ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Primary versus Secondary Abdominal Tuberculosis as the Great Mimicker of many Diseases in General Surgery [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 235-243 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.12754

Primary versus Secondary Abdominal Tuberculosis as the Great Mimicker of many Diseases in General Surgery

Adnan Hut
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Nonspecific characteristics of abdominal tuberculosis (AT) help the disease to mimic a grade scale of intraperitoneal conditions from cancer to inflammation. A significant burden arises from the diagnostic challenge also contributes to the deterioration of the conditions, which necessitates a higher than normal level of suspicion.
METHODS: Patients with AT who had no evidence of tuberculosis on lung imaging or anamnesis were evaluated in the primary AT (Group 1) group. Patients with AT who were found to have tuberculosis in lung imaging tests, anamnesis or another organ or in another part of the body and who had AT were examined in the secondary AT (Group 2) group. These two groups were compared with various parameters.
RESULTS: Of the 14 patients, who formed the primary AT group, eight of them were female, and six of them were male. Of the 36 patients who formed the secondary AT group, 18 were female, and 18 were male. The mean age of the primary AT group was significantly lower than the secondary AT group (p=0.027). The mean hematocrit value of the primary AT group was significantly lower than the secondary AT group (p=0.015). It was observed that the distribution of the presence of ascites in CT in the secondary AT group was significantly higher than the primary AT group (p=0.019). The presence of fever in the primary AT group was observed to be significantly higher than the secondary AT group (p=0.046). Presence of cough in secondary AT group was found to be statistically significantly higher (p=0.021).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Aging of all populations worldwide, drug resistance, increased number of immigrants and immunocompromised patients, all resulted in a minor pandemic of AT in all geographies. Although primary and secondary AT seem to share many similar characteristics, they also have statistically significant differences from each other.

Keywords: Abdominal, tuberculosis; extrapulmonary; gastrointestinal; diagnosis.

Genel cerrahide birçok hastalığı taklit edebilen primer ve sekonder abdominal tüberkülozda karşılaştırma

Adnan Hut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Abdominal tüberkülozunun (AT) spesifik olmayan özellikleri, hastalığın kanserden iltihaplanmaya kadar geniş yelpazede intraperitoneal hastalıkları taklit etmesine sebep olur. Tanısal zorluğun yarattığı bu önemli yükün şartların daha da bozulmasına katkıda bulunması, teşhis sırasında daha şüpheli olmayı gerektirir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: AT'li hastalarda akciğer görüntülemesi veya anamnezinde tüberküloz kanıtı bulunmayan hastalar primer AT (Grup 1) grubunda değerlendirildi. Akciğer görüntüleme testlerinde, anamnezde veya başka bir organda veya vücudun başka bir yerinde tüberkülozu bulunan AT'li ve sekonder AT (Grup 2) grubunda AT'li hastalar incelendi. Bu iki grup çeşitli parametrelerle karşılaştırıldı.
BULGULAR: Primer AT grubunu oluşturan 14 hastanın 8'i kadın, 6'sı erkekti. Sekonder AT grubunu oluşturan 36 hastanın 18'i kadın, 18'i erkekti. Primer AT grubunun yaş ortalaması, sekonder AT grubundan anlamlı olarak düşüktü (p = 0.027). Primer AT grubunun ortalama hematokrit değeri sekonder AT grubundan anlamlı olarak düşüktü (p = 0.015). Sekonder AT grubundaki BT'de asit varlığı dağılımının primer AT grubundan anlamlı derecede yüksek olduğu gözlendi (p = 0.019). Primer AT grubunda ateş varlığının sekonder AT grubundan anlamlı olarak yüksek olduğu gözlendi (p = 0,046). Sekonder AT grubunda öksürük varlığı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p = 0.021).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dünyadaki tüm popülasyonların yaşlanması, ilaç direnci, artan göçmen sayısı ve başıklık sistemini bozan hastalıklar, tüm coğrafyalarda AT'nin küçük çapta salgınlarına sebep olmaktadır. Her ne kadar primer ve sekonder AT birçok benzer özelliği paylaşıyor gibi görünseler de, birbirlerinden istatistiksel olarak anlamlı farkları vardır.

Anahtar Kelimeler: Abdominal, tüberküloz, ekstrapulmoner, gastrointestinal, teşhis

Adnan Hut. Primary versus Secondary Abdominal Tuberculosis as the Great Mimicker of many Diseases in General Surgery. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 235-243

Corresponding Author: Adnan Hut, Türkiye
LookUs & Online Makale