ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Evaluation of use of Complementary and Alternative Medicine Practices in the Treatment of Children with Chronic Neurological Disease [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 117-121 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.43265

The Evaluation of use of Complementary and Alternative Medicine Practices in the Treatment of Children with Chronic Neurological Disease

Kürşat Bora Çarman1, Sibel Laçinel Gürlevik1, Emre Kaplan1, Meltem Dinleyici2, Coşkun Yarar1, Didem Arslantaş3
1Department of Pediatric Neurology, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
2Department of Social Pediatrics, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
3Department of Public Health, Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of present study was to search the use of complementary and alternative medicine practices in children with chronic neurological disorders and associated factors
METHODS: The prepared questionnaire was applied to parents of children admitted to the pediatric child neurology unit.
RESULTS: A total of 832 parents participated in the search. Twenty-five per cent of parents stated that they had been using complementary and alternative medicine for the treatment of their children over the past year. It has been found that the incidence of complementary and alternative medicine increases with increasing maternal education level and income level of the family. The religious methods were most frequent modality. Only 5.8% of parents informed their doctors who managed follow-up and treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: One of every 4 children is using complementary and alternative medicine practices. Considering the possible side effects, we think that this question should be asked during routine visits to the outpatient clinic and pediatricians.

Keywords: Children, chronic, complementary and traditional medicine; neurologic.

Kronik nörolojik hastalığı olan çocuklarda tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kullanılma durumunun belirlenmesi

Kürşat Bora Çarman1, Sibel Laçinel Gürlevik1, Emre Kaplan1, Meltem Dinleyici2, Coşkun Yarar1, Didem Arslantaş3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda kronik nörolojik hastalığı olan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kullanım sıklığının ve etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk nörolojisi polikliniğine başvuran çocukların ebeveynlerine yüz yüze görüşme yöntemi ile hazırlan anket formu uygulandı.
BULGULAR: Araştırmaya 832 ebeveyn katıldı. Katılımcıların %25'i son bir yıl içerisinde çocuklarının tedavisi amacıyla tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulaması kullandıklarını belirttiler. Hastalık tanılarının kullanım sıklığı üzerine etkisi olmadığı, anne eğitim düzeyi ve ailenin gelir düzeyi arttıkça tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulama sıklığının artış gösterdiği tespit edildi. En sık dini yöntemlere başvurulmaktaydı. Ebeveynlerin yalnızca %5,8'i takip ve tedavilerini yöneten doktorlarına bu konuda bilgi vermişlerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her dört çocuktan birinde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kullanılmaktadır. Olası yan etkiler göz önüne alındığında rutin poliklinik ziyaretleri sırasında bu konuda sorgulama yapılmasının ve çocuk hekimlerinin bu hususu akılda tutmaları gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, tamamlayıcı ve geleneksel tıp, kronik, nörolojik

Kürşat Bora Çarman, Sibel Laçinel Gürlevik, Emre Kaplan, Meltem Dinleyici, Coşkun Yarar, Didem Arslantaş. The Evaluation of use of Complementary and Alternative Medicine Practices in the Treatment of Children with Chronic Neurological Disease. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 117-121

Corresponding Author: Kürşat Bora Çarman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale