ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Retrospective Evaluation of the Autoacoustic Emission Test and Auditory Brainstem Response in Risky Newborns [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 1-4 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.43760

Retrospective Evaluation of the Autoacoustic Emission Test and Auditory Brainstem Response in Risky Newborns

Funda Yavanoğlu Atay1, Gürkan Atay2, Cagatay Nuhoglu3, Ömer Ceran4
1Department of Neonatology, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Deparment of Pediatric Intensive Care, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
4Department of Pediatrics, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The early development of the sense of hearing in the baby affects both language and language development considerably, as well as emotional, social and mental development. Hearing loss, which higher in newborns with risk factors, is 1-2% incidence in 1000 live births. Evoked Otoacoustic Emissions (EOAE) and Auditory Brainstem Response (ABR) methods are used in neonatal hearing screenings. We aimed to evaluate the EOAE and ABR results of the newborns in this study and the comparison of the two tests.
METHODS: Between January 2011 and July 2011, 104 newborns with a high-risk factor in our hospital were evaluated retrospectively.
RESULTS: The risk factors for the congenital anomaly, be in intensive care and neonatal hyperbilirubinemia, were found to be statistically significantly higher in the Hearing Loss group (+) than in the Hearing Loss group (-). In logistic regression analysis, it was determined that neonatal hyperbilirubinemia was a significant risk factor for hearing loss.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings contributed to the national data and our findings suggest that neonatal hyperbilirubinemia increases the risk of hearing loss.

Keywords: Hearing loss, neonatal hyperbilirubinemia; otoacoustic emissions.

Riskli Yenidoğanlarda Otoakustik Emisyon Testi ve İşitsel Beyin Sapı Cevabının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Funda Yavanoğlu Atay1, Gürkan Atay2, Cagatay Nuhoglu3, Ömer Ceran4
1İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
3İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Kliniği
4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bebeğin erken dönemde işitme duyusunun gelişmiş olması hem dil ve lisan gelişimini hem de duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimini önemli biçimde etkiler. İşitme kaybı 1000 canlı doğumda 1-2 oranında insidansla görülür. Bu oran yüksek riskli yenidoğanlarda daha yüksektir.
Yenidoğan işitme taramalarında uyarılmış otoakustik emisyonlar (Evoked Otoacoustic Emissions, EOAE) ve işitsel beyin sapı cevabı (Auditory Brainstem Response, ABR) yöntemleri kullanılmaktadır.Biz bu çalışmamızda risk faktörü taşıyan yenidoğanların EOAE ve ABR sonuçlarını ve iki testin karşılaştırmasını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011- Temmuz 2011 arasında hastanemizde doğan ve risk faktörü bulunan 104 bebek retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: İşitme Kaybı (+) grubunda konjenital anomali, yoğun bakımda kalma ve sarılık varlığı risk faktörleri, İşitme Kaybı (-) grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Lojistik regresyon analizinde sarılığın işitme kaybı için anlamlı bir risk faktörü olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız sonucunda ulasal verilere katkı sağlanmış ve yenidoğan sarılığının işitme kaybı riskini arttırdığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan sarılığı, işitme kaybı, otoakustik emisyon

Funda Yavanoğlu Atay, Gürkan Atay, Cagatay Nuhoglu, Ömer Ceran. Retrospective Evaluation of the Autoacoustic Emission Test and Auditory Brainstem Response in Risky Newborns. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 1-4

Corresponding Author: Gürkan Atay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale