ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Rectus sheath hematoma in SARS-CoV-2 (COVID-19) patients [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-14890

Rectus sheath hematoma in SARS-CoV-2 (COVID-19) patients

Busra Burcu, Didem Ertorul
Sancaktepe Martyr Professor Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital

INTRODUCTION: The COVID-19 pneumonia pandemic that started in 2020 and the management of cases are not completely clear, and the studies on this subject is going on. Moreover, the process becomes more complicated in patients with comorbidities. In this study, we presented our experience on COVID-19 pneumonia patients diagnosed with rectus sheath hematoma (RSH).
METHODS: We retrospectively reviewed fourteen patients who were followed up with the diagnosis of RSH in the pandemic clinic between March 2020 and September 2021. Demographic data of the patients, blood values detected at the time of diagnosis of RSH, imaging findings and treatments applied were recorded with overall results. All data were transferred to Excel (Microsoft 97, Illinois, U.S.) file and statistical evaluation was done with student’s t-test, and p<0.05 value was considered as significant.
RESULTS: Six (%42.8) of our cases were male and eight (%57.2) were female, and the mean age was 77 years (range, 68-89).In treatment protocols, low molecular weight heparin (LWMH) 0.6 ml and prednol 40 mg (i.v.) were administered twice a day. The diagnosis of RSH was made on the 8th day (range, 6-12 days) on average of hospitalization and the start of treatment). The most common comorbidities were heart diseases and diabetes mellitus (each, n=4, 33%). A possible intra-abdominal connection of the hematoma or other intra-abdominal bleeding foci were excluded by computed tomography (CT) in all cases. Two patients (14.2%) with the largest hematomas in our series (14 cm and 23 cm) underwent drainage procedures under ultrasound (US) guidance, but all the remaining patients were just observed conservatively after cessation of LMWHs. With conservative follow-up, it was observed that the hematoma stopped and regressed on an average of 7 days (range,1-21 days; diameter 4 cm, range, 0-7 cm). There was no morbidity or mortality associated with RSH.

DISCUSSION AND CONCLUSION: CT is the main tool used to determine the origin, amount and type of bleeding in the diagnosis of RSH. Although it is a self-limiting entity, it may rarely require intervention. Hypercoagulation appears to play a key role in the pathogenesis of COVID-19. Side effects seen while intervening in the coagulation cascade require rapid diagnosis and treatment.

Keywords: COVID-19 pneumonia, rectus sheath haematoma, computed tomography, hypercoagulation

SARS-CoV-2 (COVID-19) hastalarında rektus kılıfı hematomu

Busra Burcu, Didem Ertorul
Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: 2020 yılında başlayan COVID-19 pnömoni salgını sonrası, hızla artmakta olan vakaların tedavi ve yönetimi konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, özellikle ek hastalıkları olan hastalarda tedavi çok daha zor hale gelmektedir. Bu çalışmada, COVID-19 pnömonisi tanısıyla tedavi edilirken, rektus kılıfı hematomu (RKH) gelişen hastalarla ilgili tecrübelerimiz aktarmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2020-Eylül 2021 tarihleri arasında, pandemi kliniğinde RKH tanısıyla takip ettiğimiz on dört hastayı retrospektif olarak inceledik. Hastaların demografik verileri, RKH teşhisi konduğunda saptanan kan değerleri, fizik muayene ve görüntüleme bulguları ile uygulanan tedaviler ve sonuçları kaydedildi. Tüm veriler Excel (Microsoft 97, Illionis, U.S.) dosyasına aktarılarak, istatistiksel değerlendirme student t-test ile yapıldı ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Olgularımızın altısı erkek (n=6, %42.8), sekizi kadın (n=8, %57.2) idi. Ortalama yaş 77 (68-89 arasında) olarak hesaplandı. COVID-19 tanısıyla (tümü PCR pozitif) yatırılan hastalara, hastanemiz tedavi protokolleri dahilinde, günde iki kez düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) 0.6 ml ve prednol 40 mg (i.v.) uygulandı. RKH tanısı hastaneye yatış ve tedavi başlangıcının ortalama 8. gününde (6-12 gün arası) konuldu. En sık görülen komorbiditelerin kalp hastalıkları ve diyabet (her biri, n=4, %33) olduğu görüldü. Tüm vakalara, bilgisiyarlı tomografi (BT) çekildi (n=14, %100). Hiçbir hastada intraabdominal boşluk ve organlarla olan bağlantı veya diğer batın içi kanama odakları saptanmadı. DMAH kesildikten sonra, günlük muayene bulguları kaydedildi. Ortalama hematom çapları 12 cm (5-23 cm) idi. Serimizde, en büyük hematomların görüldüğü iki hastaya (%14.2; 14 cm ve 23 cm), ultrasonografi (USG) eşliğinde drenaj işlemleri yapıldı. Bununla birlikte, diğer hastalar DMAH' lerin kesilmesinden sonra konservatif olarak gözlemlendi. Konservatif takiple hematomun ortalama 7. günde (1-21 gün arası) durduğu ve gerilediği (çap ortalama 4 cm, 0-7 cm arası) görüldü. RKH ile bağlantılı mobidite ve mortalite gelişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: BT, RKH tanısında kanamanın kökenini, miktarını ve tipini belirlemede kullanılan temel araçtır. Kendi kendini sınırlayan bir durum olmasına rağmen nadiren müdahale de gerektirebilir. Hiperkoagülasyonun covid-19 patogenezinde anahtar rol oynadığı görülmektedir. Pıhtılaşma kaskadına müdahale ederken görülen yan etkiler hızlı tanı ve tedavi gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pnömoni, rektus kılıf hematomu, bilgisayarlı tomografi, hiperkoagülasyonCorresponding Author: Busra Burcu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale