ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effects of Topical Coenzyme Q10 on Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex in Patients with Open-angle Glaucoma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-21548

Effects of Topical Coenzyme Q10 on Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex in Patients with Open-angle Glaucoma

Oksan Alpogan1, Ece Turan-Vural1, Meltem Toklu1, Serhat Imamoglu1, Aysegul Ersanli1, Muhammed Nurullah Bulut2
1Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Istanbul, Turkey.
2Dr. Lutfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: Recent studies have shown that retinal ganglion cell apoptosis is of great importance in the pathophysiology of glaucoma. Coenzyme Q10 (CQ10) is a molecule used for its neuroprotective effect in the treatment of glaucoma. Our aim was to evaluate the effect of CQ10 and vitamin E (Vit E) combination on retinal nerve fiber layer (RNFL) and ganglion cell complex (GCC) in open-angle glaucoma (OAG) patients by optical coherence tomography (OCT).
METHODS: In this retrospective study, thirty-one OAG patients with glaucoma in both eyes [intraocular pressure (IOP) < 21 mmHg with medical treatment] were enrolled. Data of 28 patients were included in the study. At baseline and after 6 months, OCT parameters were obtained from patients treated with a combination of CQ10 and Vit E (Coqun ophthalmic drop twice daily) in addition to antiglaucomatous therapy in one eye (GC group); fellow eyes received antiglaucomatous therapy only (GT group).
RESULTS: IOP and OCT parameters were similar in both groups (p> 0.05) at baseline. There was a significant increase in the average RNFL value at baseline and after 6 months of treatment in the GC group (p=0.045). In the GC group, the differences in the superior RNFL and the average RNFL values after 6 months were significantly greater than those recorded in the GT group (p=0.019, p=0.034, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found a statistically significant effect of CQ10 on the RNFL. The combination of CQ10 and Vit E treatment can have beneficial effects on the RNFL in primary OAG patients.

Keywords: Glaucoma, coenzyme Q10, retinal nerve fiber layer, ganglion cell complex.

Açık Açılı Glokom Hastalarında Topikal Koenzim Q10'un Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Kompleksi Üzerine Etkileri

Oksan Alpogan1, Ece Turan-Vural1, Meltem Toklu1, Serhat Imamoglu1, Aysegul Ersanli1, Muhammed Nurullah Bulut2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, İstanbul, Türkiye.
2Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda yapılan çalışmalar retina ganglion hücre apoptozunun glokom patofizyolojisinde büyük önem taşıdığını göstermiştir. Koenzim Q10 (CQ10), glokom tedavisinde nöron koruyucu etkisi nedeniyle kullanılan bir moleküldür. Amacımız açık açılı glokom (AAG) hastalarında CQ10 ve vitamin E (Vit E) kombinasyonunun retina sinir lifi tabakası (RSLT) ve ganglion hücre kompleksi (GHK) üzerindeki etkisini optik koherens tomografi (OKT) ile değerlendirmektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışmaya, her iki gözünde glokomu olan [tıbbi tedavi ile göz içi basıncı (GİB) < 21 mmHg] 31 AAG hastası alındı. Yirmi sekiz hastanın verileri çalışmaya dahil edildi. Bir gözde antiglokomatöz tedaviye ek olarak CQ10 ve Vit E kombinasyonu (Coqun göz damlası günde iki kez) ile tedavi edilen (GC grubu) ve diğer gözde sadece antiglokomatöz ile tedavi edilen hastalardan (GT grubu) başlangıçta ve 6 ay sonra OKT parametreleri elde edildi.

BULGULAR: GİB ve OKT parametreleri başlangıçta her iki grupta da benzerdi (p> 0.05). GC grubunda başlangıçta ve 6 aylık tedaviden sonra ortalama RSLT değerinde anlamlı bir artış vardı (p=0.045). GC grubunda, üst RSLT ve ortalama RSLT değerlerindeki 6 ay sonraki farklar, GT grubunda kaydedilenlerden önemli ölçüde daha büyüktü (sırasıyla p=0.019, p=0.034).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda CQ10'un RSLT üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğunu bulduk. CQ10 ve Vit E kombinasyonu tedavisi primer AAG hastalarında RSLT üzerinde faydalı etkilere sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: Glokom, koenzim Q10, retina sinir lifi tabakası, gangliyon hücre kompleksiCorresponding Author: Oksan Alpogan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale