ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Incidence of Solitary Rectal Ulcer Syndrome in Patients Undergoing Colonoscopy [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 146-151 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.29974

Incidence of Solitary Rectal Ulcer Syndrome in Patients Undergoing Colonoscopy

Ufuk Kutluana
Department of Gastroenterology, Usak University Faculty of Medicine, Usak Training and Research Hospital, Usak, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to investigate the incidence of solitary rectal ulcer syndrome in patients who underwent colonoscopy or sigmoidoscopy and were ultimately diagnosed with solitary rectal ulcer syndrome at our center.
METHODS: Solitary rectal ulcer syndrome is a chronic benign condition that commonly presents with rectal bleeding, mucous discharge, and constipation. The diagnosis of this syndrome is based on clinical symptoms and endoscopic and histological features. The incidence rate of the syndrome has been noted to be 1 in 100.000 per year.
RESULTS: We performed a retrospective analysis of patients who underwent colonoscopy or sigmoidoscopy by the same gastroenterologist at our center between 2012 and 2017. Data retrieved included demographic details, comorbidities, clinical presentations, laboratory, endoscopic, and histopathological findings, treatment procedures, and clinical outcomes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence rate of solitary rectal ulcer syndrome in patients who underwent colonoscopy was 0.68%. The most common symptoms included rectal bleeding, mucous discharge, and constipation.
The incidence rate observed here was significantly higher than that in the previous report. Although the syndrome was described as a benign disease, it can result in serious complications including rectovaginal fistula, which was observed in one patient.

Keywords: Colonoscopy, solitary rectal ulcer syndrome; sigmoidoscopy.

The incidence of Solitary Rectal Ulcer Syndrome in Patients Undergoing Colonoscopy

Ufuk Kutluana
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma merkezimizde kolonoskopi veya sigmoidoskopi uygulanan vakalarda soliter rektal ülser sendromu insidansını araştırmayı amaçlamaktadır. Soliter rektal ülser sendromu rektal kanama, mukuslu dışkılama ve kabızlıkla seyreden kronik benign bir hastalıktır. Bu sendromun tanısı klinik semptomlara, endoskopik bulgulara ve histopatolojik sonuçlara dayanmaktadır. Hastalığın insidansı 1/100 000/ yıl olarak saptanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, merkezimizde aynı gastroenterolog tarafından 2012-2017 yılları arasında yapılan kolonoskopi veya sigmoidoskopi uygulanan olguların retrospektif analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bilgiler demografik detayları, eşlik eden hastalıkları, klinik prezentasyonu, laboratuvar, endoskopik, histopatolojik bulguları, tedavi prosedürlerini ve klinik sonuçları içermektedir.
BULGULAR: Kolonoskopi uygulanan hastalarda soliter rektal ülser insidansı % 0.68 bulunmuştur. Rektal kanama, mukuslu dışkılama ve kabızlık en yaygın semptomlardır. Bir olguda rekto-vajinal fistül izlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kolonoskopi uygulanan hastalarda soliter rektal ülser insidansı % 0.68'dir. Sonucumuz önceki çalışmalarda belirtilen insidanstan belirgin derecede yüksektir. Bu hastalık benign bir hastalık olarak tanımlanmasına rağmen rekto-vajinal fistül gibi ciddi komplikasyona neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Soliter rektal ülser sendromu, kolonoskopi, sigmoidoskopi

Ufuk Kutluana. Incidence of Solitary Rectal Ulcer Syndrome in Patients Undergoing Colonoscopy. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 146-151

Corresponding Author: Ufuk Kutluana, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale