ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science INTERFERON-BASED TREATMENT SUCCESS RATE OF THE PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS C and THE FACTORS AFFECTING TREATMENT SUCCESS [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-36034 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.36034

INTERFERON-BASED TREATMENT SUCCESS RATE OF THE PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS C and THE FACTORS AFFECTING TREATMENT SUCCESS

Semiha ÇELİK EKİNCİ1, Saadet YAZICI2, Ayse Canan ÜÇIŞIK2, Pınar ERGEN2, Özlem AYDIN2, Arzu DOĞRU3, Fatma GÜMÜŞER4, Fatma YILMAZ KARADAĞ5, Şafak KIZILTAŞ6, Güralp TAŞAN7, Celal ULAŞOĞLU7, Feruze YILMAZ ENÇ7, Nail ÖZGÜNEŞ8, İlyas TUNCER7, Mustafa Haluk VAHABOGLU2
1Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Sultan 2.Abdülhamid Han Training and Research Hospital, Health Sciences University,
2Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul Medeniyet University
3Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Tuzla State Hospital
4Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Kahramanmaraş Sütçü İmam University
5Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, Health Sciences University,
6Acıbadem Health Group, Gastroenterology Department
7Gastroenterology Clinic Department of Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul Medeniyet University
8Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Istanbul Okan University Hospital

INTRODUCTION: To examine treatment success of patients with chronic viral hepatitis C and the factors affect the success of treatment.
METHODS: This retrospective study was made by scanning the files of the patients with chronic hepatitis C who has been followed up in Infectious Diseases and Gastroenterology outpatients clinics. The demographic and clinical characteristics (presence of hepatomegaly or splenomegaly, comorbidities treatment protocols and their side effects) were examined.
RESULTS: A total of 418 patients were examined, the mean age of the patients was 48.4 (min: 27-max: 76) years. Of the participants, 40.4% were male. 50 patients had hepatomegaly and 45 had splenomegaly. Although 79.9% of the patients had no comorbidites, 13.4% of patients had diabetes, 5.3% of the patients had thyroid dysfunction, 1.4% of the patients had both. Hepatocellular carcinoma developed in 4 patients, cirrhosis in 29 patients and 33 patients had side effects. Moreover, 4 patients had received ribavirin, 32 patients had conventional interferon, 13 patients had pegylated-interferon, 69 patients had conventional interferon and ribavirin, 297 patients had pegylated-interferon and ribavirin, 3 patients had classic interferon+ribavirin+pegylated-interferon. Finally, 12 treatments resulted in "breakthrough", 14 resulted in "partial response", 89 resulted in "relapse", 124 resulted in "null response" and 179 resulted in "sustained virological response (SVR)". Overall, the most successful outcomes were achieved among patients treated with pegylated-interferon+ribavirin. In univariate comparisons, young age, absence of splenomegaly and cirrhosis were significant among patients with SVR. In multivariate analysis treatment with combination regimens were found to be independently significant among patients with SVR.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the success rate to interferon-based treatment was 42.8% and young age, female gender, and absence of organomegaly were determined as factors that increased this rate, and according to multiple analysis, it was determined that giving combined therapy alone was effective on SVR

Keywords: Chronic hepatitis C, Ribavirin, Interferon, Pegylated-interferon, cirrhosis, Hepatocellular carcinoma

Kronik Viral Hepatit C Hastalarında İnterferon Bazlı Tedavilerin Başarı Oranı ve Tedavi Başarısına Etki Eden Faktörler

Semiha ÇELİK EKİNCİ1, Saadet YAZICI2, Ayse Canan ÜÇIŞIK2, Pınar ERGEN2, Özlem AYDIN2, Arzu DOĞRU3, Fatma GÜMÜŞER4, Fatma YILMAZ KARADAĞ5, Şafak KIZILTAŞ6, Güralp TAŞAN7, Celal ULAŞOĞLU7, Feruze YILMAZ ENÇ7, Nail ÖZGÜNEŞ8, İlyas TUNCER7, Mustafa Haluk VAHABOGLU2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2.Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
3Tuzla Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
4Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
6Acıbadem Sağlık Grubu, Gastroenteroloji Bölümü
7İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü
8İstanbul, Okan Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik viral hepatit C'li hastaların tedavi başarısını ve tedavi başarısını etkileyen faktörleri incelemek.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma; İnfeksiyon Hastalıkları ve Gastroenteroloji polikliniklerinde takipli kronik viral hepatit C’li hastaların dosyaları taranarak yapıldı. Demografik ve klinik özellikler (hepatomegali veya splenomegali varlığı, komorbidite tedavi protokolleri ve yan etkileri) incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya 418 hasta dâhil edildi. Hastaların yaş ortalaması 48,4 (min: 27-max: 76) yıldı. %40,4’ü (n=169) erkekti. 50 hastada hepatomegali, 45’inde splenomegali mevcuttu. Hastaların %79.9'unda komorbidit hastalık yokken, %13.4'ünde diyabet, % 5.3'ünde tiroid disfonksiyonu, %1.4'ünde her ikisi de vardı. 4 hastada hepatoselüler karsinom, 29 hastada siroz, 33’ünde ise yan etki gözlendi. 4 hasta ribavirin, 32 hasta klasik-interferon, 13 hasta pegile-interferon, 69 hasta klasik-interferon+ribavirin, 297 hasta pegile-interferon+ribavirin, 3 hasta klasik-interferon+ribavirin+pegile-interferon almıştı. Hastaların 12’si “tedavi altında alevlenme”, 14’ü “kısmi yanıtlı”, 89’u “nüks”, 124’ü “tam yanıtsız”, 179’u ise “kalıcı viral yanıt (KVY)” ile sonuçlandı. Genel olarak, en başarılı sonuçlar pegile interferon + ribavirin ile tedavi edilen hastalarda elde edildi. Tek değişkenli karşılaştırmalarda,KVY'li hastalarda genç yaş, splenomegali yokluğu ve siroz olmaması anlamlıydı. Çok değişkenli analizde, kombine tedavinin,KVY'li hastalar arasında bağımsız olarak anlamlı olduğu bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmamızda hastaların interferon bazlı tedaviye yanıt oranı %42,8 olup, genç yaş, kadın cinsiyet, organomegali yokluğu bu oranı arttıran fartörler olarak belirlenirken, çoklu analize göre de, kombine tedavi verilmesinin tek başına bağımsız olarak KVY üzerine etkili olduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit C, Ribavirin, İnterferon, Pegile interferon, siroz, Hepatosellüler kanserCorresponding Author: Semiha ÇELİK EKİNCİ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale