ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Relationship Between Serum Vitamin D Level, Anemia, and Iron Deficiency in Preschool Children [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 220-223 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.48278

The Relationship Between Serum Vitamin D Level, Anemia, and Iron Deficiency in Preschool Children

Ömer Kartal, Orhan Gürsel
Department of Pediatric Hematology and Oncology, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Vitamin D deficiency and iron deficiency are the most common nutritional pandemic problems worldwide at all levels of society. In some studies, vitamin D has been shown to have an effect on erythropoiesis. The objective of this study was to investigate the relationship between serum vitamin D level, hemogram parameters, and serum iron level in preschool children.
METHODS: The study group comprised 108 children aged between 2 and 5 years who visited a single pediatric hematology polyclinic between August 2014 and August 2017and whose serum vitamin D level and iron parameters were evaluated. The patients were divided into 3 groups according to the hemoglobin value, serum ferritin level, and transferrin saturation index calculation: iron deficiency, iron deficiency anemia, and a control group. Vitamin D deficiency, insufficiency, and normal categories were also used based on assessment of the serum vitamin D level.
RESULTS: There were 41 children in the iron deficiency group, 32 classified as iron deficiency anemia, and 35 age- and sex-mated controls. The vitamin D level was statistically significant between the groups (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our findings, vitamin D deficiency and insufficiency were prevalent, especially in children with iron deficiency anemia. It is recommended that the serum vitamin D level of children with iron deficiency anemia should be checked and vitamin D-fortified food consumption should be increased.

Keywords: Anemia, iron deficiency anemia; preschool; vitamin D.

Serum vitamin D düzeyinin okul öncesi çocuklarda anemi ve demir eksikliği ile ilişkisi

Ömer Kartal, Orhan Gürsel
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Vitamin D yetersizliği ve demir eksikliği tüm dünyada toplumun tüm seviyelerinde en yaygın nutrisyonel pandemik problemlerdir. Yapılan bazı çalışmalarda vitamin D’nin eritropoez üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Okul öncesi çocuklarda serum vitamin D düzeyi ile hemogram parametreleri ve serum demir düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ağustos 2014 ile Ağustos 2017 tarihleri arasında çocuk hematolojisi polikliniğine başvuran serum 25(OH)D düzeyi ve demir parametreleri bakılmış okul öncesi dönemdeki 2-5 yaş arası 108 çocuk dahil edildi. Hastalar hemoglobin, serum ferritin düzeyi ve transferrin satürasyon indeksine göre demir eksikliği, demir eksikliği anemisi ve kontrol grubu olarak 3 gruba ayrıldı. Hastalar serum 25(OH)D düzeyine göre de vitamin D eksikliği, yetersizliği ve normal olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya, serum 25(OH)D düzeyi bakılmış 41 demir eksikliği, 32 demir eksikliği anemisi olan hasta ve 35 yaş ve cinsiyet olarak uygun kontrol grubu dahil edildi. Serum 25(OH)D düzeyi açısından gruplar arasında istatistiksel farklılık saptandı (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz bulgulara göre vitamin D’nin eksiklik ve yetersizlik prevelansı özelliklede demir eksikliği anemisi olan okul öncesi çocuklarda sıktır. Bu nedenle demir eksikliği anemisi saptanmış olan her çocukta mutlaka vitamin D düzeyininde kontrol edilmesini ve vitamin D’den zenginleştirilmiş gıda tüketiminin artırılmasını önermekteyiz.


Anahtar Kelimeler: Anemi, demir eksikliği anemisi; okul öncesi; vitamin D

Ömer Kartal, Orhan Gürsel. The Relationship Between Serum Vitamin D Level, Anemia, and Iron Deficiency in Preschool Children. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 220-223

Corresponding Author: Ömer Kartal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale