ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Pediatricians' Knowledge and Attitudes on Emergency Management of Traumatic Tooth Avulsion [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 45-51 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.46762

Pediatricians' Knowledge and Attitudes on Emergency Management of Traumatic Tooth Avulsion

Başak Kızıltan Eliaçık
Department of Pedodontics, University of Health Sciences Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This multicenter cross-sectional study aimed to assess the level of knowledge and attitude of pediatricians in the management of traumatic tooth avulsion (TTA) in children.
METHODS: In this study, pediatricians were invited to complete a self-administered questionnaire on the web. The survey consisted of 19 questions adapted from instruments used in previously existing questionnaires on the topic. The questions were divided into three parts: g personal and professional profiles, the attitudes of pediatricians towards TTA, and actual knowledge of the emergency management of TTA. Data from 256 respondents were analyzed using SPSS 22.
RESULTS: Approximately 87.9% of the participants reported at least one case of traumatic tooth avulsion during their careers. Only 6.64% of the subjects received education on dental injuries. The vast majority of participants (89.1%) stressed the importance of dental trauma education. In cases of tooth avulsion, only 5.5% of the pediatricians reported that they would reimplant it. The mean knowledge score was 4.88±0.55. Regarding the knowledge of the difference between reimplanting permanent teeth and primary teeth, only 23.1% of pediatricians responded correctly. Working in public hospitals and having ten years or more professional experience had a significant effect on knowledge score (for both p<0.001). Only 40.42% of the participants were able to give milk response as the most suitable storage media for avulsed teeth.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on the findings of this study, knowledge of avulsed teeth among Pediatricians in Turkey ranges from low to moderate, which highlights the need to improve the knowledge of the management of traumatic dental injuries among pediatricians.

Keywords: Attitude, child, knowledge; pediatrician; traumatic tooth avulsion.

Pediatristlerin Travmatik Diş Avülsiyonun Acil Müdahalesi Konusundaki Bilgi ve Tutumları

Başak Kızıltan Eliaçık
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çok merkezli kesitsel çalışma, pediatristlerin çocuklarda meydana gelen travmatik diş avülsiyonunun (TDA) acil müdahalesi hakkındaki bilgi ve tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pediatristler, web üzerinden kendi kendilerine uygulanan bir anketi doldurmaya davet edildi. Anket, konuyla ilgili daha önce mevcut anketlerde kullanılan araçlardan uyarlanmış 19 sorudan oluşturuldu. Sorular, kişisel ve mesleki profilleri, TDA’na karşı pediatristlerin tutumu ve TDA'nın acil durum yönetimine ilişkin pediatristlerin sahip olduğu bilgilerin değerlendirildiği üç bölüme ayrıldı. 256 katılımcının verileri SPSS 22 kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Katılımcıların yaklaşık% 87,9’u kariyerleri boyunca en az bir travmatik diş avulsiyonu vakası ile karşılaştığını ifade etti. Pediatristlerin sadece % 6,64'ü diş yaralanmaları konusunda eğitim almıştı. Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 89,1) diş travması eğitiminin önemini vurguladı. TDA vakalarında, çocuk doktorlarının sadece % 5,5'i dişi yeniden implante edeceklerini bildirdi. Ortalama bilgi puanı 4.88±0.55 idi. Kalıcı dişlerin yeniden yerleştirilmesi ile süt dişleri arasındaki fark bilgisine gelince, pediatristlerin sadece% 23,1'i doğru yanıt verdi. Kamu hastanelerinde görev yapma ve on yıl ve üzerinde mesleki deneyimi sahip olmanın bilgi puanı üzerine anlamlı etkisi olduğu görüldü (her ikisi için de p<0.001). Avülse dişlerin saklanabilmesi için en uygun ortam olarak süt cevabını katılımcıların sadece % 40.42’si verebildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın bulgularına göre, Türkiye'deki Pediatristler arasında TDA hakkındaki bilgiler düşükten orta dereceye kadar değişmektedir. Bu, pediatristler nezdinde TDA yönetimi konusundaki bilgilerinin geliştirilmesi ihtiyacını vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, travmatik diş avülsiyonu, pediatrist, bilgi, tutum

Başak Kızıltan Eliaçık. Pediatricians' Knowledge and Attitudes on Emergency Management of Traumatic Tooth Avulsion. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 45-51

Corresponding Author: Başak Kızıltan Eliaçık, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale