ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect of Vitamin D Levels on the Frequency of Upper Respiratory Tract Infection in Children [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 93-96 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.16769

The Effect of Vitamin D Levels on the Frequency of Upper Respiratory Tract Infection in Children

Aysun Boğa1, Ebru Şahin1, Mehmet Karacı1, Çiğdem Yanar Ayanoğlu2, Yusuf Kaya3, Yasin Dağ1
1Department of Pediatric, Sancaktepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric, Yeditepe University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric, Liv Hospital Ulus, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Vitamin D insufficiency and deficiency affect many systems other than bone and mineral metabolism. In our study, the relationship between the frequency of upper respiratory tract infection (URTI) and Vitamin D levels was investigated.
METHODS: The records of patients who applied to our pediatric outpatient clinic between 2015 and 2016 and were diag-nosed with URTI were evaluated retrospectively. A total of 430 cases whose Vitamin D levels were measured were included in the study. The number of URTIs of patients in the past 1 year was recorded and they were divided into three groups ac-cording to their Vitamin D levels. Serum 25 (OH)D levels were considered adequate between 20 and 100 ng/ml, insufficient between 12 and 20 ng/ml, and deficient if <12 ng/ml, and the relationship with these levels and the diseases was evaluated.
RESULTS: Our study included 225 (52.3%) females and 205 (47.7%) males between the ages of 0 and 18. The Vitamin D level of 15.3% of the children was below 12 ng/ml (Group 1), 32.2% of them were between 12 and 20 ng/ml (Group 2), and 52.5% of them were between 20 and 100 ng/ml (Group 3). In our study, the annual mean frequency of URTI was 1.95 in the first group, 2.12 in the second group, and 1.75 in the third group. The frequency of URTI was found to be statistically significantly lower in the group with Vitamin D levels 20–100 ng/ml, compared to the group with <20 ng/ml (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The frequency of URTI was found to be significantly lower in children with adequate Vitamin D levels compared to other groups. It can be thought that providing Vitamin D supplementation in children with insufficient and deficient Vitamin D levels will have a positive effect on many systems, as well as reducing the frequency of URTI.

Keywords: Child, upper respiratory tract infection, vitamin D

D Vitamini Düzeylerinin Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Sıklığına Etkisi

Aysun Boğa1, Ebru Şahin1, Mehmet Karacı1, Çiğdem Yanar Ayanoğlu2, Yusuf Kaya3, Yasin Dağ1
1Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Liv Hospital Ulus, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: D vitamini yetersizliği ve eksikliği kemik ve mineral metabolizması dışında bir çok sistemi etkilemektedir. Çalışmamızda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu görülme sıklığı ile D vitamini düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015 -2016 yılları arasında çocuk polikliniğimize başvurup Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu tanısı alan hastaların dosyaları restrospektif olarak değerlendirildi. D vitamini düzeyi bakılmış olan 430 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların son 1 yıl içerisinde geçirilmiş Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu sayıları kaydedildi ve D vitamini düzeylerine göre 3 gruba ayrıldı. Serum 25 (OH) D3 düzeyleri 20-100 ng/ml arasında yeterli,12-20ng/ml arasında yetersiz, <12 ng /ml ise eksik olarak kabul edildi ve bunlar arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda 0 ile 18 yaş arasında, 225 (% 52,3) kız ve 205 (%47,7) erkek çocuk yer aldı. Çocukların %15,3’ünün D vitamini düzeyi 12 ng/ml’nin altında (1.grup), %32,2’sinin 12 -20 ng/ml’nin arasında (2.grup ), %52,5’inin 20-100ng/ml’nin (3.grup )arasında idi. Çalışmamızda 1.grupta yıllık Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu sıklığı ortalama 1,95, 2.grupta 2,12, 3. grupta 1,75 idi. Üst solunum Yolu Enfeksiyonu sıklığı D vitamini 20-100 ng /ml olan grupta, <20 ng /ml olan grup ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitamini düzeyi yeterli olan çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu sıklığının diğer gruplara göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü. D vitamini yetersiz ve eskik olan çocuklarda D vitamini desteğinin verilmesi bir çok sistem üzerinde olumlu etkisi olduğu gibi üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığını da azaltacağı düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu, D vitamini

Aysun Boğa, Ebru Şahin, Mehmet Karacı, Çiğdem Yanar Ayanoğlu, Yusuf Kaya, Yasin Dağ. The Effect of Vitamin D Levels on the Frequency of Upper Respiratory Tract Infection in Children. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 93-96

Corresponding Author: Aysun Boğa, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale