ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Facts for Life and Helicobacter Pylori Infection [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 5-9 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.46793

Facts for Life and Helicobacter Pylori Infection

Umut Eren Erdogdu1, Hakan Demirci2, Haci Murat Çaycı1, Taşkın Erkinuresin3
1Department of General Surgery, University of Health Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Family Medicine, University of Health Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
3Department of Pathology, University of Health Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Helicobacter pylori (HP) disease is associated with poor hygiene. Similarly, poor health literacy (HL) is also associated with poor hygienic conditions. The present study aims to investigate the relationship between HL and HP disease, two conditions associated with poor hygiene.
METHODS: The data from 326 patients who applied to the general surgery clinic with dyspepsia and underwent gastroscopy were evaluated in cross-sectional analytical design. Esophagus, stomach and duodenum were evaluated, and biopsy of the antrummucosa was performed in these patients. According to report results, patients were divided into two groups as HP (+) and HP (-). Public Health Literacy Scale consisting of the questions of 'Facts of Life’ was applied to the patients to evaluate their HL.
RESULTS: The findings showed that there was no relationship between the presence of HP infection and HL. In individuals with higher HL, consumption of clean water, increased use of pasteurized milk and toilet hygiene were observed. A positive correlation was found between the increase in HL scores and the search for HP eradication therapy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Better HL is associated with hygienic behavior and help-seeking behavior for the treatment of HP. Efforts to increase HL in people with HP infection will positively affect the treatment of these patients.

Keywords: Facts for life, gastroscopy; health literacy; helicobacter pylori; hygiene.

Hayatin gerçekleri ve helikobakter pilori enfeksiyonu

Umut Eren Erdogdu1, Hakan Demirci2, Haci Murat Çaycı1, Taşkın Erkinuresin3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Bursa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Bursa
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Helikobakter Pilori (HP) hastalığı kötü hijyenle ilişkilidir. Benzer şekilde kötü sağlık okuryazarlığı (SOY) da hijyen şartlarının bozukluğu ile beraberlik göstermektedir. Bu çalışmada amaç, kötü hijyen ile ilişkili iki durum olan SOY ve HP hastalığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Genel cerrahi kliniğine dispepsi yakınması ile başvurmuş olan ve gastroskopi uygulanan 326 hastanın verileri kesitsel analitik desende değerlendirildi. Gastroskopi uygulanan bu hastalarda özefagus, mide ve duodenum değerlendirildi ve antrum mukozalarından biyopsi alındı. Rapor sonuçlarına göre hastalar HP (+) ve HP (-) olarak gruplara iki gruba ayrıldı. Hastaların SOY durumlarını değerlendirmede ‘Hayatın Gerçekleri’ sorularından oluşan Halk Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği uygulandı.
BULGULAR: Araştırma sonucunda SOY ile HP enfeksiyonu mevcudiyeti arasında bir ilişki olmadığını tespit edildi. Daha yüksek SOY olan kişilerde temiz su tüketme çabaları, pastörize süt kullanımı ve tuvalet hijyeninde artış görülmekteydi. SOY puanlarında artış ile HP eradikasyon tedavi arayışı arasında pozitif bir korelasyon tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Daha iyi SOY, hijyenik davranışlarla ve HP tedavi arayışı davranışı ile birliktedir. HP enfeksiyonu olan bireylerde SOY arttırma çabaları bu hastaların tedavi arayışlarını olumlu etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Hayatın gerçekleri, gastroskopi, sağlık okuryazarlığı, helikobakter pilori, hijyen

Umut Eren Erdogdu, Hakan Demirci, Haci Murat Çaycı, Taşkın Erkinuresin. Facts for Life and Helicobacter Pylori Infection. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 5-9

Corresponding Author: Hakan Demirci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale