ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Correlation of Renal Colic Incidences with the Season, Gender and Age: Cross-Sectional Study [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 10-15 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.33254

Correlation of Renal Colic Incidences with the Season, Gender and Age: Cross-Sectional Study

Aytaç Sahin1, Ahmet Urkmez2, Çağlar Yildirim3, Serkan Akan4, Dogu Guner1, Ozgur Haki Yuksel5
1Department of Urology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
3Department of Urology, Mardin State Hospital, Mardin, Turkey
4Department of Urology, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Urology, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In the present study, we researched whether meteorological changes affect the number of renal colic patients admitted to the hospital emergency department and whether this effect varies with gender and age.
METHODS: In this study, 5661 patients admitted to the emergency medicine clinic of Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital between the dates of January 2017 and December 2017 with renal colic complaints were retrospectively scanned with International Classification for Diseases- 10 (ICD 10) N23 (renal colic) code. Renal colic was diagnosed and treated by emergency medicine physicians. Average temperature and humidity values according to months were acquired from the Republic of Turkey Ministry of Forestry and Water Affairs General Directorate of Meteorology.
RESULTS: This study was conducted with a total number of 5661 cases between the ages of 2 and 91. 3344 (59.1%) of the patients were male, and 2317 (40.9%) were female. The average examination age of the cases was 41.58±14.63. There was a statistically significant difference between the seasons in terms of the examination ages of the cases (p=0.001). As a result of the dual comparisons, the average examination age of the cases in the summer season was found to be lower at a statistically significant level than the averages of the cases in Winter (p=0.001), Spring (p=0.001) and Fall (p=0.045) seasons (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we detected that meteorological parameters have an effect on renal colic development, and this effect varies according to the age and gender of the patient. Especially in the warmer months, male patients are more sensitive towards dehydration than female patients, probably due to the hormonal mechanisms, so the renal colic incidence is higher in these patients. Thus, the suggestion is to increase fluid intake and not to stay dehydrated.

Keywords: Age, gender; meteorological parameters; renal colic; season.

Renal kolik insidansının mevsim, cinsiyet ve yaşla ilişkisi: Kesitsel çalışma

Aytaç Sahin1, Ahmet Urkmez2, Çağlar Yildirim3, Serkan Akan4, Dogu Guner1, Ozgur Haki Yuksel5
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uroloji Kliniği, Istanbul
2Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uroloji Kliniği, Istanbul
3Mardin Devlet Hastanesi, Uroloji Kliniği, Mardin
4Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uroloji Kliniği, Istanbul
5Bahçeşehir Üniversitesi, Uroloji Kliniği, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Biz bu çalışmada meteorolojik değişikliklerin acil servislere başvuran renal kolik hasta sayısında etkili olup olmadığını, ayrıca bu etkinin cinsiyet ve yaş ile değişkenlik gösterip göstermediğini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017 ve Aralık 2017 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp kliniğine renal kolik şikayetiyle başvuran 5661 hasta International Classification for Diseases- 10 (ICD 10) N23 (renal kolik) kodu ile retrospektif olarak tarandı. Renal kolik tanısı acil tıp hekimlerince konuldu ve tedavi edildi. Aylara göre ortalama sıcaklık ve nem değerleri T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınmıştır.
BULGULAR: Çalışma, yaşları 2 ile 91 arasında değişmekte olan, 3344’ü (%59.1) erkek ve 2317’si (%40.9) kadın olmak üzere toplam 5661 olgu ile yapılmıştır. Olguların muayene yaşları ortalaması 41.58±14.63’dür. Mevsimler arasında olguların muayene yaşları ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p: 0.001; p<0.05). Farklılığın tespiti için yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; Yaz mevsimindeki olguların muayene yaşı ortalamaları, Kış (p: 0.001), İlkbahar (p: 0.001) ve Sonbahar (p: 0.045) mevsimlerindeki olguların ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda meteorolojik parametrelerin renal kolik gelişimi üzerine etkileri olduğunu ve bu etkinin hastanın yaşına ve cinsiyetine göre değişkenlik gösterdiğini saptadık. Özellikle sıcak aylarda erkek hastaların kadınlara göre muhtemel hormonal mekanizmalardan dolayı dehidratasyona daha duyarlı olduğunu ve dolayısıyla bu hastalarda renal kolik insidansının yüksek olması nedeniyle sıvı alımının arttırılması dehidrate kalmaması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Renal kolik, mevsim, yaş, cinsiyet, meteorolojik değişkenler

Aytaç Sahin, Ahmet Urkmez, Çağlar Yildirim, Serkan Akan, Dogu Guner, Ozgur Haki Yuksel. Correlation of Renal Colic Incidences with the Season, Gender and Age: Cross-Sectional Study. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 10-15

Corresponding Author: Ahmet Urkmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale