical tests were made for 25-OH vitamin D, glucose, HbA1c, triglycerides, HDL-K, LDL-K, BUN, creatinine, uric acid, calcium, albumin, leukocytes, neutrophils, lymphocytes, hemoglobin, CRP and spot urine albumin/creatinine ratio, and blood pressure measurements were made before and after vitamin D replacement. In addition, IL-12 levels were measured twice using the ELISA method. A statistical analysis of the data was made using IBM the SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Turkey) software package.
RESULTS: A statistically significant decrease was noted in systolic and diastolic blood pressure and IL-12 levels after vitamin D replacement when compared to the pre-replacement levels (p<0.001, p=0.008, p<0.001). When the patients were divided into two groups based on 25-OH vitamin D levels (group-1, 25-OH vitamin D ≥32 ng/ml; group-2, 25-OH vitamin D <32 ng/ml) after vitamin D replacement, the mean IL-12 level was found to be significantly lower in the group-1 patients than in the group-2 patients (p<0.033). In addition, a positive correlation was identified between vitamin D replacement and serum levels of magnesium.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These findings suggested that vitamin D replacement had blood pressure-lowering and anti-inflammatory effects in MetS patients. The threshold for the anti-inflammatory effect was found to be ≥32 ng/ml.

Keywords: Metabolic Syndrome, Vitamin D, Inflammation

Metabolik Sendromlu Hastalarda 25-OH Vitamin D'nin Biyokimyasal ve IL-12 Parametrelerine Etkisi

Ali ihsan Oluk1, SÜLEYMAN BAŞ1, Pinar Eker2, BERNA YÜCEL AYBAL1, Gülbu Işıtmangil3, Funda Türkmen1
1Merkez Laboratuvarı Dahiliye Departmanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Merkez Laboratuvarı Biyokimya Departmanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3İmmünoloji ve Doku Tiplemesi Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Metabolik Sendromlu (MetS) hastalarda, 25-OH vitamin D replasmanının kan basıncı, biyokimyasal ve IL-12 parametrelerine etkisini ve bu etkide D vitamini için bir eşik değer olup olmadığını araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmaya Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğine başvuran 44 metabolik sendromlu hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 44,68±11,49 yıl olup % 65,9’u (n=29) kadın, % 34,1’i (n=15) erkekti. Vitamin D replasman öncesi ve sonrası biyokimyasal tetkiklerden 25-OH vitamin D, glukoz, HbA1c, trigliserid, HDL-K, LDL-K, BUN, kreatinin, ürik asit, kalsiyum, albümin, lökosit, nötrofil, lenfosit, hemoglobin, CRP, spot idrarda albumin/kreatinin oranı yanı sıra Tansiyon ölçümleri alındı. İlaveten IL-12 düzeyleri ELISA yöntemiyle 2 kez ölçüldü. Verilerin istatistiksel analizi için IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı.
BULGULAR: Vitamin D replasmanından sonra, öncesine göre sistolik ve diyastolik kan basıncı ile IL-12 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı düşme saptandı (p<0,001, p=0,008, p<0,001). Detaylı olarak, vitamin D replasmanı sonrasında hastaları 25-OH vitamin D düzeylerine göre 2 gruba (grup-1 25-OH vitamin D düzeyi≥32 ng/ml, grup-2 25-OH vitamin D düzeyi < 32 ng/ml) ayırıp incelediğimizde ise grup-1 olan hasta grubunda grup-2 olan hasta grubuna göre ortalama IL-12 düzeyi anlamlı olarak daha düşük saptandı(p<0,033). İlaveten, vitamin D replasmanı ile serum magnezyum düzeyleri arasında pozitif yönlü korelasyon mevcut olup anlamlı istatistiksel sonuç saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular bize vitamin D replasmanın MetS hastalarda kan basınç düşüklüğü ve anti-inflamatuar bir etkiye sahip olduğunu düşündürmektedir. Bu anti-inflamatuvar etki için eşik değer ≥32 ng/ml olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik Sendrom, Vitamin D, İnflamasyonCorresponding Author: Gülbu Işıtmangil, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale