ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Kidney Biopsies in Adults; 10 Years Single-Center Experience [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 84-89 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.37232

Evaluation of Kidney Biopsies in Adults; 10 Years Single-Center Experience

Murat Tuğcu1, Umut Kasapoğlu2, Gülizar Şahin3, Süheyla Apaydın4, Gülistan Gümrükçü5
1Deparment of Nephrolgy, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Deparment of Nephrolgy, Agri State Hospital, Agri, Turkey
3Deparment of Nephrolgy,Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Deparment of Nephrolgy, Bakirkoy Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
5Deparment of Pathology, University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Kidney biopsy is a frequent method of assessing the cause, extent and sometimes the appropriate treatment response of renal parenchymal diseases. In this study, we evaluated the clinicopathologic features of kidney biopsy examinations performed in our center for 10 years.
METHODS: A total of 532 native kidney biopsies performed in the adult age group between the years 2005-2014 in Haydarpaşa Training and Research Hospital were evaluated retrospectively. All biopsy specimens were examined by light microscopy and immunofluorescence by the same pathologist in the same laboratory.
RESULTS: The mean age of the cases was 41.3±12.8 years (18-65 years) and the percentage of males was 52.3% (n=278). The most frequent biopsy indication for primary and secondary glomerulonephritis was nephrotic-range proteinuria. The most frequent histopathologic diagnoses were focal segmental glomerulosclerosis among primary glomerulonephritis and diabetic nephropathy among secondary glomerulonephritis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the evaluation of 10-year kidney biopsy series at our center, results which are in general compatible with the national and international literature have been obtained. We concluded that establishment of kidney biopsy databases both at local centers and at national scales would be beneficial in the evaluation of kidney diseases.

Keywords: Diabetic nephropathy, focal segmental glomerulosclerosis; glomerulonephritis; kidney biopsy, nephrotic syndrome.

Erişkinlerde Böbrek Biyopsilerinin Değerlendirilmesi; 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Murat Tuğcu1, Umut Kasapoğlu2, Gülizar Şahin3, Süheyla Apaydın4, Gülistan Gümrükçü5
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
2Ağrı Devlet Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ağrı
3Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
4Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek biyopsisi renal parenkim hastalıklarının sebebi, yaygınlığı ve bazen de tedaviye cevabının değerlendirilmesinde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bu çalışmamızda merkezimizde 10 yıl boyunca yapılan böbrek biyopsi incelemelerinin klinikopatolojik özelliklerini değerlendirdik.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde 2005-2014 yılları arasında erişkin yaş grubunda yapılan 532 nativ böbrek biyopsisi retrospektif olarak değerlendirildi. Bütün biyopsi örnekleri aynı patolog ve aynı laboratuarda ışık mikroskopisi ve immünfloresan yöntemleri ile incelendi.
BULGULAR: Olguların ortalama yaşı 41.3±12.8 yıl (18-65 yıl), erkek cinsiyet %52.3 (n: 278) olarak hesaplandı. Primer ve sekonder glomerülonefritler için en sık böbrek biyopsi endikasyonu nefrotik düzeyde proteinüriydi. En sık histopatolojik tanılar, primer glomerülonefritlerde fokal segmental glomerüloskleroz, sekonder glomerülonefritlerden diyabetik nefropati olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Merkezimizin 10 yıllık böbrek biyopsi serisinin değerlendirilmesi sonucunda genelde ulusal ve uluslararası literatürle uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Hem yerel merkezlerde hem de ulusal ölçekte böbrek biyopsi veri tabanlarının oluşturulması böbrek hastalıklarının değerlendirilmesinde yol gösterici olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek biyopsisi, Nefrotik sendrom, Glomerülonefrit, Fokal segmental glomerüloskleroz, Diyabetik nefropati

Murat Tuğcu, Umut Kasapoğlu, Gülizar Şahin, Süheyla Apaydın, Gülistan Gümrükçü. Evaluation of Kidney Biopsies in Adults; 10 Years Single-Center Experience. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 84-89

Corresponding Author: Murat Tuğcu, Türkiye
LookUs & Online Makale