ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Demographic CharacterIstics and The Satisfaction Rates of PatIents HospItalIzed In a PublIc RehabIlItatIon HospItal [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 11-16

The Demographic CharacterIstics and The Satisfaction Rates of PatIents HospItalIzed In a PublIc RehabIlItatIon HospItal

Başak Bilir Kaya1, Duygu Kurtuluş2, Gül Babacan Abanonu3
1Sağlık Bakanlığı Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul.

INTRODUCTION: This study is conducted cross-sectionally to determine the demographic characteristics and to measure the satisfaction rates of patients hospitalized in a public rehabilitation hospital.
METHODS: The sample space of the study consists of 1017 patients admitted for inpatient rehabilitation between 01/01/2012 and 31/12/2012. Out of the 1017 patients, those who are at least 18 years old, conscious, able to communicate, without a psychiatric disease and willing to participate the survey were randomly sampled to form the study sample consisting of 15 patients/ month, totaling 180 patients/year. The study sample were asked to fill out the Ministry of Health Quality Management System Inpatient Services Satisfaction Survey Form. Based on patient responses, monthly, semi annual (first and second six months), and annual satisfaction rates were calculated. Out of the 1017 patients, 557 were male (55.1%), 454 were female (44.9%). The social security status of the patients were as follows: 997 SGK (universal health insurance), 12 of them have foreign nationality, 2 of them traffic insurance policies, 5: international insurance, 1: paid. From outside İstanbul, a total of 218 patients from 59 different cities were admitted. Annual bed occupancy rate was 99.3%. The distribution of patients according to diagnosis was as follows: 669 (65.8%) hemiplegia, 174 (17.2%) paraplegia, 123 (12%) orthopedic rehabilitation 51 (5%) rehabilitation of neuromuscular diseases.
RESULTS: Among the patients who participated the survey, the highest satisfaction rates were regarding room cleanliness (99.6% - 100%), while the lowest satisfaction was expressed regarding the tastiness of the food (84.8% - 88.0%). The item showing most discrepancy between the first and second half of the year was the noisiness of the patient room and the environment (87.4%- 95.2%). Multidimensional measurement of hospital service quality at various times and evaluation of the changes in the results are important to increase the quality of service.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Therefore, patient satisfaction rates have to be measured and evaluated periodically.

Keywords: Inpatients, satisfaction, quality.

Bir Kamu Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Rehabilitasyon Hastalarının Demografik Özellikleri ve Hasta Memnunuyet Oranları

Başak Bilir Kaya1, Duygu Kurtuluş2, Gül Babacan Abanonu3
1Sağlık Bakanlığı Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma kamuya ait bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde yatmakta olan hastaların demografik özelliklerini belirlemek ve hasta memnuniyet oranlarını ölçmek amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın evreni Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yataklı servisinde 1.1.2012 ve 31.12.2012 tarihleri arasında yatan 1017 hastadır. Örneklem uzayındaki 1017 hastadan, 18 yaşından büyük, bilinci açık, iletişim kurulabilen, psikiyatrik hastalığı olmayan ve anket doldurmayı kabul eden hastalardan her ay randomize 15 adet olmak üzere, 1 yıl boyunca toplam 180 adedi çalışma örneklemi olarak seçilmiştir. Çalışma örneklemindeki 180 hastaya Sağlık Bakanlığı Kalite Yönetim Sistemi Yataklı Servisler Memnuniyet Anket Formu doldurtulmuştur. Bu anketlerle aylık, ilk altı aylık, ikinci altı aylık ve yıllık memnuniyet oranları hesaplanmıştır. 1017 yatan hastanın 557 tanesi erkek (%55.1) 454 tanesi kadın (%44.9) olup; hastaların 997 tanesi Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı (SGK’lı), 12 tanesi yabancı uyruklu, 2 tanesi trafik kazası olup masrafı trafik sigortasınca karşılanmış, 5 tanesi yurtdışı sigortalı, 1 tanesi ücretlidir. İstanbul hariç Türkiye genelinde toplam 59 farklı ilden 218 hasta yatışı olmuştur. Bir yıllık yatak doluluk oranı %99.3’tür. Hastaların tanılara göre dağılımı şu şekildedir: 669 (%65.8) hasta hemiplejik, 174 (%17.2) hasta paraplejik, 123 (%12) hasta ortopedik rehabilitasyon, 51 (%5) hasta nöromüsküler hastalık rehabilitasyonu.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hastaların hastaneye ilişkin hizmet memnuniyet oranının en yüksek olduğu konu oda temizliği (%99.6 - %100) olurken, memnuniyet oranının en düşük olduğu konu yemeklerin lezzeti (%84.8 - %88) olarak bulunmuştur. Birinci altı ay ile ikinci altı ay arasında memnuniyet oranında değişimin en fazla olduğu konu, oda ve çevresinin gürültüsü konusudur (%87.4 - %95.2).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastane hizmetlerinin kalitesinin çok boyutlu olarak düzenli aralıklarla ölçülmesi ve ölçümlerdeki değişim nedenlerinin araştırılması hastane hizmet kalitesinin artırılması açısından önemli olduğundan periyodik olarak hasta memnuniyet oranları ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yatan hasta, memnuniyet, kalite.

Başak Bilir Kaya, Duygu Kurtuluş, Gül Babacan Abanonu. The Demographic CharacterIstics and The Satisfaction Rates of PatIents HospItalIzed In a PublIc RehabIlItatIon HospItal. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 11-16

Corresponding Author: Başak Bilir Kaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale