ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Thyroid Function Tests and Auto-Antiboides in Patients with Rheumatoid Arthritis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 125-130

Evaluation of Thyroid Function Tests and Auto-Antiboides in Patients with Rheumatoid Arthritis

Seyit Uyar1, Gül Babacan Abanonu1, Nalan Okuroğlu2, Alper Daşkın1, Refik Demirtunç1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: Although it is known that Rheumatoid arthritis (RA) can shows an association with autoimmune thyroid disease; there are different opinions about the accompanying thyroid dysfunction.
METHODS: Our objective is to evaluate thyroid function tests and autoantibodies in RA patients who were followed in our clinic.
RESULTS: 54 patients with RA and 80 healthy controls showing similar age and sex distribution were included in to the study. In RA group, 3 patients who have TSH level over 5 μIU/ml were excluded from the study; the study was maintained with 51 RA patients and a control group of 80 individuals. Blood samples were collected from the patients for fasting blood glucose (FBG), TSH, free T4 (FT4), anti-thyroid peroxidase (antiTPO), anti-thyroglobulin (antiTG), erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP), and body mass index (BMI) was calculated. The patient’s general health status was evaluated by visual analogue scale (VAS), disease activity was assessed by DAS-28 index. There was no difference between the groups in terms of age, gender, BMI, fasting blood glucose, FT4 and antiTG (p>0.05); however TSH, antiTPO, ESR and CRP were significantly higher in patient’s group (respectively p: 0.002, 0.043, <0.001, <0.001). In patient’s group there was a significant negative correlation between the sT3 and DAS-28 score (p: 0.006).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that in patients with RA, association with autoimmune thyroid disease and tendency to subclinical hypothyroidism
are more frequent than normal population; thyroid functions of these patients should be reviewed at regular intervals especially in
case of clinical requirement.

Keywords: Rheumatoid arthritis, thyroid function tests.

Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Fonskiyon Testleri ve Otoantikorlarının Ddeğerlendirilmesi

Seyit Uyar1, Gül Babacan Abanonu1, Nalan Okuroğlu2, Alper Daşkın1, Refik Demirtunç1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Romatoid artrit (RA) hastalığının otoimmün tiroid hastalığı ile birlikteliği bilinmekle birlikte, eşlik eden tiroid fonksiyon bozukluğu ile ilgili farklı görüşler mevcuttur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Amacımız kliniğimizde takip ettiğimiz RA’lı hastalarda tiroid fonksiyon testlerini ve otoantikorlarını değerlendirmektir.
BULGULAR: RA’lı 54 kişilik hasta grubu ve benzer yaş, cinsiyet dağılımı gösteren 80 kişilik sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. RA’lı 3 hastada TSH seviyesi 5 μIU/ mL’nin üzerinde saptanarak çalışma dışı bırakıldı; çalışmaya 51 kişilik hasta grubu ve 80 kişilik kontrol grubu ile devam edildi. Olgulardan açlık kan şekeri (AKŞ), TSH, serbest T4 (sT4), Anti-Tiroid peroksidaz (antiTPO), Anti-tiroglobulin (antiTG), Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESH) ve CRP için kan örnekleri alındı, kg/m2 cinsinden beden kitle indeksleri (BKİ) hesaplandı. Hastaların genel sağlık durumları vizüel analog skalası (VAS) ile, hastalık aktiviteleri DAS-28 indeksi ile değerlendirildi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, BKİ, AKŞ, sT4, antiTG açısından fark bulunmazken (p>0.05); TSH, antiTPO, ESH ve CRP hasta grubunda anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla p’ler: 0.002, 0.043, <0.001, <0.001). Hasta grubunda sT3 ile DAS-28 skoru arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı (p: 0.006).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma RA’lı hastalarda, otoimmün tiroid hastalığı ve subklinik hipotroidiye eğilimin normal popülasyondan fazla olduğunu göstermiştir; klinik gereklilik halinde tiroid fonksiyonlarının belirli aralıklarla gözden geçirilmesinde yarar vardır.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, tiroid fonksiyon testleri.

Seyit Uyar, Gül Babacan Abanonu, Nalan Okuroğlu, Alper Daşkın, Refik Demirtunç. Evaluation of Thyroid Function Tests and Auto-Antiboides in Patients with Rheumatoid Arthritis. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 125-130

Corresponding Author: Seyit Uyar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale