ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effiacy of %00.5 Topical Cyclosporin A in the Treatment of Dry Eye Disease [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 161-168

The Effiacy of %00.5 Topical Cyclosporin A in the Treatment of Dry Eye Disease

Hatice Tekcan1, Nilay Akagün2, Ayşe Burcu3, Firdevs Örnek3
1Özel Karşıyaka Göz Hastanesi, İzmir
2Kırıkkale Devlet Hastanesi, Kırıkkale
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara

INTRODUCTION: To evaluate the efficacy of %00.5 topical Cyclosporin A in the treatment of dry eye disease.
METHODS: Sixty-two patients with dry eye disease were studied. Patients were divided into two groups: Sjögren and non-Sjögren dry eye. Dry eye severity was graded based on Delphi panel classification. At ocular examination Schirmer’s test with and without topical anesthesia, tear breakup time (TBUT) test with Fluorescein were applied. Lissamine green and Fluorescein staining were scored. Impression cytology samples were collected. To evaluate the subjective symptoms Ocular Surface Disease Index (OSDI) was performed. All tests were repeated at 3 and 6. months. The efficacy of %00.5 topical Cyclosporin A (Restasis®, Allergan, Waco, TX) was compared between Sjögren and non-Sjögren groups according as subjective and clinical symptoms. The effect of dry eye severity to efficacy of treatment was analyzed.
RESULTS: Schirmer’s test with and without topical anesthesia, tear breakup time (TBUT) test results, Lissamine green and Fluorescein staining scores, cytology findings showed improvement in both Sjögren and non-Sjögren groups. Reduction at OSDI scores and daily use of artificial tears were determined. The greatest symptomatic benefit occured in the grade 3 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study after the use of Cyclosporin A in the treatment of dry eyes for a period of six months; significant improvement in clinical findings and OSDI scores was observed suggesting that Cyclosporin A is effective in tratment of grade1.2 and especially grade 3 dry eye disease.

Keywords: Dry eye disease, topical Cyclosporin A, Ocular Surface Disease Index (OSDI)

Kuru Göz Tedavisinde %0.05'lik Topikal Siklosporin A'nın Etkinliği

Hatice Tekcan1, Nilay Akagün2, Ayşe Burcu3, Firdevs Örnek3
1Özel Karşıyaka Göz Hastanesi, İzmir
2Kırıkkale Devlet Hastanesi, Kırıkkale
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kuru göz tedavisinde %00.5’lik topikal Siklosporin A’nın etkinliğini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kuru göz sendromu (KGS) tanısı almış 62 hasta prospektif olarak çalışma kapsamına alındı. Hastalar Sjögren ve Sjögren dışı kuru göz şeklinde gruplandırıldı. Delphi paneli sınıflandırmasına göre evrelendirildi. Rutin göz muayeneleri yapıldı. Anestezili ve anestezisiz Schirmer testi, Fluoresein ve Lissamin Yeşili ile boyanma skorları, Fluoreseinle gözyaşı kırılma zamanı (GKZ) değerlendirildi. İmpresyon sitolojisi alındı. Semptomlarının subjektif değerlendirmesi için Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi (OYHİ) anketi kullanıldı ve günlük suni gözyaşı damla ihtiyacı şikayetlerin şiddetine göre hastanın kendisine bırakıldı. 3. ve 6. aylarda rutin göz muayenesi ve testler tekrarlandı. %0.05’lik Siklosporin A (Restasis®, Allergan, Waco, TX) tedavisinin etkinliği Sjögren ve Sjögren olmayan kuru göz olguları arasında klinik bulgu ve subjektif semptomlara dayanılarak karşılaştırıldı. Tedavinin etkinliğine kuru göz hastalığının evresinin
etkisi araştırıldı.
BULGULAR: Sjögren ve Sjögren olmayan grubun her ikisinde 3.ay ve 6.ayda tekrarlanan anestezili ve anestezisiz Schirmer testi ve GKZ skorlarında anlamlı artış, Fluoresein ve Lissamin Yeşili ile oküler yüzey boyanma skorlarında azalma, sitolojide düzelme saptandı. OYHİ skorlarında ve günlük suni gözyaşı kullanımında tedavi süresine paralel azalma izlendi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Farklı KGS evrelerinin tedaviye verdiği cevap karşılaştırıldığında bulgularda düzelmenin en fazla evre 3’te olduğu gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 6 aylık %00.5’lik topikal Siklosporin A kullanımı sonunda klinik bulgular ile subjektif parametrelerin anlamlı şekilde düzelmesi, 1, 2 ve özellikle de 3. evredeki kuru göz hastalarında etkili olması ilacın kuru göz hastalığında etkin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kuru göz, topikal siklosporin A, Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi (OYHİ)

Hatice Tekcan, Nilay Akagün, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. The Effiacy of %00.5 Topical Cyclosporin A in the Treatment of Dry Eye Disease. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 161-168

Corresponding Author: Hatice Tekcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale