ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effects of Edaravone on Experimental Brain Ischemia/Reperfusion Injury in Rats [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 197-202 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.15013

The Effects of Edaravone on Experimental Brain Ischemia/Reperfusion Injury in Rats

Elif Acar Arslan1, Erhan Arslan2, Serap Ozer Yaman3, Süleyman Caner Karahan3
1Department of Pediatric Neurology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
2Department of Neurosurgery, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
3Department of Biochemistry, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: Millions of people worldwide die or are disabled every year due to acute ischemic stroke. In this study, our aim was to demonstrate the neuroprotective effects of Edaravone in experimental cerebral ischemia/reperfusion injury in rats.
METHODS: Twenty-eight female Sprague Dawley rats were divided into four main groups. The ischemia group underwent bilateral carotid artery clipping and hypotension for 30 min. The Edavarone group received intraperitoneal 30 mg/kg/day Edavarone following 30-min bilateral carotid artery clipping+hypotension. Skin laceration only was applied to the control group, and anesthesia only was applied for 15 min to the anesthesia group. At the end of the 10th day, all rats were sacrificed, and blood samples and brain tissues were collected for analysis.
RESULTS: Ischemia group malondialdehyde (MDA) values were significantly higher than those of the control and Edaravone groups. Edaravone group tissue MDA values (258±13.8 nmol/g) were significantly lower than those of the ischemia group (368±36.6 nmol/g) (p<0.05). Edaravone group tissue total oxidant status (TOS) was significantly lower than in the anesthesia and ischemia groups (96.9±13.4 mmol H2O2 Eq/L (g)). A statistically significant difference was observed between the groups’ serum TOS values (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows that Edaravone reduced or prevented ischemic damage in rat brain tissue by causing significant changes in oxidant and antioxidant parameters.

Keywords: Edaravone, Cerebral ischemia / reperfusion injury, Neuroprotective

Ratlarda yapılan deneysel Serebral İskemi/Reperfüzyon hasarında Edaravone’un Etkileri

Elif Acar Arslan1, Erhan Arslan2, Serap Ozer Yaman3, Süleyman Caner Karahan3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut iskemik inmeden dolayı dünya’da her yıl milyonlarca kişi ölmekte veya sakat kalmaktadır. Bu çalışmada amacımız ratlarda deneysel serebral iskemi/reperfüzyon hasarında edaravone’un nöroprotektif etkilerini göstermekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yirmi sekiz adet dişi Sprague Dawley rat kullanıldı. Ratlar 7 şerli 4 ana gruba ayrıldı. İskemi grubuna 30 dakikalık bilateral karotis arter klipslemesi + hipotansiyon uygulandı. Edaravone grubuna, 30 dakikalık iki taraflı karotis arter klipsi + hipotansiyonunu takiben günlük periton içi 30 mg / kg Edaravone uygulandı. Kontrol grubuna sadece cilt laserasyonu, anestezi grubuna ise sadece 15 dakika boyunca anestezi uygulandı. Onuncu günün sonunda, bütün ratlar sakrifiye edilip analiz için kan örnekleri ve beyin dokuları toplandı.
BULGULAR: İskemi grubu doku MDA değerleri kontrol ve edaravone gruplarına göre anlamlı derecede yüksekti. Edaravone grubu doku MDA değerleri (258 ± 13.8 nmol / g), iskemi grubundan (368 ± 36.6 nmol / g) anlamlı derecede düşüktü (p <0.05). Edaravone grubunun doku TOS değerleri anestezi ve iskemi gruplarına göre anlamlı derecede düşüktü (96.9 ± 13.4 mmol H2O2 Eq / L (g)). Gruplar arasında serum TOS μmoL H2O2 Eq / L değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Edaravone’un oksidan ve antioksidan parametrelerinde önemli değişiklikler meydana getirerek, rat beyin dokusunda iskemik hasarı azalttığı veya önlediği bu çalışmada gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Edaravone, Serebral iskemi/reperfüzyon hasarı, Nöroprotektif

Elif Acar Arslan, Erhan Arslan, Serap Ozer Yaman, Süleyman Caner Karahan. The Effects of Edaravone on Experimental Brain Ischemia/Reperfusion Injury in Rats. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 197-202

Corresponding Author: Erhan Arslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale