ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Percutaneous Transluminal Angioplasty of Infrapopliteal Arteries in Patients with Intermittent Claudication: Acute and Six-Month-Results []
. 2020; 60(2): 107-112 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.46514

Percutaneous Transluminal Angioplasty of Infrapopliteal Arteries in Patients with Intermittent Claudication: Acute and Six-Month-Results

Cesur Samancı1, Yılmaz Önal2
1Department of Radiology, Haydarpasa Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital,İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Critical leg ischemia represents the final stage of atherosclerotic peripheral arterial disease (PAD). Patients affected by critical leg ischemia are the most complex subset of PAD and typically have chronic pathological consequences of hypertension, hyperlipidemia, diabetes and renal failure.
METHODS: In this study, we evaluated the early and sixth-month outcomes of percutaneous transluminal angioplasty (PTA) in patients with stenosis or occlusion at the infrapopliteal level. Only one leg was treated in one session. None of the patients received infrapopliteal stents, and only balloon angioplasty was performed.
RESULTS: In our study, 41 vessels with a total of 48 lesions in 31 patients were treated. The primary patency rate of the vascular segments treated at follow-up was 72.9%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In PTA, failure in the procedure and loss of patency are the main therapeutic challenges to be solved. Large-scale, multicenter, prospective studies that systematically evaluate existing infrapopliteal treatment methods are needed to develop contemporary, proven treatment standards.

Keywords: Intermittent claudication, percutaneous transluminal angioplasty; peripheral artery disease.

Kladikasyo İntermittansı Olan Hastalarda İnfrapopliteal Arterlerin Perkütan Translüminal Anjiyoplastisi: Akut ve Altı Aylık Sonuçlar

Cesur Samancı1, Yılmaz Önal2
1Haydarpaşa Sultan Abdulhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kritik bacak iskemisi, aterosklerotik periferik arter hastalığının (PAH) son aşamasını temsil eder. Kritik bacak iskemisinden etkilenen hastalar, PAH'ın en karmaşık alt kümesidir ve tipik olarak hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet ve böbrek yetmezliğinin kronik patolojik sonuçlarını taşır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Biz çalışmamızda infrapopliteal seviyede darlığı veya oklüzyonu olan hastalarda perkütan transluminal anjiyoplasti (PTA) nin erken dönem ve 6.aydaki sonuçlarını değerlendirdik. Hastalara bir seansta yalnızca bir bacağa tedavi uygulandı. Hiç bir hastada infrapopliteal stent uygulaması yapılmamış olup hastalara yalnızca balon anjioplasti yapıldı
BULGULAR: Çalışmamızda 31 hastadaki toplam 48 lezyonu olan 41 damar tedavi edildi. Takipte tedavi edilen damar segmentlerinin primer açıklık oranı %72.9 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PTA da, prosedürdeki başarısızlıklar ve patensi kaybı, çözülmesi gereken temel terapötik zorluklardır. Çağdaş, kanıtlanmış tedavi standartlarını geliştirmek için mevcut infrapopliteal tedavi yöntemlerini sistematik olarak değerlendiren geniş ölçekli, çok merkezli, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kladikasyo intermittans, perkütan translüminal anjiyoplastisi; periferik arter hastalığı.

Cesur Samancı, Yılmaz Önal. Percutaneous Transluminal Angioplasty of Infrapopliteal Arteries in Patients with Intermittent Claudication: Acute and Six-Month-Results. . 2020; 60(2): 107-112

Corresponding Author: Cesur Samancı, Türkiye
LookUs & Online Makale