ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Is There a Relation Between Osteoporosis and ABO/Rh Blood Group Antigens? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-17363 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.17363

Is There a Relation Between Osteoporosis and ABO/Rh Blood Group Antigens?

Balkan Şahin1, Ali Erhan Kayalar2, Mustafa Efendioglu2, Salim Katar3
1Department Of Neurosurgery, University Of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Application And Research Center, Istanbul, Turkey
2Department Of Neurosurgery, University Of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Health Application And Research Center, Istanbul, Turkey
3Department Of Neurosurgery, Balikesir University, Balikesir, Turkey

INTRODUCTION: ABO and Rhesus (Rh) blood group antigens play a role in the etiology of many diseases. The aim of this study is to determine their effects (the effects of these antigens) on the development of osteoporosis.

METHODS: We retrospectively analyzed all patients, who underwent kyphoplasty for osteoporotic vertebral corpus fractures between May 2014 and October 2019 in Balikesir University Hospital. Age, gender, fracture levels, T-scores, visual analog scale scores, oswestry disability index scores and blood groups were taken from the hospital data system and recorded for each patient. The data of blood group distribution among the study patients were compared with the data of healthy individuals in the same region.
RESULTS: ABO blood groups results were not statistically significant in terms of the risk of developing osteoporotic vertebral fractures. ‘‘Rhesus positive” blood type is associated with a high incidence of osteoporotic vertebral fractures (91.5%) and the ‘‘Rhesus negative” blood group has the least association with osteoporotic vertebral fractures (8.5%). Comparison of healthy controls with the osteoporotic vertebral fracture group revealed that Rh positive patients were at higher risk of osteoporotic vertebral fracture development. (p=0.026).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of this study show that in addition to environmental and genetic factors, Rh blood antigen is also effective in the development of osteoporosis.

Keywords: ABO blood group, Rh blood group, osteoporotic vertebral fracture, osteoporosis

Osteoporoz ile ABO / Rh Kan Grubu Antijenleri Arasında İlişki Var mı?

Balkan Şahin1, Ali Erhan Kayalar2, Mustafa Efendioglu2, Salim Katar3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: ABO ve Rhesus (Rh) kan grubu antijenleri birçok hastalığın etiyolojisinde rol oynamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız bu antijenlerin osteoporoz gelişimine etkilerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Balıkesir Üniversite Hastanesi'nde Mayıs 2014 - Ekim 2019 tarihleri arasında osteoporotik vertebral korpus kırığı nedeniyle kifoplasti yapılan tüm hastalar geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, kırık seviyeleri, T skorları, visial analog skala skorları, oswestry disability indeks skorları ve kan grupları hastane veri sisteminden alınarak her hasta için kayıt altına alındı. Çalışma hastaları arasında kan grubu dağılımı verileri aynı bölgedeki sağlıklı bireylerin verileriyle karşılaştırıldı.
BULGULAR: ABO kan grupları sonuçları osteoporotik vertebra kırığı gelişme riski açısından istatistiksel olarak anlamlı değildi. "Rhesus pozitif" kan grubu, yüksek osteoporotik vertebra kırığı insidansı (% 91.5) ile ilişkilidir ve "Rhesus negatif" kan grubu, osteoporotik vertebra kırığı ile en az ilişkiye sahiptir (% 8.5). Sağlıklı kontrollerin osteoporotik vertebra kırığı grubuyla karşılaştırılması, Rh pozitif hastaların osteoporotik vertebra kırığı gelişimi açısından daha yüksek risk altında olduğunu ortaya koydu. (p = 0,026).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın bulguları, osteoporoz gelişiminde çevresel etki ve genetik faktörlerin yanı sıra Rh kan antijeninin de etkili olduğunu sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ABO kan grubu, Rh kan grubu, osteoporotik vertebra kırığı, kemik erimesiCorresponding Author: Balkan Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale