ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Importance of Scalp Hematoma In Predicting Intracranial Injury in Elderly Patients with Minor Blunt Head Trauma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 59-64 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.24471

The Importance of Scalp Hematoma In Predicting Intracranial Injury in Elderly Patients with Minor Blunt Head Trauma

Hüseyin Acar, Adnan Yamanoğlu
Department of Emergency Medicine, Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Several widely employed criteria have been developed to determine indications for brain computed tomog-raphy (CT) in adult patients, such as the New Orleans Criteria and the Canadian CT Head Rule. However, a subgroup analysis of these criteria with appropriate sensitivity has not been performed in elderly population, and their reliability for this popu-lation is controversial. Therefore, there is a need for new studies that can predict intracranial injury (ICI) in elderly population. The purpose of this study was to evaluate the role of the site of trauma and size of scalp hematoma in determining ICI in the population aged over 65.
METHODS: This prospective, observational study was conducted over approximately 3 years in the emergency department of a tertiary training and research hospital. Consecutive patients aged over 65 with minor head trauma were included in the study. In these patients, the area of head trauma, presence of scalp hematoma, and whether the size of the hematoma differed between patients with ICI and patients without ICI were calculated statistically. ROC curves were drawn to test the success of hematoma in differentiating patients with and without ICI. The two proportions t-test was used in the comparison of areas with head trauma.
RESULTS: Of the 405 patients included in the study, 27 had ICI. The mean scalp hematoma diameter among the patients with ICI was 68±25 mm, compared to 16±21 mm in patients without ICI, and the difference was significant (p<0.001). A hematoma diameter of 29.5 mm in the frontal and parietal region, 48 mm in the occipital region, and 35 mm in the temporal region exhibited 100% negative predictive value in terms of ICI. The risk was higher in the temporal region compared to the frontal 22% (−0.223 [−0.375; −0.071]), occipital 15% (0.150 [−0.009; 0.311]), and parietal 20% 0.201 (0.044; 0.358) regions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In patients over 65 years of age with minor head trauma, the location and size of the scalp hematoma can be a useful parameter to predict ICI and can be used as a parameter to determine the indication for brain CT in this population.

Keywords: Craniocerebral trauma, emergency medicine, geriatric, wounds and injuries.

Minör Künt Kafa Travması Olan Yaşlı Hastalarda Kafa İçi Yaralanmayı Öngörmede Skalp Hematomunun Önemi

Hüseyin Acar, Adnan Yamanoğlu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: New Orleans Kriterleri ve Kanada Beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) kuralları gibi yetişkin hastalarda beyin BT endikasyonlarını belirlemek için yaygın olarak kullanılan birkaç kriter geliştirilmiştir. Ancak bu kriterlerin yaşlı popülasyonda uygun duyarlılığa sahip bir alt grup analizi yapılmamıştır ve bu popülasyon için güvenilirlikleri tartışmalıdır. Bu nedenle yaşlı popülasyonda intrakraniyel yaralanmayı (IKY) öngörebilen yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Bu çalışmanın amacı, 65 yaş üstü popülasyonda IKY'yı belirlemede travma bölgesinin ve skalp hematomunun boyutunun rolünü değerlendirmektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif, gözlemsel çalışma, bir üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastanesinin acil servisinde yaklaşık üç yıl boyunca yürütülmüştür. 65 yaş üstü minör kafa travmalı hastalar ardışık olarak çalışmaya dâhil edildi. Bu hastalarda kafa travması alanı, saçlı deri hematomu varlığı ve hematom boyutunun IKY olan ve olmayan hastalar arasında farklılık gösterip göstermediği istatistiksel olarak hesaplandı. IKY olan ve olmayan hastaları ayırt etmede hematom çapının başarısını test etmek için ROC eğrileri çizilmiştir. Kafa travma bölgelerin karşılaştırılmasında ikili oranlı t-testi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 405 hastanın 27 tanesinde IKY vardı. IKY'lı hastalarda ortalama skalp hematom çapı 68±25 mm iken, IKY olmayan hastalarda 16±21 mm idi ve aradaki fark anlamlıydı (p< 0.001). Frontal ve parietal bölgede 29,5 mm’den, oksipital bölgede 48 mm’den ve temporal bölgede 35 mm’den küçük bir hematom olması IKY’yı %100 negatif prediktif değer ile dışlıyordu. Temporal bölge frontal bölgeden %22 (-0.223 (-0.375; - 0.071)), oksipital bölgeden 15% (0.150 (-0.009; 0.311)) ve pariatal bölgeden 20% (0.201 (0.044; 0.358)) daha riskli bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Minör kafa travması olan 65 yaş üstü hastalarda skalp hematomunun yeri ve boyutu IKY'yı tahmin etmek için yararlı bir parametre olabilir ve bu popülasyonda beyin BT endikasyonlarını belirlemek için bir parametre olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil Tıp, Geriatri, Kranyoserebral Travma, Yaralar ve Yaralanmalar

Hüseyin Acar, Adnan Yamanoğlu. The Importance of Scalp Hematoma In Predicting Intracranial Injury in Elderly Patients with Minor Blunt Head Trauma. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 59-64

Corresponding Author: Adnan Yamanoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale