ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Is HELLP syndrome that occurs after the 34th week of pregnancy more risky for mothers? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-26097

Is HELLP syndrome that occurs after the 34th week of pregnancy more risky for mothers?

Osman Uzundere1, Cem Kıvılcım Kaçar1, Deniz Elmastaş1, Canan Tiryaki2, Sedat Kaya1, Nedim Çekmen3
1TR HSU Diyarbakır Gazi Yaşargil TRH, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Diyarbakır, Turkey
2T.R. Ministry of Health, Çermik State Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Diyarbakır, Turkey
3Başkent University, Department of Anesthesiology and Reanimation Ankara, Turkey

INTRODUCTION: We compare patients with HELLP syndrome developing before and after 34 weeks of pregnancy in terms of demographic data, laboratory values, treatments, and maternal and fetal complications.
METHODS: This retrospective descriptive study included 42 patients admitted to an intensive care unit (ICU) over 3 years. The patients were divided into two groups: those who developed the syndrome at ≤34 weeks (Group I, n=23) and at ˃34 weeks (Group II, n=19) of pregnancy.
RESULTS: The HELLP syndrome rate was 7.08% (42/593). The mean ICU stay was 3.83±4.04 days and the mean hospital stay 7.49±5.71 days. The mean hemoglobin level and hematocrit of Group II patients were significantly lower than those of Group I patients (p=0.019; p=0.025); the aspartate amino transferase (AST) level and prothrombin time (PT) of the former patients were significantly higher (p=0.047; p=0.001), as was the volume of erythrocyte suspension (ES) required (p=0.01). Most patients with hypertension and preeclampsia were in Group I; all patients lacking hypertension and preeclampsia were in Group II (p=0.03; p=0.03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with HELLP syndrome developing after 34 weeks of pregnancy had a lower hemoglobin level and hematocrit; a higher AST level and PT; and required more ES. HELLP syndrome developing in the absence of hypertension and proteinuria was especially prevalent in women who were more than 34 weeks pregnant.

Keywords: Fetal mortality, HELLP syndrome, maternal mortality, pregnancy complications

Gebeliğin 34. haftasından sonra ortaya çıkan HELLP sendromu anneler için daha mı riskli?

Osman Uzundere1, Cem Kıvılcım Kaçar1, Deniz Elmastaş1, Canan Tiryaki2, Sedat Kaya1, Nedim Çekmen3
1TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
2TC Sağlık Bakanlığı Çermik Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Reanimasyon Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
3Başkent Üniversitesi, Anesteziyoloji Reanimasyon Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada 34. gebelik haftasından önce ve sonra gelişen HELLP sendromlu hastaları demografik veriler, laboratuvar değerleri, uygulanan tedaviler, maternal ve fetal komplikasyonlar açısından karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif tanımlayıcı çalışmaya 3 yıldan fazla bir sure boyunca yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilen 42 hasta dahil edildi. Hastalar sendromun geliştiği haftaya göre 34. gebelik haftasından önce (Grup I, n = 23) ve sonra (Grup II, n = 19) sendrom geliştirenler olmak üzere iki gruba ayrılıp karşılaştırıldı.
BULGULAR: HELLP sendromu oranı %7.08 (42/593) idi. Ortalama YBÜ kalış süresi 3.83±4.04 ve hastanede ortalama kalış süresi 7.49±5.71 gündü. Grup II’deki hastaların ortalama hemoglobin ve hematocrit düzeyleri Grup I’deki hastalara göre anlamlı olarak düşük (p=0.019; p=0.025); aspartat amino transferaz (AST) ve protrombin zamanı (PT) değerleri, gerekli olan eritrosit süspansiyonu (ES) miktarı ise anlamlı derecede yüksekti (p değerleri sırasıyla=0.047; 0.001; 0.01). Hipertansiyon ve preeklampsi olan HELLP sendromlu hastalarının çoğu Grup I'de iken hipertansiyon ve preeklampsi olmayan sendrom gelişen tüm hastalar Grup II'de idi (p = 0,03; p = 0,03).
TARTIŞMA ve SONUÇ: 34. gebelik haftasından sonra gelişen HELLP sendromlu hastalarda hemoglobin ve hematokrit düzeylerinin daha düşük; AST ve PT değerleri daha yüksek olduğu; bu hastaların daha fazla ES ihtiyacı olduğu saptandı. Hipertansiyon ve proteinüri olmadan endrogelişen HELLP sendromunun özellikle 34. gebelik haftasından sonra gözlenebileceği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Fetal mortalite, gebelik komplikasyonları, HELLP sedromu, maternal mortaliteCorresponding Author: Osman Uzundere, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale