ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Cytological Differential Diagnosis Criteria of Liver Masses [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 217-222 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.22599

Cytological Differential Diagnosis Criteria of Liver Masses

Davut Şahin
Department of Pathology, Acıbadem Health Groub, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The objective of the study was to determine the critical diagnostic cytological features of the liver masses.
METHODS: This retrospective study was conducted with 137 fine needle aspiration biopsies diagnosed in a 5-year period in Haydarpaşa Numune Hospital. All the glass slides of the cases were re-evaluated and 11 cytomorphologic features were investigated in each case. The results were evaluated by Stepwise Logistic Regression Analysis method.
RESULTS: Monotonous atypia, atypical hepatocytic naked nuclei, increased nucleus/cytoplasm (N/C) ratio, and hepatocytic morphology were critical for differential diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC) and metastasis. Increase N/C ratio and the absence of bile duct epithelial cells were critically important for differential diagnosis of HCC from benign liver mass.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cytological diagnosis of liver mass is not difficult in cases where cytomorphological features are sufficient. The efficacy of cytology in the differentiation of benign liver masses from HCC is limited. This can be achieved by performing immunohistochemistry to the cell block. Cytopathologic diagnosis should be confirmed with radiological and biochemical results.

Keywords: Cytologic differential diagnosis, fine-needle aspiration; liver masses.

Karaciğer Kitlesel Lezyonlarında Sitolojik Ayırıcı Tanı Kriterleri

Davut Şahin
Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Laboratuvarı, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Karaciğer kitlelerinin tanısında önemli olan sitolojik özellikleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma beş yıllık dönemde XXX Hastanesinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ile tanı verilen 137 vaka ile retrospektif olarak yapıldı. Vakaların tüm preperatları tekrar incelendi. Sonuçlar Step Wise Logistic Regression Analysis yöntemi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hepatosellüler karsinom ile metastaz ayırıcı tanısında; monoton atipi, atipik hepatositik çıplak nükleuslar, nüklus sitoplazma oranı artışı ve hepatositik morfolojinin belirleyici önemde olduğu görüldü. Hepatosellüler karsinom ile benign hepatik lezyonların ayırıcı tanısında nükleus sitoplazma oranı artışı ve safra duktus epitel hücresi olmayışı belirleyici önemdeydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sitomorfolojik özelliklerin yeterli olduğu vakalarda karaciğer lezyonlarının sitolojik tanısı zor değildir. Karaciğer sitolojisinde benign kitleler ile hepatosellüler karsinom ayrıcı tanısında sitolojinin etkinliği sınırlı olmakla birlikte hücre bloğuna immunhistokimya uygulanması ile bu ayrım yapılabilir. Sitopatolojik tanı radyolojik ve biyokimyasal sonuçlar ile konfirme edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyonu, karaciğer kitleleri, sitolojik ayırıcı tanı

Davut Şahin. Cytological Differential Diagnosis Criteria of Liver Masses. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 217-222

Corresponding Author: Davut Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale