ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Examination of Factors Affecting the Attitudes of Individuals Towards Covid-19 Vaccinations and Vaccination Preferences [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-26023 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.26023

Examination of Factors Affecting the Attitudes of Individuals Towards Covid-19 Vaccinations and Vaccination Preferences

Özge Öz Yildirim, Mehmet KORKMAZ, Dilek ÇELİK EREN, ilknur aydin avci
Ondokuz Mayıs University, Health Science Faculty, Public Health Nursing Department

INTRODUCTION: This research was conducted for the purpose of examining the attitudes of individuals towards Covid-19 vaccinations and the factors affecting the vaccination preferences of the individuals
METHODS: This descriptive study was conducted with 592 people who were reached by Haphazard sampling method between January and February 2021. The data were collected using web based survey form. The form including questions an introductory and the Attitude Evaluation Form towards Covid-19 Vaccine. Descriptive statistics, Anova and chi-square tests were used in the analysis of the data and statistical significance was accepted as p <0.05.
RESULTS: 35.6% of the participants were undecided that the vaccine will end the covid-19 pandemic, and 53.4% think that the vaccine was useful and necessary to get rid of Covid-19 disease. 53.5% of the participants consider getting the Covid-19 vaccine. The rate of thinking of vaccination was higher in female, those who have a high level of fear and knowledge about Covid-19, with chronic diseases, and who have routine vaccinations (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results obtained in this study, more than half of the individuals consider to be vaccinated, this rate is higher in the individuals whose fear and knowledge levels about Covid-19 are higher, those with chronic disease, those who are vaccinated with routine vaccinations and in females.

Keywords: Covid-19, Vaccine, Attidutes, Pandemic

Bireylerin Covıd-19 Aşılarına Yönelik Tutumları ve Aşı Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Özge Öz Yildirim, Mehmet KORKMAZ, Dilek ÇELİK EREN, ilknur aydin avci
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma bireylerin Covid-19 aşılarına yönelik tutumları ve aşı tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma Ocak-Şubat 2021 tarihleri arasında gelişigüzel örnekleme yöntemiyle ulaşılan 592 kişi ile gerçekleştirildi. Veriler web tabanlı anket formu kullanılarak toplanmıştır. Bu form tanıtıcı sorular ve Covid-19 Aşısına Yönelik Tutum Değerlendirme soru formundan oluşmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatatistikler, Anova ve ki Kare testi kullanılmış, İstatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların %35.6’sı Aşının covid-19 pandemisini bitireceği konusunda kararsız olup, %53.4’ü Covid-19 hastalığından kurtulmak için aşının yararlı ve gerekli olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %53.5’i Covid-19 aşısını yaptırmayı düşünmektedir. Covid-19’a yönelik korku ve bilgi düzeyi yüksek olan, kronik hastalığı olan bireylerde, rutin aşılarını yaptıranlarda ve kadınlarda aşı yaptırmayı düşünme oranı daha yüksektir(p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre bireylerin yarısından fazlası aşı olduğunu düşünmektedir, ve bu oran covid-19 ile ilgili korku ve bilgi düzeyi yüksek olanlarda, kronik hastalığı olanlarda, rutin aşı yaptıranlarda ve kadınlarda daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Aşı, Tutum, PandemiCorresponding Author: Özge Öz Yildirim, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale