ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Case of Emerging Epidermoid Cyst After Excision of Benign Cystic Teratoma Located in the Conus Medullaris [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-46667 | DOI: 10.14744/hnhj.2023.46667

A Case of Emerging Epidermoid Cyst After Excision of Benign Cystic Teratoma Located in the Conus Medullaris

Özden Erhan Sofuoğlu1, Nese Keser2, Hasan Burak Gündüz1, Bülent Timur Demirgil1, Seda Yagmur Karatas Okumus1, DİLEK KARADAĞ1, Erhan Emel2
1University of Health Sciences, Bakirköy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases, Neurosurgery Department, İstanbul
2University of Health Sciences, Hamidiye Medical Faculty, Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases, Neurosurgery Department, İstanbul

Introduction: Teratomas constitute 0.1% of all spinal cord tumors and contain tissues originating from the three germ layers. The aim of surgery in spinal teratomas is total excision. However, total excision of tumors in the conus medullaris may lead to potentially significant morbidities. We aimed to present an epidermoid cyst (EC) after subtotal resection of teratomas.
Case Report: A 19-year-old woman complained of low back pain and numbness in the posterior aspect of the left leg. Magnetic resonance imaging (MRI) showed tethered cord and intradural lesion at the L4 level. During surgery, part of the capsule was left. Histopathological examination was reported as benign cystic teratoma. Thirty-three months later, a control follow-up MRI showed a cystic lesion at the L4 level. After the total excision of the lesion, the neuro deficit developed. Histopathological examination was reported as EC.
Discussion: Spinal ECs account for less than 1% of spinal tumors. These tumors are lined with stratified squamous epithelium, similar to the skin's epidermis, and arise from the pathologic displacement of epidermal cells into the spinal canal.
Conclusion: It should be remembered that EC may develop after incomplete resection of conus medullaris localized teratomas, and complete resection of these masses may result in neurological deficits.

Keywords: benign cystic teratoma, conus medullaris, epidermoid cyst, surgical treatment

Konus Medullaris Yerleşimli Benign Kistik Teratom Eksizyonu Sonrası Gelişen bir Epidermoid Kist Olgusu

Özden Erhan Sofuoğlu1, Nese Keser2, Hasan Burak Gündüz1, Bülent Timur Demirgil1, Seda Yagmur Karatas Okumus1, DİLEK KARADAĞ1, Erhan Emel2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş: Teratomlar kord tümörlerinin %0,1’ini oluştururlar ve üç germ yaprağından köken alan dokular içerirler. Spinal teratomlarda cerrahinin amacı kitlenin total çıkartılmasıdır. Ancak konus medullaris lokalizasyonundaki tümörlerin total eksizyonu potansiyel olarak önemli morbidite oluşturduğundan inkomplet rezeksiyon gerekebilir. Çalışmamızda subtotal teratom eksizyonu sonrasında epidermoid kist (EC) gelişen literatürdeki ilk olguyu sunmayı amaçladık.
Olgu Sunumu: 19 yaşındaki kadın hasta bel ağrısı ve sol bacak arka yüzünde uyuşma şikayetleriyle başvurdu. Muayenesinde babinski bilateral dorsal, aşil ve patella refleksleri hiperaktifti. Manyetik rezonans görüntülemelerinde (MRG) tethered kord, L4 düzeyinde intradural lezyon izlendi. Cerrahisi esnasında kapsülünün bir bölümü nöral dokulara zarar vermemek amacıyla bırakıldı. Postoperatif nörolojik muayenesi doğaldı. Patoloji raporu benign kistik teratom geldi. 33 ay sonraki kontrol MRG’de L4 düzeyinde kistik lezyon izlendi. Total kitle eksizyonu, omurilik serbestleştirilmesi yapıldı. Postoperatif muayenesinde sol ayak bileği ekstansiyonu 4/5, idrar inkontinansı, perianal, genital hipoestezi mevcuttu. Patoloji raporu EC geldi.
Tartışma: Spinal EC’ler spinal tümörlerin %1'den azını oluştururlar. Bu tümörler derinin epidermisine benzer, tabakalı skuamöz epitelle döşelidirler ve epidermal hücrelerin patolojik olarak spinal kanala yer değiştirmesinden kaynaklanırlar. Olgumuzdaki EC’nin, teratom eksizyonu sırasında epidermal tabakanın operasyon lojuna ekilmesiyle veya teratomun eksize edilemeyen kapsül bölümünden nüks ettiğini düşünmekteyiz.
Sonuç: Konus medullaris lokalize teratomların inkomplet rezeksiyonları sonrasında EC gelişebildiği, bu bölge kitlelerinin komplet rezeksiyonlarının ise nörodefisitle sonuçlanabileceği hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: benign kistik teratom, cerrahi tedavi, epidermoid tümör, konus medullarisCorresponding Author: Nese Keser, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale