ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effiacy and Safety of Autologus Serum in the Treatment of Ocular Surface Disease [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 117-124

The Effiacy and Safety of Autologus Serum in the Treatment of Ocular Surface Disease

Nilay Akagün1, Hatice Tekcan2
1Kırıkkale Devlet Hastanesi, Kırıkkale
2Özel Karşıyaka Göz Hastanesi, İzmir

INTRODUCTION: To evaluate the efficacy and safety of %00.5 topical Cyclosporin A in the treatment of dry eye disease.
METHODS: Fifty-eight eyes of wenty-nine patients with dry eye disease and twenty eyes of twenty patients with cerathopathy because of periferic facial palsy (PFP) were prospectively studied. First 19 months of treatment autologous serum were diluted with isotonic sodium, then serum were diluted with carboximetilcellulose. Autologous serum’s daily use was 8 times for dry eye patients and PFP patients. Second group of PFP were treated with 8x1 daily use of artificial tears and lubrican gels. Dry eye patients were observed first month and each 3 months during 25 months.PFP patients were observed each 3 weeks during 12 weeks.
RESULTS: Schirmer’s test and tear breakup time (TBUT) test results showed improvement in dry eye groups as from first month. Staining scores were decreased. Beginning from 19th month tear meniscus level was significantly increased. There was no significantly difference between the results of serum treatment which were prepared by different tecniques. Beginning from 3th week of study; ceratoepitheliopathy scors showed reduction, tear breakup time showed increment in cerathopathy cases with autologous serum and artificial tear treatment. Reduction of ceratoepitheliopathy scors and increment of tear breakup time were better in autologous serum group than artificial tear group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Autologous serum is more effective process than artificial tear treatment in dry eye disease and cerathopathy tied to PFP; but preparing and application of autologous serum is difficult for patient and physician. The new preparation technique based on dilution of autologous serum with sodium carboximetilcellulose and reservation with purite is easy, effective and safe.

Keywords: Autologous serum, Dry eye disease, Ocular surface disease

Oküler Yüzey Hastalıklarında Otolog Serum Tedavisinin Etkinlik ve Güvenilirliği

Nilay Akagün1, Hatice Tekcan2
1Kırıkkale Devlet Hastanesi, Kırıkkale
2Özel Karşıyaka Göz Hastanesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Oküler yüzey hastalıklarında otolog serum tedavisinin etkinlik ve güvenilirliğini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kuru göz tanısı alan 29 hastanın 58 gözü ile periferik fasial paraliziye (PFP) bağlı keratopati nedeniyle takip edilen 20 hastanın 20 gözü prospektif olarak çaiışma kapsamına alındı. Tedavinin 19. ayına kadar otolog serum izotonik sodyum ile, 19. ayından itibaren sodyum
karboksimetilsellüloz ile dilüe edildi. Kuru göz olgularına otolog serum günde 8x1 dozda uygulandı. PFP’ ye bağlı keratopati hastaları 2 gruba ayrıldı, birinci grup günde 8x1 otolog serumla, ikinci grup günde 8x1 suni gözyaşı ve lubrikan jelle tedavi edildi. Kuru göz hastaları tedavi başlangıcından itibaren 1. ayda ve 25. aya kadar her 3 ayda bir değerlendirildi. PFP olguları tedavi başlangıcından 12. haftaya kadar her 3 haftada bir muayene edildi.
BULGULAR: Kuru göz olgularında Schirmer testi ve gözyaşı kırılma zamanı testlerinde 1. aydan itibaren tedavi başlangıcına göre anlamlı artış, kornea boyanma skorlarında 1. aydan itibaren azalma saptandı. 19. Aydan itibaren gözyaşı menisküs düzeylerinde anlamtı artış izlendi. Farklı teknikle hazırlanan serum tedavi sonuçları arasında anlamlı fark bulunmadı. PFP’ye bağlı keratopati olgularında otolog serum ve suni gözyaşı tedavisi ile 3. Haftadan itibaren keratoepitelyopati skorlarında azalma, gözyaşı kırılma zamanında artma gözlendi. İki grup karşılaştırıldığında otolog serum tedavisinin keratoepitelyopati skorlarında daha fazla azalmaya, kırılma zamanında daha fazla artışa neden olduğu saptanmıştır
TARTIŞMA ve SONUÇ: Otolog serum kuru göz ve PFP’ye bağlı keratopati olgularında suni gözyaşı preparatlarına göre daha etkili bir tedavi yöntemidir. Ancak hazırlanması ve uygulanması hasta ve hekim için zaman alıcı ve zordur. Otolog serumun sodyum karboksimetilsellüloz ile dilue edilmesi ve purite ile saklanması esasına dayanan yeni hazırlama tekniğimizin kolay, etkin ve güvenilir bir seçenek olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otolog serum, kuru göz, oküler yüzey hastalıkları

Nilay Akagün, Hatice Tekcan. The Effiacy and Safety of Autologus Serum in the Treatment of Ocular Surface Disease. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 117-124

Corresponding Author: Nilay Akagün, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale