ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Tinea Capitis Profunda: A Retrospective Evaluation [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 38-43

Tinea Capitis Profunda: A Retrospective Evaluation

Sema Aytekin1, Erhan Ayhan2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Klinikleri
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

INTRODUCTION: Tinea capitis profunda is a disease associated with purulent discharge and regional lymphadenopathy which characterized with suppurative and painful nodules. It is seen more common in families living crowded and low socioeconomic status. We aimed to evaluate the clinical, demographic and environmental features of cases in the our region that analysed patients with tinea capitis profunda hospitalized in the our clinic.
METHODS: Twenty-seven patients (13 female, 14 male) were analysed retrospectively who varied between ages 2-11 and treated with diagnosis tinea capitis profunda in the our clinic. Demographic, clinical and environmental features were enrolled. The results were analysed with
SPSS 16.0 statistical software.
RESULTS: Thirteen patients were female, 14 were male. The mean of ages were 6.04 years. The duration of disease varied between 15 days to 4 years. The mean of lesions number were 3.62. Nineteen of patients (70%) had history of contact with animals. The mean of lesions number in individuals being history of contact with animals were 4.62, in those without it were 1.62 The onset of lesions 14 of patients (51.8%) were in spring season (p: 0.015). Five of patients (18.5%) had id reaction and this finding was described in contact with animals only. The relationship with id reaction and the mean of lesions number was statistically significant (p: 0.002). One of patients was observed myiasis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tinea capitis profunda is usually seen which had with direct contact to animals. Also in these patients are described increased the number of lesions and probability of id reaction. In this study, less frequently of male patients according to other studies might be because of treated earlier and the benefit of priority from healthy before who progression to tinea capitis profunda in the our region.

Keywords: Tinea capitis profunda, id reaction

Tinea Kapitis Profunda: Retrospektif Değerlendirme

Sema Aytekin1, Erhan Ayhan2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Klinikleri
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Tinea kapitis profunda (TKP), pürülan akıntı ve bölgesel lenfadenopatinin eşlik ettiği süpüratif, ağrılı nodüller ile karakterizedir. Sosyoekonomik düzeyi düşük ve kalabalık yaşayan ailelerde daha sık görülür. Kliniğimizde yatarak tedavi gören tinea kapitis profundalı hastaları inceleyerek bölgemizde görülen olgularda klinik, demografik ve çevresel özelikleri değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde TKP tanısı ile yatarak tedavi gören, yaşları 2-11 arasında değişen 27 (13 kız, 14 erkek) hasta retrospektif olarak incelendi. Demografik, klinik ve çevresel özellikler kaydedildi. Sonuçlar SPSS 16.0 istatistik yazılımı ile analiz edildi.
BULGULAR: Onüç hasta kız, 14 hasta erkek olup yaş ortalamaları 6.04 ± 2.50 idi. Hastalık süresi 15 gün ile 4 yıl arasında değişmekteydi. Lezyon sayı ortalaması 3.74±3.9 idi. Ondokuz hastada (% 70) hayvanlarla temas hikayesi vardı. Hayvanlarla teması olanların lezyon sayı ortalaması 4.63±4.4, olmayanların ise 1.62±0.74 1.62± idi (p: 0.104). Ondört hastada (%51.8) lezyonların başlangıcı ilkbahar mevsimi içindeydi (p: 0,015). Beş hastada (%18.5) id reaksiyonu vardı. İd reaksiyonu sadece hayvanlarla teması olanlarda saptandı. İd reaksiyonu ile lezyon sayı ortalaması arasında anlamlı bir ilişki görüldü (p: 0,002 ). Bir hastada miyazis gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tinea kapitis profundalı hastaların çoğunda hayvanlarla temas hikayesi saptandı. Hayvanlarla temas hikayesi olanlarda id reaksiyonu ve lezyon sayısının arttığı saptandı. Bu çalışmada erkek çocukların oranı diğer çalışmalara göre daha az sıklıkta saptandı. Bu durum bölgemizde tinea kapitis süperfisyalisin, profundaya ilerlemeden önce erkek çocukların sağlıktan daha öncelikli yararlanması ve daha erken tedavi almaları nedeniyle olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tinea kapitis profunda, id reaksiyonu

Sema Aytekin, Erhan Ayhan. Tinea Capitis Profunda: A Retrospective Evaluation. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 38-43

Corresponding Author: Sema Aytekin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale