ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Efficiency of Low Dose Caudal Morphine Added Bupivacaine in Children Undergoing Circumcision [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 8-14

Efficiency of Low Dose Caudal Morphine Added Bupivacaine in Children Undergoing Circumcision

Ayça Tuba Dumanlı Özcan1, Kemal Peker2, Erdal Özcan1, Ayşegül Elbir Şahin1, Ebru Çanakçı1
1Palandöken Devlet Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Bölümü, Erzurum
2Palandöken Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Erzurum

INTRODUCTION: We compared the postoperatif pain relief and PONV of caudal blockade with bupivacaine or morphine plus bupivacaine.
METHODS: 100 ASA I 2-12 yr old children schedulled for circumcision surgery were randomized to receive caudal blockade with bupivaine or bupivacaine with morphine. Grup 1 received 0,25% bupivacaine, grup 2 received bupivacaine with 10μgr/kg morphine. Number of patients requiring rescue analgesic in 24 h following caudal blokade, time to first rescue analgesic, 4.hour pain scores, postoperatif pain and side effects during the first 24 hour were recorded.
RESULTS: Within 24 hours pain have been identified at 24 patient in group 1 and 2 patients in group 2. Patients in Group 1 had a statistically significantly higher incidence of pain than group 2 patients for 24 hours, (p<0.001). There is no statistically significant difference incidence of nausea and vomiting between groups. Side effects were not observed in Group 1 like as late respiratory depression, nausea, vomiting, urinary retention and pruritus.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it was concluded that as an adjuvant agent caudal morphine provided safe and effective analgesia with lower than recommended doses.

Keywords: Morphine, Bupivacaine, Anesthesia, Caudal

Sünnet Olacak Çocuklarda Bupivakaine Eklenen Düşük Doz Kaudal Morfinin Etkinliği

Ayça Tuba Dumanlı Özcan1, Kemal Peker2, Erdal Özcan1, Ayşegül Elbir Şahin1, Ebru Çanakçı1
1Palandöken Devlet Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Bölümü, Erzurum
2Palandöken Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Bupivakain ve morfin eklenen bupivakainle kaudal blok uygulamasının, postoperatif ağrı kontrolü ve bulantı kusmaya etkilerini karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ASA I, 2-12 yaşında sünnet operasyonu planlanan 100 hastaya bupivakain veya morfin eklenen bupivakainle randomize kaudal blokaj yapıldı. Grup 1’deki olgulara 0,25% bupivakain, grup 2’ye ise bupivakain + 10μgr/kg morfin verildi. 24 saat boyunca analjezik gerektiren
hasta sayısı, ilk analjezik ihtiyaç zamanı, 4. saatteki ağrı skorları, 24 saat boyunca ağrı ve komplikasyonlar postoperatif olarak kaydedildi.
BULGULAR: 24 saatte grup 1’de 24 hastada grup 2’de ise 2 hastada ağrı tespit edilmiştir. Grup 2’deki olguların, grup 2’deki olgulara oranla 24 saatte ağrı görülme oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,001). Gruplar arasında bulantı kusma insidansı açısından istatistiksel olarak belirgin farklılık yoktur. Grup 2’de geç solunum depresyonu, bulantı kusma, idrar retansiyonu ve kaşıntı gibi yan etkiler gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak kaudal anestezide adjuvan ajan olarak morfinin, önerilenden daha düşük dozlarda güvenli ve etkin analjezi sağladığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Morfin, Bupivakain, Anestezi, kaudal

Ayça Tuba Dumanlı Özcan, Kemal Peker, Erdal Özcan, Ayşegül Elbir Şahin, Ebru Çanakçı. Efficiency of Low Dose Caudal Morphine Added Bupivacaine in Children Undergoing Circumcision. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 8-14

Corresponding Author: Ayça Tuba Dumanlı Özcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale