ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of stereoacuity and binocular functions in patients with anisometropic amblyopia via Titmus, TNO and synoptophore [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-33716 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.33716

Evaluation of stereoacuity and binocular functions in patients with anisometropic amblyopia via Titmus, TNO and synoptophore

Yunus Karabela1, İlknur Akyol Salman2
1Opticianry Program, Hamidiye Vocational School of Health Services, University of Health Sciences, Istanbul
2Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum

INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the effect of amblyopia on binocular functions in patients with anisometropic amblyopia.
METHODS: This prospective study was conducted on 45 patients with anisometropic amblyopia. The difference between the best-corrected visual acuities of the two eyes (DVA) for the depth of amblyopia, the spherical equivalent difference between two eyes (D-SE) and root-mean-square spherical equivalent (RMS-SE) for the degree of anisometropia, the Titmus and the TNO tests for the stereoacuity and synoptophore for the fusion capabilities, were used.
RESULTS: The mean age was 21.44±7.45 years. 23 patients had moderate-severe amblyopia and 22 had mild amblyopia. There was a correlation between D-SE&TNO and RMS-SE&TNO in the mild group; DVA&Titmus, DVA&TNO and RMS-SE&Titmus in the moderate-severe group; DVA&RMS-SE, DVA&Titmus, DVA&TNO, and D-SE&TNO in all patients without grouping. The stereoacuity levels were subnormal and decreased in relation to the depth of amblyopia. 31.1% of patients with the Titmus and 17.8% with the TNO had good stereoacuity. None of the patients could reach the best threshold value with the TNO test. Three patients were able to achieve the best threshold value with the Titmus. All patients had first-degree fusion. 95% of mild amblyopia and 75% of moderate-severe amblyopia had second and third-degree fusion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows a relationship between the depth of amblyopia and the stereoacuity levels and the amount of anisometropia. The RMS-SE as an anisometropia index and the Titmus or the TNO test as a stereoacuity test may be used to predict the depth of amblyopia in patients with anisometropic amblyopia.

Keywords: Amblyopia, anisometropia, Titmus, TNO, synoptophore

Titmus, TNO ve sinoptofor ile anizometropik ambliyopili hastalarda stereokeskinlik ve binoküler fonksiyonların değerlendirilmesi

Yunus Karabela1, İlknur Akyol Salman2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik Programı, İstanbul
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı anizometropik ambliyopili hastalarda ambliyopinin binoküler fonksiyonlar üzerindeki etkisini değerlendirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışma, anizometropik ambliyopisi olan 45 hastada gerçekleştirildi. İki gözün en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri arasındaki fark (GKF) ambliyopi derinliği için, iki gözün sferik ekivalan değerleri farkı (SE-F) ve kök-ortalama-kare sferik ekivalan (KOK-SE) anizometropi miktarı için, Titmus ve TNO testleri stereokeskinlik için ve sinoptofor füzyon kapasitesi için kullanıldı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 21,44±7,45 yıldı. 23 hasta orta-ağır ambliyopiye, 22 hasta hafif ambliyopiye sahipti. Hafif grupta SE-F&TNO ve KOK-SE&TNO arasında, orta-ağır grupta GKF&Titmus, GKF&TNO ve KOK-SE&Titmus arasında, gruplandırmaksızın tüm hastalarda GKF&KOK-SE, GKF&Titmus, GKF&TNO ve SE-F&TNO arasında anlamlı ilişki vardı. Stereokeskinlik düzeyleri normalin altındaydı ve ambliyopi derinliği ile ilişkili olarak azalmaktaydı. Hastaların %31,1’i Titmus, %17,8’i TNO ile iyi bir stereokeskinliğe sahipti. Hiçbir hasta TNO testinde en iyi eşik değere ulaşamadı. Üç hasta Titmus ile en iyi eşik değere ulaşmayı başardı. Tüm hastaların birinci derece füzyonu vardı. Hafif ambliyopili hastaların %95’i, orta-ağır ambliyopili hastaların %75’i ikinci ve üçüncü derece füzyona sahipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, ambliyopi derinliği ile stereokeskinlik düzeyleri ve anizometropi miktarı arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Anizometropik ambliyopili hastalarda ambliyopi derinliğini tahmin etmek için anizometropi indeksi olarak KOK-SE ve stereokeskinlik testi olarak Titmus ya da TNO testi kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ambliyopi, anizometropi, Titmus, TNO, sinoptoforCorresponding Author: Yunus Karabela, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale